Schoolgids

2023 | 2024

1

Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende stichting van de Maaskei. Naast de Maaskei maken nog zes andere scholen in Noord- en Midden-Limburg onderdeel uit van de stichting.

Aanbod Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep Buitengewoon biedt kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Dit gebeurt met aangepaste onderwijsprogramma’s in (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

 

 

Doordat de scholen en diensten onderling met elkaar samenwerken ontstaan er diverse synergievoordelen. Hierdoor hebben de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon toegang tot een scala aan vakkennis, expertises en ervaringen.

 

 

Grondslag
Lees hier over de grondslag van Onderwijsgroep Buitengewoon.

 

Samen met anderen
Samen met anderen halen wij het maximale uit de talenten van onze leerlingen. Dat doen we in een veilige, vertrouwde én uitdagende omgeving. Met onderwijsspecialisten die de leerlingen kennen. Samen zien we altijd kansen. Al onze leerlingen verdienen de toekomst die bij hen past.

Bij de scholen en diensten van Onderwijsgroep Buitengewoon kun je helemaal jezelf zijn. Dat is de basis, en vanuit daar zetten we de ontwikkeling in gang. Want; Samen zijn we Buitengewoon Sterk!

Naar de website van Onderwijsgroep Buitengewoon

 

2

Maaskei

De Maaskei bestaat uit een SO en een VSO afdeling. Daarnaast is de Maaskei onderdeel van de Heikei, Centrum voor onderwijs, revalidatie en zorg. Bestuurlijk valt de Maaskei sinds 1 januari 2000 onder "Onderwijsgroep Buitengewoon".

Maaskei SO
De Maaskei SO verzorgt onderwijs aan leerlingen in het primair speciaal onderwijs. Leerlingen die de Maaskei SO bezoeken zijn in het bezit van een toelaatbaarheids-verklaring (TLV). 

De Maaskei SO is gehuisvest in het Kennis en Expertise Centrum (KEC) in Weert. In deze nevenvestiging biedt de Maaskei onderwijs aan SO leerlingen uit Weert en omgeving. De nevenvestiging bestaat uit drie SO-groepen. Het aanbod van het onderwijs in de zogenoemde mixgroepen wordt voor een deel vormgegeven middels arrangementen met enkele groepen van SBO Het Palet. 

Klik hier voor meer informatie over het SO.

Maaskei VSO (hoofdvestiging)
De VSO afdeling van de Maaskei is ook gevestigd in Weert. Het VSO bevindt zich op de locatie Philips van Horne. Voor de VSO leerlingen, waarbij het uitstroomperspectief gericht is op een actieve rol in de samenleving, kan een reguliere VO-school juist een enorme toegevoegde waarde hebben.

Op deze locatie is er een rijk aanbod gericht op maatschappelijk verbinding en is er een sterke samenwerking met het praktijkonderwijs mogelijk. 

Klik hier voor meer informatie over het VSO 

Heikei Onderwijszorgcentrum
Sinds schooljaar 2020-2021 maken de leerlingen van de voormalige ZON groepen (onderwijszorg) onderdeel uit van de Heikei, Centrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie. In dit centrum zijn alle expertises verenigd en is men van mening dat alle kinderen/jongeren recht hebben op zorg en onderwijs. Kinderen/jongeren met een beperking hebben daarbij extra zorg en ondersteuning nodig. We willen deze kinderen/jongeren bieden wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Onderwijs, zorg en revalidatie vormen daarbij een totaalpakket.

Klik hier voor meer informatie over de Heikei

Deze schoolgids gaat verder over de Maaskei SO afdeling.

 

3

Waar staan we voor?

Elke leerling is uniek en waardevol en heeft recht op een ontwikkeling die leidt tot een zinvol en zo groot mogelijk zelfstandig bestaan in de maatschappij. Wij geloven in de mogelijkheden van onze leerlingen om tot leren en persoonlijke ontwikkeling te komen. Om dit te kunnen bereiken hebben zij extra gerichte begeleiding, vertrouwen en uitdaging nodig.

‘Waar anders gewoon is, kan meer.’

Met doelgericht, praktisch en adaptief onderwijs willen we in een veilig en warm orthopedagogisch klimaat deze begeleiding naar zelfstandigheid bieden. De vorming van een positief doch reëel zelfbeeld maakt deel uit van ons onderwijs. Participatie, integratie, normalisatie en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking zijn sleutelbegrippen voor ons.

Visie
In onze visie hebben alle jongeren op onze school talenten. Wij richten het onderwijs voor onze leerlingen doelgericht en betekenisvol in. Het gaat om onderwijs in een leeromgeving waarmee jongeren met een

verstandelijke beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van wonen, actief burgerschap, werken en vrijetijdsbesteding.

Missie
Wij willen onze leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen in de groei naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverwerking op de gebieden wonen, werken en recreëren (vrije tijd).

‘We halen eruit wat erin zit, we denken in kansen, ieder naar zijn eigen maat.’

 

 

Pedagogisch - didactisch klimaat
Ons onderwijsaanbod gaat uit van de behoefte aan relatie, competentie en autonomie op basis van vertrouwen, uitdaging en ondersteuning.

Het onderwijs wordt vorm gegeven in een gestructureerde en uitdagende omgeving. Deze omgeving biedt de leerling de herkenbaarheid, de voorspelbaarheid in orde, tijd en ruimte waardoor hij/zij zich veilig kan voelen. Het beperkte begripsvermogen, de moeite met het leggen van verbanden en het doorzien van situaties, maakt het voor leerlingen moeilijk om te weten waar ze aan toe zijn, wat er wel en niet van hen verwacht wordt.
 

 

Structuur is een vertrekpunt. Het streven is immers de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. De leerling wordt een gestructureerde enuitdagende omgeving geboden. We creëren daarnaast een rijke leeromgeving, waardoor de leerlingen graag naar school komen en bereid zijn om het leerproces in te gaan. Het opdoen van succeservaringen is belangrijk om een volgende stap te kunnen maken binnen dit leerproces. 

Relationeel en strategisch beleid
De school zoekt actief de samenwerking met het speciaal basisonderwijs (SBO) Het Palet. We doen dit door (groepsoverstijgende) onderwijsarrangementen aan te bieden, waar een gedeelte van het onderwijsaanbod (gezamenlijk) geboden wordt. Op die manier kan er op maat aangesloten worden bij het ontwikkelings- en uitstroomperspectief van de individuele leerling.

4

De inhoud van ons onderwijs

Het landelijk onderwijsvernieuwings-beleid is gericht op  het verhogen van de leeropbrengsten van de leerlingen. De Maaskei SO gebruikt het model Opbrengstgericht werken in 4D als een instrument dat de school in staat stelt de leeropbrengsten te verhogen en te voldoen aan de nieuwe wettelijke regels en het aangepaste inspectietoezichtskader.

Binnen de school werken we volgens de onderwijsdoelen/kerndoelen voor het ZML zoals die geformuleerd zijn door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Deze kerndoelen zijn uitgangspunt voor de leerlijnen ontwikkeld door het CED (Centrum voor Educatieve Dienstverlening) welke op de gehele Maaskei geïmplementeerd zijn. 

 

CED leerlijnen
Er wordt gewerkt met de CED-ZML leerlijnen. Door middel van deze leerlijnen kan er in logische stappen gewerkt worden naar gestelde einddoelen. Tevens zorgen de leerlijnen voor een doorgaande lijn tussen het SO en het VSO.

Binnen deze leerlijnen wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Vakspecifieke leerlijnen SO ZML; Mondeling taal, Schriftelijke taal, Rekenen. 
 • Vakoverstijgende leerlijnen SO ZML.; Leren leren.

Leerlijnen zijn vooral ondersteunend. Ze helpen de leerkracht vooral bij het plannen van doelen en leerlinhoud. Tevens kan door het gebruik van leerlijnen de ontwikkeling van de leerlingen worden gevolgd.   

 

 

 

 

5

De organisatie van ons onderwijs

Samenstellen van de klassen
De Maaskei SO heeft momenteel 4 SO-groepen in de leeftijd van 5 t/m 11. Deze SO-groepen (genaamd Mixgroepen) bevinden zich in het Kennis en Expertise Centrum (KEC) en (de Startgroep) binnen OBS Molenakker. De gemiddelde groepsgrootte varieert van 7 tot 13 leerlingen. In iedere groep wordt zowel individueel als groepsgewijs gewerkt. Elke leerling heeft immers zijn eigen hulpvraag. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
In het onderwijs ligt de nadruk op leeropbrengsten. Vanuit die gedachte werken we met een Ontwikkelings-perspectief (OPP). In het OPP beschrijven we bij de start op school wat het maximaal te verwachten haalbare resultaat is bij de leerling en hoe we dit gaan bereiken. Vanuit het OPP worden de korte termijn doelen vastgesteld die het dagelijks handelen in de klas bepalen. Bij iedere leerling wordt vanuit zijn OPP ook bekeken of het volgen van onderwijs (een activiteit/vak) bij een SBO groep van Het Palet een meerwaarde is (arrangement). 

 

 

Jaarlijks evalueren we het OPP en stellen het waar nodig bij. Binnen Onderwijsgroep Buitengewoon gebruiken we het OPP Doelgroepenmodel. Dit is een landelijk vastgesteld OPP. Met dit model zijn we in de gelegenheid om goed onderbouwd het maximaal haalbare uitstroomniveau van de leerling vast te stellen. Daarnaast wordt het benodigde onderwijsaanbod en de benodigde ondersteuning meteen goed in kaart gebracht. Bij het samenstellen van dit OPP doorlopen we een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Doordat dit OPP een landelijk vastgesteld OPP is, wordt de communicatie met anderen (bv. SWV, Inspecties) verbetert. Tevens verbetert het de communicatie met ouders. 

Bij de leeftijd van 10 jaar vindt er een perspectiefbespreking plaats. In dit overleg wordt aan de hand van het OPP bekeken welke vervolgplek (VSO, PRO) het beste aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. ‚Äč

 

 

 

 

Leerroutes en trajecten
Het Doelgroepenmodel bestaat in totaal uit 7 leerroutes. In de praktijk zal Maaskei SO vooral met de leerroutes 2,3,4 te maken hebben. Het verwachte ontwikkelingsperspectief en de uiteindelijke uitstroombestemming van onze leerlingen zijn leidend bij de indeling in leerroutes. Dat is maatwerk en we stellen de ontwikkeling en het leren van de leerling altijd centraal. Schotten tussen leerroutes mogen nooit verhinderen over de grenzen heen te kijken als dit in het belang is van leerlingen is. 

Zowel het geprognosticeerd ontwikkelingsperspectief, als het uitstroomperspectief zijn richtinggevend voor de keuze van het onderwijs-aanbod.

Van “zittenblijven” is bij ons op school geen sprake. Wel kan het voorkomen dat een kind meer dan een jaar bij dezelfde leerkracht of in dezelfde groep blijft. In welke groep het kind ook geplaatst wordt, het gaat altijd verder op het ontwikkelingsniveau waar het aan het einde van het voorafgaande schooljaar is gebleven.

Het schoolklimaat

Veiligheid
Veiligheid staat hoog in het vaandel. Leren, ontwikkelen, groeien en werken kan niet zonder een veilige schoolomgeving. Er zijn daarom gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt.

De wet Veiligheid op school verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. Een van de onderdelen is dat de school de veiligheidsbeleving van de leerlingen jaarlijks monitort. De oudere SO leerlingen vullen hiervoor een vragenlijst in met vragen over de sociale veiligheid. 

Lees meer over veiligheid op onze website

 

 

 

 

Schorsen en verwijderen van leerlingen
Soms is het nodig dat een leerling geschorst wordt of zelfs van school verwijderd wordt. De Maaskei gaat in al die gevallen uiterst zorgvuldig te werk. Zo wordt aangesloten bij de wet- en regelgeving op dit gebied.

Het bevoegd gezag van Onderwijsgroep Buitengewoon heeft hiervoor een protocol opgesteld. Het protocol is eenduidig en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. 

6

De zorg voor onze leerlingen

Toelating van leerlingen SO 
Nieuwe leerlingen kunnen alleen op de Maaskei geplaatst worden met een geldige ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV). Voor plaatsing binnen de SO-afdeling is een TLV noodzakelijk die afgegeven is door een Samenwerkingsverband (SWV) van het primair onderwijs. De TLV wordt aangevraagd bij het SWV van de regio waar het kind woont. Vanaf 1 augustus 2016 is een geldige TLV aanvraag voorwaarde voor plaatsing.

Bij de overgang van de SO-afdeling naar de VSO-afdeling dient altijd een TLV voor het voortgezet onderwijs te worden aangevraagd. De regels en criteria voor toelaatbaarheid kunnen per SWV anders zijn. Ieder SWV heeft dit beschreven in haar Ondersteuningsplan. Elk SWV zal aangeven of (voortgezet) speciaal onderwijs nog steeds het passende aanbod is, of dat er andere mogelijkheden zijn om het kind de juiste begeleiding te geven.

Aanmelding van leerlingen
Hoe de aanmelding van leerlingen verloopt leest u op onze website.

Extra ondersteuning op school
Soms hebben leerlingen meer zorg nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen of binnen een groep te kunnen leren en werken dan de school kan bieden. We werken hiervoor onder meer samen met de OSK-medewerkers van PSW.

OSK staat voor Ondersteuning op School en Kinderopvang. Zij bieden extra ondersteuning en verzorging op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke verzorging. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld verduidelijking van wat de leerkracht vertelt, rustmomenten aanbieden, leren samen te spelen met andere kinderen, deelname aan het kringgesprek en het oefenen van allerlei dagelijkse handelingen.

Het interne zorgsysteem
Het OPP krijgt zijn vorm binnen onze school door de ontwikkeling van (en rondom) de leerling te volgen én op kernpunten te beschrijven. Bij toelating op de Maaskei wordt er een startdocument OPP gemaakt. Binnen zes weken na de start van de leerling wordt dit besproken met ouders.  

Uitstroomperspectief SO
Het uitstroomperspectief is een beschrijving van de vervolgplek van een leerling. De meeste SO leerlingen maken rond de leeftijd van 12 de overstap naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Een enkele leerling stroomt uit richting het Praktijkonderwijs (PRO).

Op basis van het actuele beeld in het OPP wordt de maximaal, realistsich, haalbare uitstroombestemming vastgesteld. Deze is gebaseerd op een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op de langere termijn. Daarbij worden bijvoorbeeld ook de bevorderende en belemmerende factoren meegenomen. 

Tijdens het schooljaar komen de volgende besprekingen aan de orde:

Groepsbespreking
Minimaal twee keer per jaar heeft de leerkracht en assistent overleg met de intern begeleider. Doel is het bewaken van de voortgang rondom groepsdoelen, klassenmanagement, gedrag/leren van de leerlingen en het stellen van nieuwe (groeps)doelen voor de komende periode. Er zijn twee soorten groepsbesprekingen;

 • Groepsbesprekingen rondom de didactische doelen;
 • Groepsbesprekingen rondom de sociaal-emotionele doelen.

De gedragswetenschapper sluit op afroep aan. Voorafgaand aan dit overleg vindt er door de intern begeleider een observatie plaats in de groep. Leidraad bij dit overleg is het groepsplan en OPP.

Leerlingbespreking
Een aantal leerlingen worden door de leerkracht en de intern begeleider apart besproken. De gedragswetenschapper sluit op afroep aan. Het doel van de bespreking is een evaluatie van de ontwikkeling van de leerling n.a.v. de groepsbesprekingen waarbij een eventuele beredeneerde afwijking van het streefniveau wordt opgesteld. In de leerlingbespreking op het einde van het schooljaar kan een eventuele bijstelling van de leerroute worden voorgesteld. 

Oudercontactmomenten
Het eerste oudercontact is eind oktober/begin november. Ouders kunnen op verzoek de werkplannen inzien. Wanneer ouders hierover vragen hebben, kunnen ze dat aangeven. Het tweede oudercontact is in februari/maart en wordt een 15 minutengesprek genoemd. Het derde oudercontact is eind juni/begin juli. In dit gesprek wordt de ontwikkeling in relatie tot het OPP besproken. 

De speciale zorg voor leerlingen
Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling kan er extra begeleiding geboden worden.

Extra ondersteuning van specifieke onderwijsvragen
Leraren van onze school kunnen hulp krijgen vanuit andere scholen voor speciaal onderwijs zoals VISIO (ondersteuning voor slechtziende- en blinde leerlingen), de school voor slechthorende- en dove leerlingen, de school voor lichamelijke- of meervoudig gehandicapte kinderen en kinderen met epilepsie.

8

De ouders / verzorgers

Ouderbetrokkenheid
Een goed contact en samenwerking tussen ouders en school zijn van belang voor ons onderwijs. Uw belangstelling en medewerking wordt door ons op prijs gesteld. In de Medezeggenschapsraad (MR) en de oudercommissie (OC) denken ouders mee over allerlei schoolzaken.

Ouders of begeleiders van leerlingen worden vanaf het begin nadrukkelijk betrokken bij de school. Zij worden gevraagd mee te denken over inhoud, leerdoelen en (uitstroom)perspectief van hun kind.

Communicatie met ouders
Wij communiceren op diverse manieren met ouders. Naast persoonlijke communicatie zetten wij de volgende middelen in; nieuwsbrief, communicatieschriftje, website en social media. 

Medezeggenschapsraad
Een aantal ouders zijn lid van de Medezeggenschapsraad (MR). De MR geeft adviezen en neemt besluiten over zaken die met het beleid van onze school te maken hebben. Over sommige onderwerpen heeft de raad adviesrecht, over andere onderwerpen heeft zij instemmingsrecht. Aan de orde komen onder andere passend onderwijs, het schoolplan, beleid op het gebied van veiligheid, taakverdeling, nascholing, besteding van middelen en het vakantierooster.

Bekijk hier de samenstelling van de medezeggenschapsraad

Oudercommissie
Ouders van leerlingen van de MIX groepen kunnen aansluiten bij de Ouderraad van Het Palet.

De ouderraad stelt zich tot doel de samenwerking tussen de ouders en onze school te bevorderen en de ouders te interesseren voor de gang van zaken op school. Voor meer informatie over deze Ouderraad kunt u contact opnemen met Hanneke Reuten, [email protected].

 

.

 

Informatieverstrekking aan ouders met een verbroken relatie
Als school hebben we te maken met ouders met een verbroken relatie. In dat geval is het goed om te weten hoe de informatieverstrekking aan gescheiden ouders geregeld is in de wet. De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in boek 1 van het burgerlijk Wetboek, de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). 

In eerste instantie is het aan (gescheiden) ouders om élkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. In sommige gevallen is de relatie tussen ouders zo vertroebeld, dat goede onderlinge communicatie niet meer aan de orde is. In dat geval komt de school in beeld. De verplichtingen die wij als school hebben m.b.t. de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is afhankelijk of een ouder het ouderlijk gezag heeft of niet. 

 

In dit document leest u de meest belangrijke wettelijke bepalingen en de concrete afspraken die wij op school hebben gemaakt rondom het informeren van ouders met een verbroken relatie.

Vertrouwenspersoon 
De Maaskei heeft een interne vertrouwenspersoon waarbij ouders en leerlingen terecht kunnen voor klachten en/of vertrouwelijke zaken. Dit is mevrouw Lotte Lucas, [email protected]. Mevrouw Lucas gaat met u in gesprek om te komen tot een oplossing of zorgt voor bemiddeling.

Anti-pestcoördinator
Binnen het VSO is er een anti-pestcoordinator aanwezig. Dit is mevrouw Juul Verstegen, [email protected]. Deze anti-pestcoordinator volgt de veiligheidsbeleving en het welzijn van de leerlingen.   

 

Klachtenregeling
We streven er naar het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Als ouders/verzorgers desondanks problemen ondervinden doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. Neem hiervoor contact op met de leerkracht of indien nodig, met de interne vertrouwenspersoon of de directeur. In gevallen waar dit niet (naar tevredenheid) lukt kan de vertrouwens-commissie of de externe klachten-commissie worden ingeschakeld. 

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders/verzorgers, leerlingen, docenten, schooldirecties en schoolbesturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer ze met de directeur, het bestuur en de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing zijn gekomen. 

Het gaat dan om problemen die zich in of rond de school voordoen op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 • lichamelijk geweld;
 • grove pesterijen;
 • extremisme en radicalisering.

De rol van de vertrouwensinspecteur is adviserend en informerend. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 1113111 . Meer informatie over de inspectie en de vertrouwensinspecteur is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon hebben een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dat gebaseerd is op het basismodel dat ontwikkeld is door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Bekijk hier de meldcode en het stappenplan. 

Privacy
Onderwijsgroep Buitengewoon hecht veel waarde aan veiligheid. Alle locaties moeten veilig zijn als leer- en werkomgeving. Naast sociale veiligheid en fysieke veiligheid is - zeker in de huidige informatiesamenleving - informatieveiligheid en privacy een belangrijk thema.

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Er wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. bij publicatie van beeldmateriaal.

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouders/verzorgers wordt gevraagd om schriftelijk toestemming te geven of hun kind op foto- of filmmateriaal mag voorkomen ten behoeve PR-doeleinden (o.a. in de schoolgids, op de website, op social media kanalen, etc.). Toestemming kan aangepast worden. Hier wordt jaarlijks op gewezen. In het social media protocol staan meer aandachtspunten over het (on)geoorloofd delen van gegevens.

Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school bijv. bij voorstellingen of bij schoolactiviteiten zoals schoolreisjes mag, mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet online gedeeld wordt, en de privacy van anderen niet in het geding komt. School is dan niet verantwoordelijk. Ouders/verzorgers hebben een eigen inspanningsverplichting om de privacy te waarborgen.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband audiovisueel worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires), of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in het bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist,

tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

In de Privacyverklaring van de school wordt beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen of klachten over privacy altijd terecht bij de directie van de school of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Onderwijsgroep Buitengewoon die daarvoor speciaal is aangewezen.

Contactgegevens FG
José Schildwacht
[email protected]
06 30 24 32 51

9

Ontwikkeling van het onderwijs in de school

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Simpel gezegd betekent dit; onderwijs dat passend is voor elk kind. Dus ook voor kinderen en jongeren die moeite hebben met leren, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, ADHD of dyslexie. Elke school is verplicht een passend onderwijsaanbod te doen in de vorm van begeleiding die deze kinderen nodig hebben om te kunnen leren. Liefst op de reguliere basisschool of middelbare school. En als dat niet kan, dan in het speciaal basisonderwijs of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onderwijsgroep Buitengewoon werkt in het kader van passend onderwijs nauw samen met het reguliere onderwijs in de regio.

Regionale samenwerkingsverbanden
In zes verschillende regionale samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs in Noord- en Midden-Limburg maken schoolbesturen uit zowel het reguliere als het speciale (voortgezet) onderwijs met elkaar afspraken over de uitvoering van deze wet.

Alle afspraken die in een regionaal samenwerkingsverband zijn gemaakt, zijn vastgelegd in een ‘ondersteuningsplan’.  Verschillende samenwerkingsverbanden hebben ook hun eigen website. Speciaal voor ouders en verzorgers is er ook meer informatie te vinden via www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon hebben elk in een eigen ‘schoolondersteuningsprofiel’ vastgelegd welke ondersteuning de school aan leellingen kan bieden en hoe dat is georganiseerd.

 

 

Samen Sterk, ieder kind een belofte
Onder die noemer hebben Maaskei so en sbo het Palet voor het schooljaar 2021 – 2022 een experimenteerstatus aangevraagd bij het ministerie van Onderwijs, waarbij ze nog nauwer met elkaar willen samenwerken. Het doel is om alle kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte (licht of zwaar) gebruik te laten maken van de aanwezige pedagogische ervaring en expertise die op de sbo en so scholen beschikbaar is.

OPP Doelgroepenmodel
Op dit moment hebben alle leerlingen een OPP Doelgroepenmodel. Dit OPP zal het komende schooljaar nog verder ontwikkeld en verbeterd worden op kwalitatief gebied. Om deze kwalitatieve verbetering mogelijk te maken, zullen de medewerkers zich verder gaan verdiepen in het doelgroepenmodel.

Ouderrapportage ZIEN
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling wordt in beeld gebracht door middel van het programma ZIEN. Vanuit ZIEN is er ook een ouderrapportage voorhanden over de leerling om met zijn ouders te bespreken. Deze ouderrapportage gaan we in het nieuwe schooljaar gebruiken bij de oudercontact momenten. Medewerkers zullen hier vooraf nog verdere uitleg over krijgen. 

10

Resultaten van het onderwijs

Schoolopbrengsten

Er is een schoolstandaard vastgesteld waarin per leerroute beschreven staat welke niveaus op welk moment behaald moet worden. Aan de hand van deze schoolstandaard zijn er arrangementskaarten gemaakt voor mondelinge taal, schriftelijke taal en rekenen. In de arrangementskaarten staan de concrete doelen beschreven die aangeboden moeten worden. De genoemde arrangementskaarten worden gebruikt bij de lessen.   

Twee keer per jaar wordt een “schoolfoto” gemaakt. Aan de hand van de schoolstandaard worden de opbrengsten vergeleken en geanalyseerd.

Inspectie
Eind maart 2017 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek gehouden op de Maaskei. De school is het basisarrangement toegekend. Zie ook: http://www.onderwijsinspectie.nl/.

 

Scholen op de kaart
Scholen op de kaart is een website waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair en voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Scholen op de kaart is om informatie voor ouders beschikbaar te stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze. Nadere informatie vindt u op www.scholenopdekaart.nl

Doorstroom- en uitstroomgegevens
De doorstroom- en uitstroomgegevens tot en met het het laatste schooljaar staan op onze website.

 

 

 

 

11

Onderwijstijd, vakanties, jaarplanning en opvang

Een compleet en actueel overzicht van de studiedagen, vakanties en een jaarplanning van activiteiten is weergegeven op de website

Verder worden er rondom enkele thema's en (seizoensgebonden) gebeurtenissen groepsafhankelijk activiteiten gepland. Denk bijvoorbeeld aan Pasen, Kinderboekenweek, exposities.

Onderwijstijd
De Maaskei voldoet aan de onderwijstijd die door het Ministerie van Onderwijs is vastgesteld.

Overblijven
Tijdens het middaguur blijven de leerlingen op school. Ze brengen zelf hun eigen lunch mee. 

Buitenschoolse opvang
PSW-junior verzorgt de buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is er voor kinderen die speciaal onderwijs volgen. Het doel van de BSO is meerledig. 

 

Enerzijds biedt de BSO ouders de kans om even ‘op adem te komen’, om eventueel wat extra tijd te kunnen besteden aan de andere kinderen binnen het gezin, het zogenaamde ‘ontlasten van de thuissituatie’.Anderzijds helpen we de kinderen bij het invullen van hun vrije tijd. Ná een drukke schooldag willen we de kinderen vooral de kans geven te ontspannen en plezier te maken. Bovendien is BSO voor de kinderen een kans om met groepsgenoten spelenderwijs hun (sociale) vaardigheden verder te ontplooien. Er worden verschillende activiteiten binnen en buiten ondernomen zoals knutselen, kleuren, muziekactiviteiten, spelletjes, wandelen, naar de kinderboerderij/ speeltuin, snoezelen, etc.

De BSO is gehuisvest in enkele ruimtes binnen het KEC. De kinderen worden door de medewerkers van de BSO op school opgevangen.

Meer informatie
www.psw.nl | 0475 474400

 

Daelzicht
Daelzicht biedt opvang aan kinderen met een beperking buiten schooltijden. Het doel is het aanbieden van ontspannen en pedagogische activiteiten die aansluiten op de interesses en mogelijkheden van de kinderen. Het streven is zorgen voor een prettige, ontspannen sfeer in een veilige vertrouwde omgeving waarin het niet alleen gezellig is, maar waar ook iets geleerd wordt. De activiteiten zijn gericht op wat uw kind kan en ook op het leren van iets nieuws. Verlengde dagopvang is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die een beperking hebben en gebruikmaken van speciaal basis- of voortgezet onderwijs.

Cliëntenservice Kind & Jeugd
0475 57 77 77
[email protected]
www.daelzicht.nl

PSW-junior
Vrije Tijd en Vakantie
Leerlingen richten hun vrije tijd in naar keuze. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van het aanbod van PSW. Ga hier naar de website van PSW.

12

Praktische informatie

Schoolzwemmen
De benodigdheden voor het zwemmen zijn: zwemkleding, een badhanddoek en een kam/borstel. Dit alles graag in een badtas meegeven op de dag van het zwemmen. Aan het begin van het jaar worden de zwemtijden doorgegeven.

Gymnastiek
De gymnastiektijden worden in het begin van het schooljaar aan ouders doorgegeven. Voor de gymlessen vragen wij u goed passende gymschoenen, t-shirt en een sportbroek mee te geven op de dag dat de leerlingen gym krijgen.

Gezonde School
Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Naast de bewegingslessen en het zwemonderwijs is er jaarlijks een atletiekdag. Naast bewegen is gezonde voeding ook zeer belangrijk. We stimuleren iedereen gezonde tussendoortjes mee te nemen zoals groente en/of fruit. Wanneer er iemand jarig is, wordt bij voorkeur een gezonde traktatie uitgedeeld. Uitzonderingen hierop zijn speciale gelegenheden en/of vieringen zoals schoolverlaten, Sinterklaas en Kerstmis. Tijdens deze dagen zorgt de Maaskei zelf voor een traktatie.

 

 

 

Schoolgruiten
De Maaskei neemt deel aan het project Schoolgruiten. Dagelijks twee stuks fruit en twee ons groenten is gezond. We willen deze goede voedingsgewoonte voortzetten. Veel kinderen op onze school nemen daarom groente/fruit mee voor de ochtendpauze. 

 

(Bus)Vervoer

Vervoer
Leerlingen van de Maaskei kunnen te voet of per fiets naar school komen. Als zelfstandig komen niet mogelijk is, kunt u als ouder individueel vervoer aanvragen bij uw woongemeente. Indien het vervoer wordt toegekend krijgt u als ouder(s) bericht welke taxionderneming het vervoer naar en van school zal verzorgen. De kosten van het individueel vervoer zijn voor rekening van de gemeente. Bij problemen dienen de ouders contact op te nemen met het taxibedrijf of de gemeente. Blijven de vervoersproblemen ondanks uw bemoeienissen bestaan, dan wil school graag door u hierover geïnformeerd worden.

Busvervoer
Het team van de Maaskei vindt het belangrijk dat het vervoer van en naar school en huis goed is geregeld. Diverse taxibedrijven zorgen voor dit vervoer. De juiste samenwerking met chauffeurs, ouders, de leerlingen zelf en het vervoersbedrijf, zorgt voor een goede sfeer, een prettige, veilige en rustige rit van huis naar school en andersom. Het vertrek van huis, de aankomst op school en de aankomst thuis is gebonden aan vaste regels en afspraken. Omdat na school, de leerlingen ongeveer gelijktijdig het schoolgebouw verlaten, verloopt het vertrek op school volgens een vast plan. De kinderen zijn ingedeeld in vaste groepen, volgens bus-indeling. De teamleden begeleiden de leerlingen naar en tot in de bus. We letten erop dat de kinderen op hun vaste plaatsen zitten en de veiligheidsgordels vastgespen.

 

Schoolverzekering voor leerlingen

De school is verzekerd voor schade en ongelukken, indien er sprake is van schuld van het personeel. De ouders dienen zelf te zorgen voor een verzekering voor schade en ongelukken die ook met voldoende toezicht niet te vermijden zijn. We verwachten dat alle leerlingen door de ouders zijn verzekerd via een aansprakelijkheidsverzekering particulieren, de vroegere W.A.

Verjaardagen

Wanneer een leerling jarig is, wordt dit gevierd in de groep. De jarige mag één kleine attentie aan de leerlingen van de eigen groep uitdelen. Bij voorkeur iets gezonds. 

 

 

Sponsoring

De school heeft kennis genomen van de uitgangspunten zoals deze vermeld staan in het convenant “scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”.  De Maaskei is al enkele jaren actief rondom sponsoring.

Huisbezoek

Het kan waardevol zijn om een beeld te krijgen van de plek waar de leerlingen buiten schooltijd leven. Belangrijk is het beeld van de huissfeer, de waarden en normen die worden gehanteerd en de interactie tussen leerling en ouders c.q. andere gezinsleden. Op basis van de informatie kun je als school beter aansluiten bij hetgeen de leerling nodig heeft. Groepsleerkrachten maken een afspraak met ouders. Ook kunnen ouders de leerkracht uitnodigen.

Filmopnames

Op school worden regelmatig filmopnames gemaakt voor diverse doeleinden bijvoorbeeld:

 • opnames in de groep om in diverse overlegsituaties elkaar te laten zien hoe we werken;
 • van feestelijke gebeurtenissen;
 • opnames van de leerkracht in de groep t.b.v. coaching trajecten;
 • in het kader van leerlingenzorg opnames van een specifiek kind.

Wanneer het specifiek over uw kind gaat in het kader van leerlingenzorg, zullen we dit altijd vooraf met u bespreken en toestemming vragen.

Website
Op de website van de Maaskei treft u naast actuele informatie ook veel achtergrondinformatie aan die betrekking heeft op de Maaskei. Sinds juni 2021 is er een aparte website voor de Maaskei so, Maaskei vso en de Heikei.

Facebook
Verder verwijzen wij naar de Facebookpagina van de Maaskei. Hier vindt u actuele informatie over de Maaskei en kunt u reageren op de inhoud. Gezien de vele reacties lijkt de Facebookpagina een prima plaats te zijn om te lezen en te zien wat er speelt op school. We ervaren het gebruik ervan als erg waardevol.

 

Aanvraag verlof voor leerlingen
Buiten de schoolvakanties en vrije dagen is het niet mogelijk uw kind extra verlof (vrije dagen) te geven voor bijvoorbeeld verjaardagen, uitstapjes of vakanties. Vrij ter gelegenheid van een familiefeest of andere bijzondere redenen kan alleen worden gegeven door de directeur van de school. U kunt via de groepsleerkracht een formulier krijgen waarop u aangeeft voor welke dag(en) u verlof voor uw kind vraagt. Dit formulier met toelichting is ook te downloaden van de website van de Maaskei. Na akkoordverklaring door de directeur ontvangt u het formulier terug.

Verzuimregeling
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden (bijv. bezoek arts) niet of niet op tijd op school kan komen, dient u dit tijdig (voor schooltijd) door te geven aan onze school. Ook dient u dit te melden bij het vervoersbedrijf (s.v.p. geen ziekmelding via chauffeur).

13

Samenwerkings-partners

Samenwerking Kennis en Expertise Centrum Weert (KEC)

Naast de nauwe samenwerking met SBo Het Palet, is er ook regelmatig overleg met de andere partners binnen het KEC: de Aloysius Stichting voor (voortgezet) speciaal onderwijs; de Wijnberg voor (voortgezet) speciaal onderwijs Onderwijsstichting MeerderWeert (speciaal basisonderwijs Het Palet); de Mutsaersstichting (compleet in jeugdzorg).

Structureel overleg
Als school hebben we daarnaast structureel overleg met PSW (PSW Junior, Werk, Thuis en Wonen). In het kader van passend onderwijs hebben we ook geregeld contact met de andere besturen binnen de samenwerkingsverbanden. 

 

Overige samenwerkingspartners

Overige samenwerkingspartners zijn CED (Ondersteuning implementatie leerlijnen), GGD, ARBO, CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) en CJG Midden-Limburg.

 

 


 

 

Beatrixlaan 3a
6006 AH Weert