Schoolgids

2023 | 2024

1

Velddijk

De school
VSO Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen waarvoor het regulier voortgezet onderwijs geen passend aanbod in onderwijs en/of begeleiding kan bieden. Onze leerlingen hebben immers een specifieke onderwijs- of ontwikkelingsvraag. Wij hebben als team veel expertise daarvoor in huis. Er is sprake van diplomagericht onderwijs voor de niveaus vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t en daarnaast onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid die een VSO-diploma kunnen behalen.

>> Lees verder voor meer informatie over onze school

Leerlingaantallen
Op onze school zitten met ingang van schooljaar 2023-2024 ongeveer 170 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar verdeeld over 15 klassen.
De klassen hebben een maximale grootte: in de onderbouw zijn dat maximaal 10 leerlingen en in de bovenbouw maximaal 12 leerlingen.

 

Contactgegevens
Bergstraat 58
5931 CE Tegelen
077-3542686
[email protected]
 

 

2

Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende stichting van de Velddijk. Naast de Velddijk maken nog zes andere scholen in Noord- en Midden-Limburg onderdeel uit van de stichting.

Aanbod Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep Buitengewoon biedt jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Dit gebeurt met aangepaste onderwijsprogramma’s in (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Doordat de scholen met elkaar samenwerken ontstaan er diverse synergievoordelen. Hierdoor hebben de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon toegang tot een scala aan vakkennis, expertises en ervaringen.

Samen met anderen
Samen met anderen halen wij het maximale uit de talenten van onze leerlingen. Dat doen we in een veilige, vertrouwde én uitdagende omgeving. Met onderwijsspecialisten die de leerlingen kennen. Samen zien we altijd kansen. Al onze leerlingen verdienen de toekomst die bij hen past.

Bij de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon kun je helemaal jezelf zijn. Dat is de basis, en vanuit daar zetten we de ontwikkeling in gang. Want: Samen zijn we Buitengewoon Sterk!

Naar de website van Onderwijsgroep Buitengewoon

 

3

Waar staat de Velddijk voor?

Wie zijn we, wat doen we en hoe doen we dat?
Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychische uitdagingen. Onze leerlingen hebben een specifieke onderwijs- of ontwikkelingsvraag. De school biedt diplomagericht onderwijs aan voor de niveaus vmbo-b/k/t en daarnaast onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid (praktijkonderwijs) die een VSO-diploma kunnen behalen. De Velddijk is als school volop in beweging. Het team van docenten en ondersteunend personeel is hecht, veelzijdig en bouwt collectief aan duurzaam en steeds beter onderwijs. Dit doen we door te samen werken met behulp van de inzichten van Stichting LeerKRACHT.

Waar staan we voor?
Uitgangspunt is dat leerlingen graag naar school komen, zich prettig en veilig voelen en een betekenisvol onderwijsaanbod krijgen. We zijn gericht op de toekomstige deelname van onze leerlingen aan de maatschappij met als motto:

School zijn we samen, de toekomst dat ben jij!

We streven naar opbrengsten vanuit optimale verwachtingen. De leerling krijgt kansen, wij scheppen de omgeving waarbinnen de leerling deze kan benutten.

Uitgangspunten
‘Welkom op onze school, hier werken we met trots samen aan jouw toekomst!’

De Velddijk wil een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling leveren. Dit in de vorm van onderwijsondersteuningsarrangementen.

De leerlingen zijn hierdoor betrokken en leren zich makkelijker aan te passen aan hun omgeving. De onderwijs-ondersteuningsarrangementen hebben vooral als doel toerusting en uitrusting voor maatschappelijke zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt hierbij gestreefd naar uitbreiding van de benodigde competenties om zo de zelfstuurbaarheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten. Hierbij zijn de aandachtsgebieden wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap belangrijk.

Waar wij voor staan is vooral een uitdagende leer- en werkomgeving te creëren waarin jongeren zich thuis voelen, ze hun zelfvertrouwen kunnen uitbouwen en perspectief krijgen op hun toekomst. Dit wordt gerealiseerd middels een consequente en geduldige aanpak van docenten, deskundigen en hulpverlening. Zo ontstaan er reële uitstroomkansen voor de jongeren:

 • naar het vervolgonderwijs;
 • naar uitstroomplekken op de arbeidsmarkt;
 • naar andere passende uitstroomplekken.
4

Inhoud en organisatie van het onderwijs

Aanmelding en toelating
Scholen hebben sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs zorgplicht. Dat betekent dat scholen elke leerling een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw zoon/dochter aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouder(s)/verzorger(s) geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die jongeren nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Lees meer over de procedure m.b.t. aanmelden en toelaten op onze website.

 

Onze leerlingen
Op 1 februari 2023 telde onze school 131 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. De leerlingen hebben een IQ tussen de 65 en 115.

Soms ervaren leerlingen belemmeringen in de ontwikkeling van leervaardigheden en/of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld zijn: moeite met het plannen en organiseren van het werk, met generaliseren, met overzicht bewaren en/of met andere executieve vaardigheden. Frustratie en faalangst kunnen het gevolg hiervan zijn. Een overlevingsstrategie uit zich mogelijk in ‘acting-out’ gedrag. Toch zijn er ook veel leerlingen op school die meer in zichzelf teruggetrokken zijn. De combinatie van beide doelgroepen in de school daagt ons uit tot een zorgvuldige afstemming op de onderwijsbehoeften en de ‘special needs’ van leerlingen.

Onderwijsaanbod
VSO Velddijk is een ambitieuze school. Wij streven ernaar dat iedere leerling die onze school verlaat zich optimaal voorbereid voelt om op een positieve wijze en met vertrouwen de volgende stap in het leven te (gaan) zetten. 

VSO Velddijk kent 2 uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs en Arbeid. Het profiel Vervolgonderwijs kent vier leerjaren en het uitstroomprofiel Arbeid zes leerjaren.
Bekijk hier de profielen van de Velddijk.

Voor iedere leerling wordt er in de leerjaren 1-2 (ongeveer 12-15 jaar) een ‘uitstroomperspectief’ bepaald. Hierbij gaan we uit van 'hoge verwachtingen' en een 'growth mindset'. Iedere leerling krijgt bij ons ruimte en kansen om zichzelf verder te ontwikkelen naar een verantwoorde toekomst.
Vanaf leerjaar 3 (15 jaar en ouder) wordt de uitstroom nog specifieker gemaakt: naar welk niveau van vervolgonderwijs of naar welke arbeidsplek stroomt een leerling uit.

De eisen, voorwaarden en verwachtingen van de uitstroombestemming geven leerling en ons doelen waar we ons op richten. Als we het startniveau van de leerling in beeld brengen en

de uitstroombestemming die nodig is kennen, weten we aan welke leerinhoud en vaardigheids-ontwikkeling(en) we aandacht moeten besteden. Afhankelijk van de uitstroomrichting wordt er met de leerling een onderwijsprogramma samengesteld. Het programma bestaat, afhankelijk van het profiel van de leerling, uit een theoretisch aanbod, een arbeidsgericht aanbod of een combinatie hiervan. 

In het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs wordt bij de vmbo-basisberoepsgerichte en vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg voor de vmbo-profielen Media, Vormgeving en ICT (MVI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Zorg en Welzijn (Z&W),en Groen samengewerkt met reguliere VO-scholen:

 • Blariacumcollege (Venlo);
 • College den Hulster (Venlo);
 • Valuascollege (Venlo);
 • Yuverta (Horst).

Vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen wordt er gekeken of het

mogelijk is regulier (vervolg)onderwijs te volgen met (gedeeltelijke) ondersteuning vanuit VSO Velddijk. Het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) kunnen we geheel zelf aanbieden.

Ook biedt VSO Velddijk de vmbo-theoretische leerweg aan. 
Leerlingen die onderwijs volgen in het uitstroomprofiel Arbeid hebben de mogelijkheid uit te stromen naar een arbeidsplek (regulier bedrijf) in combinatie met landelijk erkende certificaten, naar een arbeidsplek (regulier bedrijf) zonder certificaten of naar een (beschermde) arbeidsvorm in een sociale werkvoorziening. Hierbij werken we samen met Wildveld, school voor praktijkonderwijs in Venlo (Wildveld).

Leergebied overstijgende doelen
Binnen het aanbod van ons onderwijs wordt extra aandacht besteed aan de leergebied overstijgende kerndoelen: leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

Binnen onze school gebruiken we Zien!vo als instrument om de ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en leer-werkhouding van leerlingen in beeld te brengen en daarmee gericht en planmatig de ontwikkeling van de leerling te begeleiden.

Maatwerk voor thuiszitters
Sinds schooljaar 2020-2021 is er sprake van met maatwerk voor thuiszitters. Deze 'Maatwerkgroep', ook wel U-Turn genoemd, biedt individuele begeleiding en afstands- en fysiek onderwijs aan leerlingen die om uiteenlopende redenen (bijvoorbeeld angstproblematiek of overprikkeling) nu thuiszitter zijn. Voor iedere leerling is het doel terug te keren in de klas. Dat proberen we gefaseerd en in passend tempo te realiseren. We doen dit in nauwe samenwerking met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlening. De begeleiding van de leerlingen ligt bij gedragsdeskundige medewerkers, de vakinhoudelijke kennis komt van onze docenten of vanuit een samenwerking met externe partners, al naar gelang de behoefte van de leerling.

VSO-schooldiploma
‘Alle leerlingen verdienen een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd'.
Voortaan kunnen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma behalen. De minister  wil de leerlingen hiermee meer erkenning geven. VSO-leerlingen die een traject volgden gericht op Vervolgonderwijs hadden al uitzicht op een vmbo-diploma. De leerlingen met een uitstroomprofiel Arbeid of Dagbesteding kregen tot nu toe enkel een getuigschrift of certificaat voor hun ontwikkelde vaardigheden, maar geen officieel diploma.
Ook leerlingen van VSO Velddijk in het uitstroomprofiel Arbeid kunnen een VSO-schooldiploma behalen. 

Arbeidstraining(en)
Om leerlingen optimaal voor te bereiden op hun arbeidsplek is oefenen in praktische handelingen en het aanleren en uitbouwen van arbeidsvaardigheden van groot belang. Binnen onze school doen we dat in onze Werkplaats en buiten school is er

 

samenwerking met bedrijfsleven en non-profitorganisaties. We beginnen altijd kleinschalig en stap voor stap bouwen we dit uit in een tempo dat past bij de leerling.

Samenwerking scholen OGB
Er wordt samen met elkaar gekeken, met ouder(s) en andere betrokkenen, wat de beste plek is voor een leerling. Zodoende wordt er samengewerkt en kan ook een overstap naar een andere school binnen OGB aan de orde zijn als dat voor een leerling de juiste keuze is. 

Binnen ons onderwijsaanbod en ter voorbereiding van de uitstroom van leerlingen werken we intensief samen met onderwijspartners (regulier voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs), werkgevers & leerwerkbedrijven, zorgpartners en gemeenten & gemeentelijke diensten.

VSO Velddijk is onderdeel van het Samenwerkingsverband VO Noord- en Midden- Limburg (VO3101). De reguliere VO-scholen uit Noord-Limburg zijn dan ook onze samenwerkingspartners.

Samen met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en partners wordt gezamenlijk het traject vormgegeven en zijn we in staat passende en duurzame uitstroom en opbrengst(en) te realiseren.

Onderwijsniveau
VSO Velddijk biedt het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs en het uitstroomprofiel Arbeid aan. Ons onderwijsprogramma is onderverdeeld in 2 uitstroomprofielen.

Voor het uitstroomprofiel Arbeid geldt leerroute 4A, 4B of leerroute 5 en voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs geldt leerroute 6A of 6B.

Schematisch ziet dit er dan als volgt uit:

3. Dagbesteding - Taakgericht en activerende dagbesteding
4A. Arbeid - Beschut werk  
4B. Arbeid - Arbeid
5. Arbeid - Arbeid met certificaten - mbo 1
6A. Vervolgonderwijs - vmbo-b - mbo 2
6B. Vervolgonderwijs - vmbo-k/t - mbo 3/4

Bovengenoemde leerroutes zijn gebaseerd op het 'OPP Doelgroepenmodel'. Binnen de leerroutes wordt rekening gehouden met het leerniveau van de leerling(en). Op deze wijze willen we over- of ondervraging voorkomen. Binnen het profiel Vervolgonderwijs bestaat de mogelijkheid door samenwerking met reguliere VO-scholen diploma’s/certificaten te behalen voor vmbo-t, vmbo-k, of vmbo-b.

Tevens leiden we leerlingen op om een doorstroom te kunnen maken naar mbo-onderwijs en kunnen onze leerlingen die uitstromen binnen het profiel Arbeid deelnemen aan branchegerichte cursussen. We streven ernaar waar mogelijk de leerlingen maximaal te diplomeren en te kwalificeren of ze uit te laten stromen naar de bij hen best passende werkplek.

Onderwijsconcept
De lessen op VSO Velddijk zijn vormgegeven naar het model van 'Expliciete Directe Instructie', een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij leerlingen.

Examens
Leerlingen in het vso kunnen deelnemen aan de staatsexamens. Hiervoor biedt de Velddijk een volledig onderwijsprogramma dat gericht is op het behalen van een diploma. Het staatsexamen kent geen traditioneel schoolexamen, maar in plaats daarvan leggen leerlingen een schriftelijk en mondeling examen af bij de
 

staatsexamencommissie. Het (vmbo-)diploma dat behaald kan worden is een volledig erkend/regulier diploma. Voor het afnemen van het examen in de praktijkvakken (voor het niveau vmbo-b of vmbo-k) is een samenwerking gezocht met scholen in de regio. Het is mogelijk dat leerlingen tijdens de examenperiode als extraneus (om examen te kunnen/mogen doen) worden ingeschreven bij de reguliere vo-school.

Groepssamenstelling
Iedere leerling op de Velddijk is uniek en heeft zijn eigen ondersteunings-behoefte. Hier proberen we bij aan te sluiten. In de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met:

 • de aangeboden leerroute + leeftijd van de leerling;
 • ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Er wordt (door mentoren) gewerkt in clusters. De leerling wordt ingedeeld in 1 van de 4 clusters: Arbeid-Onderbouw, Vervolgonderwijs-Onderbouw, Arbeid-Bovenbouw of Vervolgonderwijs-Bovenbouw. Op deze manier willen we het onderwijsaanbod en de  

(onderwijs)ontwikkeling van leerlingen zo optimaal mogelijk laten zijn. Eerste uitgangspunt is dat de leerling graag naar school komt (zich prettig en veilig voelt) en daarnaast een betekenisvol onderwijsaanbod krijgt aangeboden. Rekening houdend met de genoemde diversiteit van leerlingen zijn de groepsgroottes vastgesteld.
De gemiddelde groepsgrootte is ongeveer 12 leerlingen, afhankelijk van de leerroute en onderwijsbehoefte van de leerlingen. Iedere leerling heeft een eigen mentor die een deel van het onderwijsaanbod aan de eigen leerling verzorgt. De leerling is zoveel als mogelijk (mede)eigenaar van het leerproces, waarbij de mentor een coachende en ondersteunende rol heeft. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)/verzorger(s).
In sommige gevallen lukt het leerlingen niet hele dagen onderwijs te volgen. In dat geval wordt er een ‘ingroeiregeling’ opgesteld. Leerlingen groeien dan middels een stappenplan ‘in’ de school. Het streven is dat leerlingen zo spoedig mogelijk, indien de specifieke situatie dit toelaat, (weer) volledige dagen onderwijs volgen.

5

Zorg en (leerling) begeleiding

De zorg en begeleiding binnen de Velddijk staat voor multidisciplinaire kwaliteiten, ambities en ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling. De interne zorgstructuur gaat uit van de gedachte één kind, één plan. Dit wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP stellen we een aanbod op maat samen gericht op de onderwijsondersteuningsbehoefte(n) van leerlingen.

Commissie voor Begeleiding
De eindverantwoordelijkheid voor de totale ondersteuning en begeleiding ligt in handen van de Commissie voor Begeleiding (CvB). In de CvB nemen gedragswetenschapper(s), teamleiders en de directeur zitting. Daarnaast nemen periodiek de schoolarts (vanuit GGD), een lid van het sociaal wijkteam + (gemeente Venlo), leerplicht (vanuit diverse gemeenten) en RMC (gemeente Venlo) deel. De CvB heeft de taak om samen met het team ervoor te zorgen dat iedere leerling maximaal kan profiteren van de aangeboden lesstof en ondersteuningsaanbod op school. Dat doet de CvB door het leveren van zorg op maat. Deze zorg wordt per leerling bepaald en vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling. De CvB bespreekt leerlingen waarbij de basisondersteuning onvoldoende blijkt en handelingsverlegenheid dreigt te ontstaan. De CvB volgt een leerling vanaf de toelating tot het moment dat de leerling de school verlaat. De commissie geeft advies en stelt het eerste ontwikkelingsperspectief (OPP) op.

Vervolgens wordt dit OPP vastgesteld in een op overeenstemmingsgericht overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Het OPP is de stip op de horizon en leidraad voor het handelen in de klas. Het OPP wordt per schooljaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Instroom/doorstroom/uitstroom
Elke school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is verplicht aan te geven waar een leerling, na verlaten van de school, gaat uitstromen zoals vastgelegd in ‘De Wet Kwaliteit VSO’. Deze uitstroom wordt vastgelegd in twee uitstroomprofielen, te weten: vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

Lees hier welke stappen doorlopen worden voorafgaand aan de instroom, bij instroom, bij doorstroom en tenslotte bij uitstroom.

 

 

 

 

 

6

Medewerkers

Als team zijn we samen (mede)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. Naast de vaste lestaken heeft elke medewerker een aantal taken op schoolniveau. Denk aan deelnemen aan werkgroepen, organiseren van schoolactiviteiten, verzorgen van EHBO of bhv.

Ruud Backes
Leerkracht Lichamelijke Opvoeding (LO)
Rob Bardoul
Instructeur - Techniek (profiel PIE)
Hans Beckers
Leerkracht / mentor
Ruud Beeks
Leerkracht / mentor
Ruud Beeren
Leerkracht / mentor
Bart Benders
Stagecoördinator
Dana Boots
Onderwijsassistente
Ilona Braat-Pelzer
Leraarondersteuner
Victoria Cuijpers
Secretariaat (vervanging)
Marianne Draak
Gedragswetenschapper
Henk Eickes
Leerkracht / mentor
Will Falize
Medewerker Krachtencentrale
Lotte Gielen
Leerkracht / mentor
Matthijs van der Giesen
Directeur
Daniel Grob
Teamleider
Maud Grubben
Onderwijsassistente
Michael Heijnis
Instructeur - Techniek (profiel PIE)
Stephanie Henssen
Onderwijsassistente
Jenny Hiddes-Hendricks
Teamleider
Monique Huijs
Teamleider
Lesley Jongbloed
Medewerkster U-turn
Joyce Klerks
Leerkracht / mentor
Vonne Koopman
Secretariaat
Luca van Kruiningen
Onderwijsassistent
Albertien Kummeling
Leerkracht / mentor
Brendy Lamberts
Onderwijsassistente
Lot Leijten
Onderwijsassistente
Sandra Lempens-Stevens
Leerkracht / mentor
Evelien Masthoff
Psychodiagnostisch medewerkster
André Mossel
Leerkracht / mentor
Kim Olders
Psychodiagnostisch medewerkster
Iris Overduijn
Leerkracht / mentor
Art Peeters
Leerkracht / mentor
Bas Roeven
Onderwijsassistent
Geert Rubie
Leerkracht / mentor
Marijn Selen
Gedragswetenschapper
Marjo Spelbos
Secretariaat
Géke Spreeuwers
Leerkracht / mentor
Demi Theunissen
Gedragswetenschapper
Rogér Vaessen
Conciërge
Amy Vullings
Leerkracht / mentor (vervanging)
Linda van der Wal
Medewerkster Huiskamer
Eline van Wegberg-Pielaat
Leerkracht - Horeca (profiel HBR)
Ria van Wessel
Begeleider / Onderwijsassistente
Ingrid van Wijlick-Hendriks
Leerkracht - Horeca (profiel HBR)
Ruud Wolbertus
Leerkracht / mentor
Dirk Jan Zijp
Instructeur - Techniek (profiel PIE)
7

School en ouder(s) / verzorger(s)

Ouderbetrokkenheid
Het is belangrijk dat er een goede samenwerking bestaat tussen de school en de ouder(s)/verzorger(s). Ouderpartnerschap komt ten goede aan de ontwikkeling van de leerlingen. Via deelname aan de Medezeggenschaps-raad (MR) denken ouder(s)/verzorger(s) mee over allerlei schoolzaken. De ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op begrip en steun van de school. De school heeft het vertrouwen nodig om te kunnen werken met de leerling. 

Communicatie
Naast een goede samenwerking vinden wij een goede communicatie erg belangrijk. Nadat een leerling op school is geplaatst, is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s)/ verzorger(s). Afspraak is dat er via eventuele huisbezoeken, telefonische contacten, e-mailcontacten en/of oudergesprekken regelmatig overleg plaatsvindt. We streven naar een optimale communicatie en bereikbaarheid. De school kent geen vaste spreekuren. De teamleden zijn na lestijd(en) bereikbaar. Daarnaast zetten wij diverse communicatiemiddelen in om u te informeren en om de interactie aan te gaan. Lees hierover meer op onze website.

Informatieverstrekking aan ouders met een verbroken relatie
Als school hebben we te maken met ouders met een verbroken relatie. In dat geval is het goed om te weten hoe de informatieverstrekking aan gescheiden ouders geregeld is in de wet. De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in boek 1 van het burgerlijk Wetboek, de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

In eerste instantie is het aan (gescheiden) ouders om élkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. In sommige gevallen is de relatie tussen ouders zo vertroebeld, dat goede onderlinge communicatie niet meer aan de orde is. In dat geval komt de school in beeld. De verplichtingen die wij als school hebben m.b.t. de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is afhankelijk of een ouder het ouderlijk gezag heeft of niet.

In dit document leest u de meest belangrijke wettelijke bepalingen en de concrete afspraken die wij op school hebben gemaakt rondom het informeren van ouders met een verbroken relatie.

 

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt aan ouder(s)/ verzorger(s) een (vrijwillige) ouderbijdrage voor kosten die niet gesubsidieerd worden. De ouderbijdrage is niet bedoeld om het primaire proces, het onderwijs, mee te bekostigen. Extra activiteiten als aanvulling op het onderwijs in de school kunnen wel bekostigd worden uit deze vrijwillige ouderbijdrage. Welke activiteiten bekostigd worden van de vrijwillige ouderbijdrage leest u in de overeenkomst. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Rechten van de ouder(s)/verzorger(s)
De ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op inzage in de rapportage van hun zoon/dochter.

Dit kunnen verslagen van leerlingenbesprekingen, rapporten of onderzoeksgegevens zijn. Ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen dienen toestemming te verlenen om deze gegevens beschikbaar te stellen aan medewerkers van andere betrokken (hulpverlenings)instanties. 

Klachtenregeling 
Wij streven ernaar het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Ondervindt u desondanks problemen, dan doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. U kunt hiervoor contact opnemen met de mentor of de directeur.
Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u hier.

 

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouder(s)/ verzorger(s), leerlingen, docenten, schooldirecties en schoolbesturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer ze met de directeur, het bestuur en de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing zijn gekomen.

Het gaat dan om problemen die zich in of rond de school voordoen op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 • psychisch en fysiek geweld;
 • discriminatie en radicalisering.

 

 

De rol van de vertrouwensinspecteur is adviserend en informerend. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111. Meer informatie over de inspectie en de vertrouwensinspecteur is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)
Ouder(s)/verzorger(s) hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) en uit (onderwijzend) personeel van de school. Interesse? Op de website vindt u meer informatie.

8

Ontwikkeling van het onderwijs in de school

In hoofdstuk 3 van deze schoolgids leest u waar VSO Velddijk voor staat en wat onze uitganspunten zijn. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we dit vormgeven en hoe het onderwijs zich binnen onze school ontwikkelt.

De opzet van het onderwijs
Wij zien het als onze opdracht om onze leerlingen voor te bereiden op zelfstandig maatschappelijk functioneren. Daar is ons onderwijs op ingericht. De ervaring leert dat onze leerlingen het onderwijs op de Velddijk als betekenisvol ervaren. We sluiten aan bij de talenten en de (impliciete) ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Stichting LeerKRACHT
Het team van VSO Velddijk werkt met de uitgangspunten van Stichting LeerKRACHT. Meer weten? https://stichting-leerkracht.nl/

TOPs! Kies voor positief
Voor een positief leerklimaat binnen school en om te ondersteunen in sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren maken wij gebruik van de methodiek en lesmethode van TOPs!. In speciale lessen en zichtbaar in al onze begeleiding is deze aanpak zichtbaar voor alle leerlingen.

Meer weten? https://kiesvoorpositief.nl/


 

De inrichting van het onderwijs 
VSO Velddijk wil een passend onderwijsaanbod leveren in de vorm van onderwijsondersteuningsarrangementen. Deze sluiten aan bij het toekomstperspectief van de leerling. De leerlingen zijn hierdoor meer betrokken en leren zich makkelijker voorbereiden en aanpassen aan hun omgeving. Voor al onze leerlingen geldt dat wij aansluiten op hun eigen competentieniveau en ontwikkelingsmogelijkheden. Het realistisch uitstroomperspectief vormt hierbij de kern.

Zorg & begeleiding
De leerlingen op VSO Velddijk kampen met gedragsproblematiek. Daar is onze zorg & begeleiding op ingericht. De gedragsproblematiek of de stoornis van de leerlingen dwingt ons hiermee rekening te houden. Vandaar dat wij staan voor multidisciplinaire aandacht en aanpak die onder meer tot uitdrukking komt in de vormgeving van onze interne zorgstructuur. De één kind, één plan-gedachte wordt vormgegeven vanuit het Ontwikkelingsperspectief (OPP).

 


  

Ouder(s) en verzorger(s)
Ouders/verzorgers zijn direct betrokken bij het wel en wee van hun kind. Ouders/verzorgers nemen deel aan en worden betrokken bij alle besprekingen vanuit de structuur leerlingenzorg waarvoor zij uitgenodigd worden. Denk aan rapportbesprekingen en informatieavonden. Gezamenlijk geven we vorm aan het OPP.

Externe contacten
Om leerlingen een optimale ondersteuning te bieden is het noodzakelijk dat we structurele contacten onderhouden met onze onderwijs-, zorg- en maatschappelijke partners. Daar waar onze deskundigheid mogelijk tekortschiet zullen we in nauwe samenwerking met anderen garanderen dat onze leerlingen de ondersteuning krijgen aangeboden waaraan zij behoefte hebben.

 

Medewerkers
VSO Velddijk staat voor hoogwaardig orthopedagogisch en orthodidactisch handelen in een omgeving waar de leerling centraal staat. Dit stelt eisen aan het personeel van de school. De medewerkers van de Velddijk zijn, zonder uitzondering, gericht op de leerling en de perspectiefvolle toekomst in de wereld buiten de school. Zij zijn geschikt en bevoegd om met onze doelgroep te werken.

 

9

Resultaten van het onderwijs

Uitstroom 2022-2023
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Staatsexamens

VMBO-B*
1 leerling nam deel aan de VMBO-B examens waarbij er de mogelijkheid was om 1 volledig diploma te behalen, waarvan: 

 • 1 diploma is behaald.

VMBO-K*
4 leerlingen namen deel aan de VMBO-K examens waarbij er de mogelijkheid was om 4 volledige diploma's te behalen, waarvan:

 • 4 diploma's zijn behaald (na een herkansing door 1 lln.). 


*= De VMBO-B en VMBO-K - diploma's zijn behaald in samenwerking met regulier VO.

VMBO-T
3 leerlingen namen deel aan de VMBO-T examens waarbij er de mogelijkheid was om 3 volledige diploma's te behalen, waarvan:

 • 3 diploma's zijn behaald (na een herkansing door 1 lln.).

Training Brug naar Werk
2 (van de 2) leerlingen hebben de training Brug naar Werk volledig afgerond en afgesloten met een diploma, waarvan: 

 • 2 leerlingen de C-methode.

Verder zijn er door (een aantal) leerlingen de volgende (deel)certificaten behaald:


(Branchegerichte) Cursussen/Opleidingen

Entree-diploma (mbo niveau 1 – Yuverta)

1 (van de 1) leerling heeft deelgenomen aan de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie (mbo niveau 1) en hiervoor een diploma behaald;
1 (van de 1) leerling heeft deelgenomen aan de opleiding Assistent plant, dier of groene omgeving (mbo niveau 1) en hiervoor een diploma behaald.

Praktijkverklaringen
1 leerling heeft een praktijkverklaring Retailmedewerker behaald;
4 leerlingen hebben een praktijkverklaring Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie behaald;
2 leerlingen hebben een praktijkverklaring Assistent dienstverlening behaald;
1 leerling heeft een praktijkverklaring Assistent dienstverlening en zorg behaald;
1 leerling heeft een praktijkverklaring Gastheer-/vrouw behaald;
1 leerling heeft een praktijkverklaring Assistent logistiek behaald;
1 leerling heeft een praktijkverklaring Assistent bouwen, wonen en onderhoud behaald;
2 leerlingen hebben een praktijkverklaring Assistent plant, dier of groene omgeving behaald.

Stagecertificaten
Gedurende schooljaar 2022-2023 hebben 4 leerlingen een certificaat behaald voor externe stage.

Getuigschriften
8 leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid hebben in schooljaar 2022-2023 een getuigschrift VSO ontvangen waarop staat vermeld:

 • aan welke leergebieden hij/zij heeft gewerkt;
 • aan welke leergebied overstijgende thema’s hij/zij heeft gewerkt;
 • op welke manier er voorbereiding op arbeid heeft plaatsgevonden;
 • in welke sector(en) er voorbereiding op arbeid heeft plaatsgevonden;
 • bij welke bedrijven hij/zij eventueel stage heeft gelopen.  

VSO-schooldiploma
4 leerlingen met uitstroomprofiel Arbeid hebben in schooljaar 2022-2023 een (officieel) VSO-schooldiploma ontvangen.

Bestendiging uitstroom
De Velddijk is een school met leerlingen die zowel uitstromen richting de arbeidsmarkt als richting vervolgonderwijs. Met tevredenheid kunnen we concluderen dat de bestendiging van de uitstroom van onze leerlingen de laatste jaren stabiel boven de norm van de inspectie ligt. Onze verwachting is dat met invoering van het OPP-doelgroepenmodel we de uitstroombestendiging naar een hoger succespercentage zullen brengen. Ons streven qua uitstroombestendiging is een score van 65 tot 70%, hoger dan de door Inspectie gestelde norm.


V.w.b. de uitstroombestemming(en) wordt de definitie van de Inspectie van het Onderwijs gehanteerd.

10

Onderwijstijd, vakanties en jaarplanning

Agenda 2023-2024
Stageperiode 4 + groepsstage(s) voor lln. cluster Arbeid
19-02-2024 t/m 26-04-2024
Digitale staatsexamens niveau vmbo-b/vmbo-k
02-04-2024 t/m 26-04-2024
Examentraining(en) voor lln. profiel HBR
15-04-2024 t/m 26-04-2024
Sportieve activiteit(en) IKS lln.
22-04-2024
Koningsontbijt lln.
26-04-2024
Koningsdag (valt in meivakantie)
27-04-2024
Meivakantie
29-04-2024 t/m 10-05-2024
Hemelvaart (valt in meivakantie)
09-05-2024 t/m 10-05-2024
Afname Zien!VO (door lln. + leerkrachten)
13-05-2024 t/m 24-05-2024
Schriftelijke staatsexamens niveau vmbo-b/k/t
13-05-2024 t/m 29-05-2024
Afname CITO-toets 3
13-05-2024 t/m 24-05-2024
Afnameperiode praktijkexamens voor lln. profiel HBR-M&T-PIE
13-05-2024 t/m 24-05-2024
Stageperiode 5 + groepsstage(s) voor lln. cluster Arbeid
13-05-2024 t/m 21-06-2024
Oriëntatiemiddag nieuwe lln. schooljaar 2024-2025 (15.00-16.30 uur)
14-05-2024 t/m 15-05-2024
Pinksteren
20-05-2024
Koffie-ochtend ouder(s) lln. met directeur (11.00-12.30 uur)
23-05-2024
Sportieve (keuze-) activiteit(en) lln.
30-05-2024
Themalunch of themadiner voor lln. profiel HBR
03-06-2024 t/m 07-06-2024
OPP-besprekingen + uitstroomgesprekken ouder(s) van + lln.
17-06-2024 t/m 28-06-2024
Toetsweek 2 voor lln. leerjaar 3+4 cluster VO-BB
17-06-2024 t/m 21-06-2024
Mondelinge staatsexamens niveau vmbo-b/k/t
29-06-2024 t/m 02-07-2024
Uitstapje Amsterdam voor schoolverlaters cluster VO-BB
29-06-2024
Laatste schoolweek
01-07-2024 t/m 05-07-2024
Workshopdag lln.
01-07-2024
Afsluitende klas(sen)activiteit lln.
02-07-2024
Diploma-uitreiking
03-07-2024
Uitreiking rapport 2
03-07-2024
Zomervakantie
08-07-2024 t/m 16-08-2024
11

Praktische informatie

Veiligheid
VSO Velddijk bevordert, versterkt en beloont positief gedrag om zo de veiligheid in en rond de school te vergroten. Meer informatie over veiligheid zoals het schoolveiligheidsplan en het veiligheidsteam leest u hier.

Veiligheid & Arbo
Vanuit de Arbowet zijn we als school verplicht zorg te dragen voor voldoende veiligheid in en rondom de school. Daarbij zijn de praktijklessen een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor zijn de navolgende afspraken gemaakt.

Veilige & gezonde school
Lichamelijk en geestelijk welzijn zijn voor ieder mens waardevol. Als school gebruiken we 'De Gezonde School' als  basis om met leerlingen bewust aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl. Met ingang van schooljaar 2020-2021 is er een schoolbreed lesuur waarbij leerlingen aan de slag gaan met thema's die helpen om te werken aan een gezonde leefstijl.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Onderwijsgroep Buitengewoon handelt volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon hebben een meldcode die gebaseerd is op het basismodel dat ontwikkeld is door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Bekijk hier de meldcode en het stappenplan

Omgaan met (grensoverschrijdend) gedrag
Elke leerling wil het van nature goed doen, mee kunnen in de dagelijkse schoolactiviteiten, leren en onderdeel zijn van een groep. Als een leerling lastig gedrag laat zien, is dat haast altijd onmacht. We hanteren een positieve aanpak waarin tact centraal staat. Bij onze manier van handelen hanteren we de niveaus van agressie vanuit de GRT-methode als leidraad. GRT staat voor GedragsRegulatieTraining. 

Privacy
Onderwijsgroep Buitengewoon hecht veel waarde aan veiligheid. Alle locaties moeten veilig zijn als leer- en werkomgeving. Naast sociale veiligheid en fysieke veiligheid is - zeker in de huidige informatiesamenleving - informatieveiligheid en privacy een belangrijk thema.

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Er wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. bij publicatie van beeldmateriaal.

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd om schriftelijk toestemming te geven of hun kind op foto- of filmmateriaal mag ten behoeve PR-doeleinden (o.a. in de schoolgids, op de website, op social media etc.). Toestemming kan aangepast worden. Hier wordt jaarlijks op gewezen. In het socialmediaprotocol staan meer aandachtspunten over het (on)geoorloofd delen van gegevens.

 

Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouder(s/)verzorger(s) op school bijv. bij voorstellingen of bij schoolactiviteiten zoals schoolreisjes mag, mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet online gedeeld wordt, en de privacy van anderen niet in het geding komt. School is dan niet verantwoordelijk. Ouder(s)/verzorger(s) hebben een eigen inspanningsverplichting om de privacy te waarborgen.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband audiovisueel worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiairs), of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in het bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist,

tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

In de privacyverklaring van de school wordt beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen of klachten over privacy altijd terecht bij de directie van de school of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Onderwijsgroep Buitengewoon die daarvoor speciaal is aangewezen.

Contactgegevens FG
José Schildwacht
[email protected]
06 - 30 24 32 51

Praktische regelzaken

Schoolspullen

Leerlingen dienen zelf voor schoolspullen te zorgen. U krijgt daarover informatie van de mentor bij aanvang van het schooljaar tijdens het startgesprek.

Gymlessen

Alle leerlingen dienen in het bezit te zijn van gymschoenen (witte zolen) en sportkleding. Als leerlingen om welke reden dan ook de gymlessen niet kunnen volgen, kan dit alleen na een schriftelijke of telefonische mededeling van thuis.

De schoolagenda

De leerlingen dienen zelf te zorgen voor een schoolagenda indien de mentor hierom vraagt. Dit zal in het begin van het schooljaar, bij het startgesprek, worden besproken. 

Huiswerk

Wanneer de leerling dit aankan en het functioneel is, kan er huiswerk worden meegegeven. Dit zal in de schoolagenda worden genoteerd.

Mobiele telefoons

Op VSO Velddijk is het de regel dat tijdens lesmomenten de mobiele telefoon ‘thuis of in de kluis is’. Bij overtreding van deze regel wordt de telefoon ingenomen en krijgen leerlingen deze na afloop van de schooldag weer terug.
Luisteren naar muziek tijdens ‘zelfstandig werken’ – met toestemming van de docent – mag uitsluitend via een geluidsdrager (MP3-speler of iPod).

Gezonde School

De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan wordt er gewerkt aan verschillende thema's. Zo zorgen we ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt bij onze leerlingen en medewerkers.

Binnen het rooster hebben alle klassen deze les(sen) op hetzelfde moment, waardoor we groepsoverstijgend kunnen werken en maatwerk kunnen bieden aan alle leerlingen. We gaan aan de slag met thema's als voeding, bewegen, relaties en seksualiteit.
Onze schoolk
antine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. 
Meer informatie over de actuele thema's en de gezonde schoolkantine kunt u terugvinden op onze website.

Rookvrije school
We zijn een rookvrije school. Dit betekent dat we van leerlingen verwachten dat ze onder lestijd(en) – ook tijdens pauzes én na lestijd(en) rondom het schoolgebouw – niet roken.
 

Praktijklessen: veiligheidsschoenen

Het is voor alle leerlingen van de Velddijk verplicht veiligheidsschoenen te dragen tijdens de praktijklessen in het kader van veiligheid en de Arbowetgeving. De schoenen moeten het S3-keurmerk hebben. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van deze schoenen. Zonder veiligheidsschoenen met het S3-keurmerk is het niet toegestaan dat leerlingen deelnemen aan de praktijklessen.

Sport en bewegen

Jongeren die graag willen sporten en bewegen, maar niet weten welk sportaanbod aansluit bij zijn/haar mogelijheden kunnen via een Beweegmakelaar van Iedereen Kan Sporten doorgeleidt worden naar een passend aanbod.

Verzekering

Als ouder/verzorger moet u zelf zorgen voor een verzekering voor schade en ongelukken die ook met voldoende toezicht onvermijdelijk zijn. Een WA-verzekering is verplicht. Als school hebben we een aanvullende ongevallenverzekering. De leerling is tijdens de schooluren en op weg naar en van school verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Tijdens de stagedagen zijn de leerlingen extra verzekerd vanuit school.
Persoonlijke waardevolle spullen
Het wordt niet (door ons als school zijnde) geadviseerd dat leerlingen persoonlijke waardevolle spullen meebrengen naar school. Mocht men dit toch willen of doen, dan het verzoek aan ouder(s) om een verzekering wegens diefstal af te sluiten hiervoor. 


 

Schoolregels en schoolreglement
Als de leerlingen en het personeel zich veilig voelen op school en elkaar behandelen met respect, zal iedereen optimaal kunnen functioneren. De schoolregels geven aan wat er van de leerling verwacht wordt ten aanzien van zijn of haar gedrag in en om de school. Iedere leerling krijgt de schoolregels uitgereikt aan het begin van het schooljaar. Een samenvatting van de schoolregels leest u op onze website.

Aansprakelijkheid
Laat uw kind geen waardevolle spullen of veel geld mee naar school nemen. Voor beschadigingen, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen (zoals mobiele telefoons, fietsen, scooters, kleding) kan de school geen verantwoordelijkheid dragen, ook niet als deze bij een medewerker van school in bewaring zijn gegeven. Alle schade door leerlingen aan of in de school veroorzaakt, wordt op hen of op de wettelijk aansprakelijke ouder(s) of verzorger(s) verhaald.

Anti-pestcoördinator
Als school hanteren wij een anti-

 

 

pestbeleid. Om pesten nóg beter te bestrijden hebben wij een anti-pestcoördinator benoemd. Voor de Velddijk is dit Art Peeters en Géke Spreeuwers.

Regels voor schorsing en verwijdering
De regels voor schorsing en verwijdering hebben wij vormgegeven in een protocol. Het volledige protocol leest u hier.

Medicatie
Een aantal leerlingen is aangewezen op het gebruik van voorgeschreven medicatie. Het is van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) samen met mentoren goede afspraken maken over het gebruik van de medicatie, de dosering en de inname. De afspraken en het medicijnprotocol zijn te vinden op onze website.

Sponsoractiviteiten
De Velddijk wordt geldelijk gesponsord om specifieke extra leerlingenactiviteiten mogelijk te maken. Hiervoor wordt geen tegenprestatie verwacht. In natura worden soms materialen vanuit het bedrijfsleven geschonken. Ook hiervoor wordt geen tegenprestatie verwacht.

12

Samenwerkings-partners

Binnen ons onderwijsaanbod en bij de uitstroom van leerlingen werken we intensief samen met een aantal onderwijspartners (regulier voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs), werkgevers en leerwerkbedrijven, zorgpartners, gemeenten en gemeentelijke diensten.

Externe partners
Om leerlingen optimale ondersteuning te kunnen bieden onderhouden we structurele contacten met enkele vaste onderwijs-, zorg- en maatschappelijke partners. Als onze deskundigheid tekortschiet kunnen we in nauwe samenwerking en afstemming met derden ervoor zorgen dat onze leerlingen de ondersteuning krijgen waar zij behoefte aan hebben.

Een overzicht van onze samenwerkingspartners

 

 

 

Bergstraat 58
5931 CE Tegelen
077-3542686