Schoolgids

2020 | 2021

1

Impuls

Impuls bestaat sinds 1964 als zelfstandige school. Op onze school geven we onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren (ZML) en leerlingen met een meervoudige beperking (MB) in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

De leerlingen zijn afkomstig uit Noord-Limburg uit de gemeenten Venlo, Peel en Maas, Beesel, Venray en Horst aan de Maas. De school wordt bezocht door leerlingen uit verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

Schoolleiding
De school wordt geleid door een directeur. De directeur behartigt de algemene schoolzaken en heeft de dagelijkse leiding over het team van de school. De directeur wordt ondersteund door een teamleider.

De schoolleiding van Impuls bestaat uit:
Gert-Jan Wismans, Directeur
Thijs van Montfort, Teamleider

Leerlingaantallen
De leerlingaantallen bij Impuls liggen al jarenlang ongeveer op 150 leerlingen. Binnen Impuls werken 54 medewerkers met een formatie van in totaal 35 fte.

Contactgegevens
Impuls
Lingsterhofweg 1
5931 MA Tegelen
077 354 22 07
impuls@ogbuitengewoon.nl
impuls.ogbuitengewoon.nl

2

Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende stichting van Impuls. Naast Impuls maken nog zes andere scholen in Noord- en Midden-Limburg onderdeel uit van de stichting.

Aanbod Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep Buitengewoon biedt kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Dit gebeurt met aangepaste onderwijsprogramma’s in (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Doordat de scholen en diensten onderling met elkaar samenwerken ontstaan er diverse synergievoordelen. Hierdoor hebben de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon toegang tot een scala aan vakkennis, expertises en ervaringen.

Samen met anderen
Samen met anderen halen wij het maximale uit de talenten van onze leerlingen. Dat doen we in een veilige, vertrouwde én uitdagende omgeving. Met onderwijsspecialisten die de leerlingen kennen. Samen zien we altijd kansen. Al onze leerlingen verdienen de toekomst die bij hen past.

Bij de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon kun je helemaal jezelf zijn. Dat is de basis, en vanuit daar zetten we de ontwikkeling in gang. Want; samen halen we het beste uit jezelf!

Welkom bij Onderwijsgroep Buitengewoon. Welkom bij jezelf!

Naar de website van Onderwijsgroep Buitengewoon

3

Waar staat Impuls voor?

We willen de aanwezige competenties van leerlingen optimaal ontwikkelen. Met andere woorden: wij halen eruit wat erin zit. Vanuit een veilige en uitdagende omgeving met persoonlijke contacten werken we gericht aan kennis, werkhouding en praktische- en sociale vaardigheden.

We richten ons onderwijs zo in dat het bijdraagt aan een positief zelfbeeld. Onze teamleden zorgen voor zoveel mogelijk succeservaringen van de leerlingen. Dit heeft een positieve wisselwerking tot gevolg: een goede prestatie geeft de leerling een gevoel van eigenwaarde en competentie. Dit geeft weer meer zelfvertrouwen om te presteren. De missie en visie van Onderwijsgroep Buitengewoon vormen het kader voor onze school, zie hiervoor hoofdstuk 2 Onderwijsgroep Buitengewoon.

Doelstelling
Binnen Impuls begeleiden we onze leerlingen richting dagbesteding, beschut werk of werk. Dit doen we door de leerling te stimuleren tot ontwikkeling van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid. We noemen dit “autonomie”. Dit geldt voor de leefgebieden wonen, werken en vrije tijd. Geleerde vaardigheden moeten worden toegepast in de leefomgeving van de leerling zodat die zo actief mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij.

Bij het schoolverlaten stroomt de leerling door naar een perspectiefvolle plek passend bij zijn mogelijkheden en beleving. In zijn algemeenheid stromen leerlingen uit rond hun 18e  levensjaar. Op basis van de (verwachte) leerresultaten ten opzichte van het uitstroomperspectief kan hiervan worden afgeweken naar beneden of boven. Uiterlijk vanaf 20 jaar moet de uitstroom zijn gerealiseerd.

Ons onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod is gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de individuele leerling. Het ontwikkelingsperspectief is een beschrijving van de toekomst van een leerling ten aanzien van wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap.

Lees meer over ons aanbod

Sport en bewegen
Het team van Impuls heeft sport en bewegen hoog in het vaandel staan. We hebben voor onze inspanningen op dit gebied in 2016 het vignet gezonde veilige school ontvangen. Dit vignet staat voor een bepaald niveau van kwaliteit op het gebied van bewegen en sport. Niet alleen de lessen bewegingsonderwijs maar ook de sportmogelijkheden van het schoolplein en de buitenschoolse activiteiten worden hiervoor bekeken. Het vignet 'sport en bewegen' in zake veilige school is in 2020 verlengd. 

Sport en bewegen, zowel in als buiten de lessituatie, draagt bij aan de ontwikkeling van motorische en sociale vaardigheden. Het levert een bijdrage aan zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Wij vinden daarom dat het een grote plaats in ons rooster verdient. Het bewegingsonderwijs is onder meer gericht op  aansluiting op vrije tijdsbesteding op het gebied van sport en bewegen. De leerlingen leren vaardigheden die ze kunnen toepassen in de huidige bewegingscultuur.

Naast de lessen bewegingsonderwijs en zwemmen worden er sportdagen

 

georganiseerd en krijgen de leerlingen kans om deel te nemen aan projecten en toernooien zoals de Venloop, de Dancebattle, het voetbaltoernooi voor Limburgse vso-scholen, VenloStormt. De leerlingen maken op deze manier kennis met sportmogelijkheden in de regio. We worden daarin ondersteund door externe partners zoals Special Heroes en Iedereen Kan Sporten.

Psychomotorische Therapie (PMT)
PMT kan ingezet worden voor leerlingen die vastlopen in hun ontwikkeling. Bij deze therapie is bewegen en spelen  het middel waardoor iemand meer inzicht kan krijgen in zijn problemen en beperkingen. Doel is om bewust te worden van bepaalde gedragspatronen en deze aan te passen.

Rots en Water
Deze weerbaarheidstraining wordt aangeboden in kleine groepjes. In deze training wordt via sport spel en beweging gewerkt aan communicatievaardigheden die nodig zijn om het zelfvertrouwen te vergroten. Doel is om te leren meer voor jezelf op te komen en je eigen keuzes te maken.

4

De organisatie van ons onderwijs

De groepering van leerlingen
Impuls heeft te maken met een brede doelgroep. De leerlingen ervaren problemen in hun leerontwikkeling, sociaal-emotioneel functioneren, zelfredzaamheid, motoriek, spraak- en taalontwikkeling en kunnen lichamelijke en/of psychische problemen hebben.

Er is niet één leerling hetzelfde. Er zijn leeftijdsverschillen, verschillen in de mate van verstandelijke beperking, verschillen in hoe ze met elkaar en met hun emoties omgaan en verschillen in hoe ze naar zichzelf kijken. Tegelijkertijd willen we de leerlingen een aanbod op maat geven. Deze twee gegevens zijn niet samen te brengen door middel van een zelfde aanpak en aanbod voor alle leerlingen.

Indeling leerlingen Impuls
De leerlingen zijn verdeeld in 3 units. Iedere unit heeft een onderbouw en een bovenbouw. 

Onderbouw
In de onderbouw zitten leerlingen tot +/- 15 jaar.  De leerling maakt kennis met alle vakken, zowel in de theorie als in de praktijk. De nadruk ligt op taal en rekenen, maar ook de overige

kerndoelen komen aan bod. De leerlingen maken kennis met de basisvaardigheden van alle praktijkvakken zodat ze een beeld krijgen van wat het vak inhoudt. De leerling leert alle vakken kennen, wij leren de leerling goed kennen en de leerling leert zichzelf kennen. Op die manier leggen we de basis voor een bewuste keuze voor een uitstroombestemming aan het einde van de schoolcarrière, passend bij het ontwikkelingsperspectief van een leerling. Deze keuze wordt samen met ouders en (waar mogelijk) leerling gemaakt.

Per unit is er een specifiek pedagogisch didactisch klimaat in de onderbouw. Dit vormt de basis voor de indeling van de leerlingen. In leerjaar 11 (dit is ongeveer op 15-jarige leeftijd) is er een voortgangsperspectiefbespreking waarin het ontwikkelingsperspectief wordt geëvalueerd; profielkeuze wordt gemaakt en de uitstroombestemming wordt vastgelegd. Dit is bepalend voor in welke bovenbouwrichting de leerling terecht gaat komen.

Bovenbouw
In de bovenbouw zitten de leerlingen vanaf +/- 15 jaar (leerjaar 12, 13, 14, 15). De leerlingen worden nu ingedeeld op basis van hun uitstroomperspectief (belevingsgerichte dagbesteding, activerende dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding of (beschut) werk).

In de bovenbouw is er een gedeeltelijk theoretisch programma en wordt er veel aandacht besteed aan voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Leerlingen werken middels profielen en stages aan hun algemene arbeidsvaardigheden.

In leerjaar 13 vindt de transitiebespreking plaats waarin met ouders en leerling wordt vastgesteld wat de weg is naar een concrete uitstroomplek en aan welke doelen een leerling dan nog moet werken. In de laatste fase in de bovenbouw wordt gestart met het zoeken naar een concrete vervolgplek. Leerlingen starten met externe stages gericht op concrete uitstroom.

In schooljaar 2020-2021 hebben we 12 groepen. Unit 1 bestaat uit drie groepen, unit 2 heeft vijf groepen en unit 3 bestaat uit vier groepen. De groepsgrootte varieert van negen tot zestien leerlingen.

Schematisch ziet de indeling er zo uit:

 

>> Klik op de afbeelding voor een vergroting

5

De inhoud van ons onderwijs

Algemeen
De onderwijsinhoud is ontwikkelingsgericht  en doelgericht. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen (sociale-) redzaamheid, praktische vaardigheden en cognitieve vaardigheden. Taal, lezen en rekenen spelen daarbinnen een functionele rol. De hoeveelheid tijd die besteed wordt aan praktijkvakken wordt uitgebreid naar mate de leerling langer op school is.

Uitgaande van wat de leerling al zelf kan (actuele ontwikkeling) proberen we de leerlingen zaken te leren die ze nog net niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Op basis van het OPP (vastgesteld in samenwerking met ouders, verzorgers)  wordt een keuze gemaakt voor het passende onderwijsaanbod. Dit gebeurt met behulp van doelgerichte diagnostiek, handelingsplanning en perspectiefstelling.

Eenmaal geleerde kennis en vaardigheden zullen voldoende herhaald en gegeneraliseerd moeten worden, zodat de leerling deze ook in andere situaties kan toepassen. De onderwijsinhoud dient daarom op

verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken aangeboden te worden. Naarmate een leerling verder komt in zijn schoolloopbaan wordt de onderwijsinhoud steeds meer afgestemd op de verwachte vervolgplek na school. Praktijkvakken en stages vormen een wezenlijk onderdeel van het onderwijsaanbod.

Aan welke kennisgebieden wordt aandacht besteed?
Deze vakken worden aangeboden.

Impuls is gericht op het deelnemen in de maatschappij. Dit wordt vanuit school onder andere geoefend door het aanleren van boodschappen doen, deelname in het verkeer en deelname aan openbaar vervoer (vanuit het maatjesproject van de gemeenten). Afhankelijk van de mogelijkheden en leerdoelen leren wij dit de leerlingen stap voor stap aan. Het leeraanbod vindt dus gedeeltelijk buiten de school plaats, in echte situaties. Uiteraard wordt nauwlettend in de gaten gehouden of een leerling toe is aan een volgende stap en wordt de nodige begeleiding geboden.

Op enig moment in de ontwikkeling kan een leerling er aan toe zijn om zelfstandig te winkelen, boodschappen te doen of zelf naar een stageplaats te reizen. Als principe hanteren wij hierin: “wat je kan, doe je zelf”. Het leren en oefenen van het zelfstandig functioneren in de maatschappij is een leermethode die aansluit bij de leerstijl van de meeste leerlingen. Hierdoor is het een krachtig leermiddel bij het realiseren van de opdracht van de school.

Profielonderwijs
In de bovenbouw is er een gedeeltelijk theoretisch programma en wordt er veel aandacht besteed aan voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Voor leerlingen die uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk worden 4 profielen aangeboden: natuur- horeca – schoonmaak – productie/winkel. Leerlingen werken aan twee verschillende profielen per schooljaar. In leerjaar 12 en 13 hebben zij 1 profielmoment per week, in leerjaar 14 en 15 hebben zij 2 profielmomenten per week (en dus ook twee profielen).

 

Een profielaanbod loopt steeds over 2 periodes. Daarna wordt er gewisseld.

Uitstroomperspectief
Impuls werkt toe naar een vorm van dagbesteding en waar mogelijk naar betaald werk. Er bestaan verschillende vormen van dagbesteding: de belevingsgerichte dagbesteding, de activerende dagbesteding en de arbeidsmatige dagbesteding.

Lees meer over deze vormen van dagbesteding

Uitstroomprofiel
Aan het begin van de schoolloopbaan bepalen we aan de hand van de documenten die op dat moment beschikbaar zijn het verwachte uitstroomprofiel. We weten dan wat nodig is om aan dit profiel te voldoen en passen het onderwijsprogramma daar op aan.

Arbeidstoeleiding
Onze leerlingen lopen op verschillende momenten stages, afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van de leerling. We kennen vier soorten stages: interne stage, leren op locatie, praktijk op locatie en externe stage.

Elke vorm heeft een eigen doelstelling.

Alle leerlingen gaan extern stage lopen. Doorgaans stromen alle leerlingen uit naar een passende werkplek. We streven daarbij naar een sluitende overgang van school naar werk.

Lees meer over de verschillende soorten stages

Brug naar werk
Ieder jaar volgt een aantal leerlingen de landelijk erkende training Brug naar Werk. Tijdens deze training leren leerlingen veel werkgerelateerde vaardigheden zoals; het omgaan met collega's en/of werkgever, het omgaan met kritiek en het eigen maken van een juiste arbeidshouding. Ook krijgt de leerling antwoord op vragen als; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik op het gebied van werken?De lessen zijn verdeeld over twee schooljaren. Per week worden hier 3 lesuren aan besteed. Na het afsluiten van iedere module kan een certificaat worden behaald. Nadat alle modules succesvol zijn afgesloten, kan de leerling examen doen in de vorm van een eindgesprek, waarbij het officiële Brug naar Werk

diploma behaald kan worden.

Voor meer informatie kunt u op school terecht en(/of) een kijkje nemen op de website: www.trainingbrugnaarwerk.nl.
De training is ontwikkeld door René Heijmans, een van onze samenwerkingspartners binnen Onderwijsgroep Buitengewoon.

Certificering 
Leerlingen kunnen binnen Impuls certificaten halen in de praktijkvakken. Het certificaat wordt door de leerkracht uitgereikt en geeft aan dat een bepaalde vaardigheid is bereikt in een praktijkvak. Indien haalbaar voor de leerling kunnen zij vanuit Impuls branche-erkende certificaten halen op het gebied van groenonderhoud, schoonmaak of horeca. Deze certificaten worden door een externe partij verstrekt op basis van een examen. Momenteel krijgen leerlingen bij schoolverlaten een officieel getuigschrift waarop staat vermeld welke leerroute hij/zij heeft gevolgd. In de toekomst zal dit getuigschrift plaats maken voor een VSO-diploma. Hier wordt landelijk nog aan gewerkt.  

 

6

De zorg voor onze leerlingen

Commissie voor Begeleiding
Samen met het team zorgt de Commissie voor Begeleiding (CvB) ervoor dat iedere leerling de leerstof op school optimaal tot zich kan nemen en zich maximaal kan ontwikkelen. De CvB is hoofdverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van onze leerlingen. De commissie ziet erop toe dat het schoolverloop, zoals gepland in het ontwikkelingsperspectief van de leerling, beantwoordt aan de hulpvraag van de leerling en zijn ouders/verzorgers. Ook ziet de commissie toe op de kwaliteit van onderwijs en begeleiding, van aanmelding tot uitstroom.

Procedure nieuwe leerlingen
Als een leerling wordt aangemeld bij Impuls, vragen we een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het Samenwerkingsverband. Deze TLV is een voorwaarde voor plaatsing op onze school. Zodra deze verklaring binnen is, plannen we een intakegesprek. Dit gesprek vindt meestal plaats in mei of juni. De intern begeleider bespreekt dan alle belangrijke zaken met de ouders/verzorgers van de leerling.

Voor alle nieuwe leerlingen die na de zomervakantie starten is er een kennismakingsmiddag in de laatste week voor de zomervakantie. Ze ontmoeten dan hun nieuwe leerkracht en de klasgenoten. 

Ontwikkeling monitoren
Voor elke (nieuwe) leerling maken we een ontwikkelingsperspectief (OPP) waarin we de leerroute voor de leerling beschrijven en de te verwachte uitstroombestemming aan het eind van de schoolcarrière. Hierbij nemen we deze aspecten mee.

Dit ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders besproken als de leerling enkele weken op school zit. Daarna bespreekt dementor dit ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders tijdens de rapportbespreking aan het eind van het schooljaar. Tevens ontvangt de leerling nog een klein rapport in januari.

7

Medewerkers

Op onze school werken 55 medewerkers. Als team zijn we samen verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen op school. Naast de directe taken heeft elk personeelslid een aantal extra taken. Denk aan het deelnemen aan de redactie van de schoolkrant, het organiseren van activiteiten, verzorgen van EHBO, Bedrijfshulpverlening, enzovoort. Behalve door de medewerkers die in dienst zijn bij Impuls worden de leerlingen ook begeleid vanuit andere organisaties zoals zorgaanbieders, centra voor fysiotherapie, ergotherapie enz.

Monique Bakker
Groepsleerkracht
m.bakker@ogbuitengewoon.nl
Angelic Beek-Hermans
Onderwijsassistent
a.beek-hermans@ogbuitengewoon.nl
Huub Bex
Instructeur Groen & Techniek
h.bex@ogbuitengewoon.nl
Marga Bijsterveld
Onderwijsassitent
m.bijsterveld@ogbuitengewoon.nl
Veronique Bloemen
Groepsleerkracht
v.bloemen@ogbuitengewoon.nl
Guusje Brummans-Reijnen
Onderwijsassistent
g.brummans-reijnen@ogbuitengewoon.nl
Judith Clabbers
Onderwijsassistent
j.clabbers@ogbuitengewoon.nl
Ank Custers-Tagage
Groepsleerkracht
a.custers-tagage@ogbuitengewoon.nl
Henk Daniëls
Uitstroomcoördinator
h.daniels@ogbuitengewoon.nl
Marjon van Dartel
Groepsleerkracht
m.vandartel@ogbuitengewoon.nl
Susan Lenssen-van Deelen
Onderwijsassistent
s.lenssen-vandeelen@ogbuitengewoon.nl
Lotje Dirkse
Directeur
l.dirkse@ogbuitengewoon.nl
Moniek Eickes-Hanegraaf
Groepsleerkracht
m.eickes-hanegraaf@ogbuitengewoon.nl
Dirkje van Eijk
Gedragswetenschapper
d.vaneijk@ogbuitengewoon.nl
Hanneke van Elswijck
Groepsleerkracht
h.vanelswijck@ogbuitengewoon.nl
Coco Emonts
Groepsleerkracht
c.emonts@ogbuitengewoon.nl
Dithiana Evers-Kolkman
Onderwijsassistent
d.evers-kolkman@ogbuitengewoon.nl
Natascha Flos
Groepsleerkracht
n.flos@ogbuitengewoon.nl
Marleen van Gardingen
Groepsleerkracht
m.vangardingen@ogbuitengewoon.nl
Astrid Geujen
Onderwijsassistent
a.geujen@ogbuitengewoon.nl
Lobke van Giesen
Groepsleerkracht
l.vangiesen@ogbuitengewoon.nl
Ellis Gubbels
Intern begeleider Unit 1
e.gubbels@ogbuitengewoon.nl
Marieke van Helvoirt
Groepsleerkracht
m.vanhelvoirt@ogbuitengewoon.nl
Loes Hoeymakers
Intern begeleider Unit 3
lde.hoeymakers@ogbuitengewoon.nl
Daniëlle Huibers
Groepsleerkracht
d.huibers@ogbuitengewoon.nl
Sanne Hunnekens
Docent Zorg en Welzijn
s.hunnekens@ogbuitengewoon.nl
Ans Janssen
Intern begeleider Unit 2
map.janssen@ogbuitengewoon.nl
Peter Janssen
Onderwijsassistent
p.janssen@ogbuitengewoon.nl
Sharon Joris
Onderwijsassistent
s.joris@ogbuitengewoon.nl
Heleen Juriens
Groepsleerkracht
h.juriens@ogbuitengewoon.nl
Anita Koppers
Administratief medewerker
a.koppers@ogbuitengewoon.nl
Annette Leipoldt
Groepsleerkracht
a.leipoldt@ogbuitengewoon.nl
Sanne Leungen
Onderwijsassitent
s.leungen@ogbuitengewoon.nl
Inge van der Linden
Groepsleerkracht
i.vanderlinden@ogbuitengewoon.nl
Heleen Manders
Groepsleerkracht
h.manders-tielen@ogbuitengewoon.nl
Rylana Marks
Onderwijsassistent
r.marks@ogbuitengewoon.nl
Thijs van Montfort
Teamleider
t.vanmontfort@ogbuitengewoon.nl
Marlies van Mullekom
Onderwijsassistent
m.vanmullekom-reutelingsperger@ogbuitengewoon.nl
Nicole Martens-van Nienhuijs
Groepsleerkracht
n.martens@ogbuitengewoon.nl
Anne Nijssen
Onderwijsassitent
a.nijssen@ogbuitengewoon.nl
Gaby Nissen
Groepsleerkracht
g.nissen@ogbuitengewoon.nl
Lenny den Otter
Onderwijsassistent
l.denotter@ogbuitengewoon.nl
Annet Poulissen
Onderwijsassistent
a.poulissen@ogbuitengewoon.nl
Emil Rayer
Conciërge
e.rayer@ogbuitengewoon.nl
Sandra Rechlin-Rebel
Onderwijsassistent
s.rechlin-rebel@ogbuitengewoon.nl
Christel Reijnen
Logopedist
c.reijnen@ogbuitengewoon.nl
Juulke Seegers
Onderwijsassitent
j.seegers@ogbuitengewoon.nl
Eefje Selen
Groepsleerkracht
e.selen@ogbuitengewoon.nl
Frank Selen
Groepsleerkracht, ICT
f.selen@ogbuitengewoon.nl
Cindy Ummenthun
Onderwijsassistent
c.ummenthun@ogbuitengewoon.nl
Lizeth in 't Veld
Onderwijsassitent
l.intveld@ogbuitengewoon.nl
Fieke van de Ven-Hendrikx
Onderwijsassistent
f.vandeven-hendrikx@ogbuitengewoon.nl
Loes Verbeek
Groepsleerkracht, Stagecoördinator
l.verbeek@ogbuitengewoon.nl
Christel Verkoelen
Onderwijsassistent
c.verkoelen@ogbuitengewoon.nl
Yvonne Vervoort
Onderwijsassistent
y.vervoort@ogbuitengewoon.nl
Rachelle Vissers
Facilitair medewerker
r.vissers@ogbuitengewoon.nl
Marleen Coenen-van der Werf
Groepsleerkracht
m.coenen-vanderwerf@ogbuitengewoon.nl
Renee Westheim-Heyligers
Onderwijsassistent
r.westheim-heyligers@ogbuitengewoon.nl
Rick Wilms
Vakleerkracht bewegingsonderwijs en groepsleerkracht
r.wilms@ogbuitengewoon.nl
8

Ouder(s) / verzorger(s)

Ouderbetrokkenheid
We betrekken ouders/verzorgers van leerlingen nadrukkelijk bij onze school en vragen u mee te denken over de inhoud en vormgeving van het onderwijs.
 

 • Ouderbijdrage
  We vragen van u een bijdrage voor de kosten die buiten het normale lesprogramma vallen en daarom niet door het Rijk worden vergoed. Wij gebruiken dit geld onder meer voor het houden van vieringen, zwemlessen, vervoer naar een buitenschoolse activiteit, wat extra’s ter bevordering van de sfeer in de klas en een attentie voor de stagiaires.
   
 • Communicatie met ouders
  Ouders worden uitgenodigd om de communicatie via Parro te laten verlopen. Parro is een app waarin school met ouders kan communiceren over de voortgang en dagelijkse zaken. Daarnaast wordt ook email of een communicatieschrift gebruikt. 

  Bij dringende zaken of onduidelijkheden adviseren wij om buiten de lestijden telefonisch contact op te nemen met de mentor van uw kind. 

 

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over zaken die met het beleid van onze school te maken hebben.

Aan de orde komen onder andere het vakantierooster, het schoolplan, beleid op het gebied van veiligheid, taakverdeling van het personeel, nascholing en besteding van middelen.

Onze MR bestaat uit vier vertegenwoordigers vanuit het personeel en vier vertegenwoordigers vanuit de ouders/verzorgers. Over sommige onderwerpen hebben de ouders/verzorgers adviesrecht, over andere onderwerpen hebben zij instemmingsrecht.

Lees hier wie er in de medezeggenschapsraad zitten

 

Ouderbijeenkomsten
Gedurende het schooljaar zijn er enkele belangrijke ouderbijeenkomsten:

 • Startbespreking
  De jaarlijkse startbespreking tussen u, uw kind en de mentor vindt plaats op de eerste maandag na de zomervakantie. We geven dan informatie over het rooster en het aanbod. Ook maken we gerichte afspraken over de doelen van dat schooljaar.
   
 • Rapportbesprekingen
  Hiervoor plannen we twee avonden voor u en uw kind. Tijdens deze besprekingen laten we zien welke onderwijs-resultaten uw kind heeft behaald aan de hand van het OPP. 

Uiteraard is het mogelijk om tussentijds met leerkrachten te overleggen over bepaalde ontwikkelingen.

 • Thema-avonden
  Elk jaar organiseren we een algemene themaouderavond over thema’s als omgang met leerlingen met autisme, seksueel gedrag, onderwijsvernieuwing binnen de ZMLK–scholen, diverse woonvormen en arbeidstoeleiding.

 

Ouderklankbordgroep
Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is van wezenlijk belang voor het welbevinden van de kinderen. Dat geldt op het niveau van de individuele leerling maar ook voor het algemene reilen en zeilen op school. Als er thema’s spelen rond grotere veranderingen kan naast de MR een klankbordgroep van ouders worden samengesteld. Hierin zitten ouders/verzorgers van leerlingen uit alle units die dan meedenken en feedback geven op de plannen.

 

9

Ontwikkeling van het onderwijs in de school

Doelgroepenmodel
Impuls is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De diversiteit onder de leerlingen is groot. Als we echter kijken naar mogelijkheden van elke leerling is er telkens een hoge ambitie te stellen. Deze ambitie en de uitstroombestemming waar we naartoe werken leggen we vast in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er vervolgens bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Dit is een proactief en cyclisch proces.

Om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen is door LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs) het landelijk doelgroepenmodel ontwikkeld. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

De komende jaren gaat Impuls aan de slag om het doelgroepenmodel te integreren in het OPP en in het werken met de leerlingen op school, om zo nog meer opbrengstgericht te kunnen werken. Voor meer informatie over het landelijk doelgroepenmodel bekijk de volgende website.

In de bovenbouw van Impuls zijn de leerlingen ingedeeld op de beoogde uitstroom zoals beschreven in het doelgroepenmodel. Hierdoor is het voor ouders en leerlingen helder op welk doel het onderwijsaanbod op is gericht. 

Schoolondersteuningsprofiel
De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon hebben elk in een eigen schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden en hoe dat is georganiseerd.

 

 

 

Interne ontwikkelingen

Opbrengstgericht werken

Ons lesaanbod en onze interne organisatie wordt steeds meer gericht op de verwachte uitstroom van de leerlingen. We hanteren hierbij het doelgroepenmodel en leggen de lat zo hoog mogelijk rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling. De leerroute op weg naar iedere uitstroombestemming wordt vastgesteld middels leerlijnen en arrangementen.

De te ondernemen acties zijn vastgelegd in het jaarplan 2020-2021.

10

Resultaten van het onderwijs

Instroom leerlingen Impuls

Uitstroomgegevens Impuls

Klik op de schema's voor een vergroting

Om de bevindingen van de inspectie te lezen kunt u op de website van de Onderwijsinspectie in het zoekvenster Impuls typen. U krijgt dan een overzicht van alle inspecties. Let op, er staan ook documenten van de SO afdeling op de Talentencampus in Venlo.

11

Onderwijstijd, vakanties en jaarplanning

Jaarplanning schooljaar 2020 - 2021
Ouderavond nieuwe leerlingen
27-09-2021
Schoolfotograaf
27-09-2021
Studiedag
01-10-2021
Sportdag
13-10-2021
Sponsorloop
22-10-2021
Herfstvakantie
25-10-2021 t/m 29-10-2021
Studiedag
24-11-2021
Sinterklaasviering
03-12-2021
Kerstviering
24-12-2021
Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 07-01-2022
Studiedag
20-01-2022
Rapportgesprekken
25-01-2022
Rapportgesprekken
27-01-2022
Carnavalsviering
25-02-2022
Carnavalsvakantie
28-02-2022 t/m 04-03-2022
Disco-avond
18-03-2022
Studiedag
21-03-2022
Modeshow
28-03-2022
Open dag
30-03-2022
Paasviering
15-04-2022
Pasen
18-04-2022
Impulsrun
22-04-2022
Meivakantie
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Studiedag
25-05-2022
Hemelvaartsvakantie
26-05-2022 t/m 27-05-2022
Tweede Pinksterdag - vrij
06-06-2022
Prokkelstage
09-06-2022
Studiedag
28-06-2022
Rapportgesprekken
05-07-2022
Rapportgesprekken
07-07-2022
Kennismaken nieuwe groepen
18-07-2022
Schoolverlatersavond
20-07-2022
Afsluitingsdag
21-07-2022
Laatste schooldag - school uit om 12:00 uur
22-07-2022
Zomervakantie
25-07-2022 t/m 02-09-2022

Onderwijstijd

 • Schooltijden

De schooltijden voor het schooljaar 2020-2021 zijn:
Maandag:    8.45 uur - 15.00 uur
Dinsdag:      8.45 uur - 15.00 uur
Woensdag:  8.45 uur - 13.00 uur
Donderdag: 8.45 uur - 15.00 uur
Vrijdag:        8.45 uur - 15.00 uur

De leerlingen van Impuls zijn op bovenstaande tijden aanwezig op school. In de ochtend is er een pauze van 15 minuten, tussen de middag is de pauze 25 minuten. De ruimte en vrijheid die uw kind in de pauze krijgt, is afhankelijk van de sociale zelfredzaamheid en de onderlinge afspraken die we hierover maken met de ouders.

 • Spreekuren
  Onze lesgevende medewerkers zijn na lestijd te bereiken onder het voor u bekende telefoonnummer. Verder kunt u met uw vragen terecht bij onze medewerkers tussen 8.15 en 17.00 uur.
 • Verlofregeling
  De leerlingen van Impuls vallen onder de leerplichtwet. Alleen voor uitzonderingen ( minder dan 10 dagen) kan er een verlofaanvraag ingediend worden bij de schoolleiding ( formulier is te vinden op de website). De schoolleiding beoordeelt deze schriftelijke aanvraag. Bij accordering hiervan krijgt u een bericht van de school en zal de aanvraag in het dossier van uw zoon/ dochter worden gevoegd.
 • Lestijd
  De lestijd voor de leerlingen van Impuls bedraagt 1000 uur op jaarbasis. Stage wordt gezien als lestijd. 

  Bekijk hier de uitgewerkte berekening van de lestijd.
 • Vakanties
  Bij het bepalen van het vakantierooster hanteren wij de volgende uitgangspunten:
 1. De landelijke vakantieregeling
 2. Zoveel mogelijk aansluiten bij het advies commissie Schoolleiders (w.o. VO)
 3. Streven naar aaneengesloten blokken
 4. Eigen beleid: Studiedagen (niet aaneengesloten plannen, niet meer dan één dag aan vakantieperiode koppelen én spreiding in weekdagen)

Bekijk hier het actuele overzicht van het vakantierooster en de studiedagen.

 • Luxe verzuim
  Vakantie aan het plannen? Dan kan de verleiding groot zijn om een dag vóór de schoolvakantie te vertrekken. Lekker voor de drukte uit. Of nog net even een goedkopere vlucht meepikken. Aantrekkelijk? Bedenk dan dat een dagje eerder weg een duur grapje kan worden. Dit wordt luxeverzuim genoemd en hiervoor kan er een boete worden opgelegd aan de

ouders/verzorgers door het openbaar ministerie.

Lees hier wat luxe verzuim inhoudt.

 • Te laat komen
  Te laat komen is ongeoorloofd schoolverzuim en is strafbaar. Als school zijn we verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtconsulent, hier valt dus ook het te laat komen onder. Vanaf het moment dat een leerling 12 jaar is, is hij of zij mede verantwoordelijk voor verzuim op school. De leerplichtconsulent kan in sommige situaties kiezen voor een Halt straf. De leerling zal dan doorverwezen worden naar Bureau Halt. Hier zal bekeken worden welke straf het meest passend is voor de desbetreffende leerling. Het doel hiervan is het voorkomen van nog meer verzuim en/of schooluitval.
12

Praktische zaken

Schoolreglement
Als onze leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op school en elkaar met respect behandelen, functioneert iedereen het beste. Onze schoolregels geven aan wat we van leerlingen verwachten als het gaat om zijn of haar gedrag in en om de school. Op de website leest u enkele afspraken en regels en vindt u ook het volledige schoolreglement.

Als een leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit direct gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Medische zorg
Op het moment dat een leerling zich niet lekker voelt, nemen we contact met u op over het eventueel toedienen van paracetamol. Als een leerling onder schooltijd structureel medicatie moet innemen, kan de leerkracht dit doen.

Leerlingenvervoer
Impuls ligt als regioschool voor de meeste leerlingen niet in de buurt. U bent als ouder/verzorger verantwoordelijk voor het vervoer naar en van school. Ook tijdens stages moet u het vervoer naar het stageadres regelen. Vanuit de gemeente is

ondersteuning mogelijk als zelfstandig reizen niet mogelijk is. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente van uw eigen woonplaats.

Veiligheid
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Leren, ontwikkelen, groeien en werken kan niet zonder een veilige schoolomgeving. We hebben daarom gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers van alle scholen en diensten binnen de stichting elkaar respectvol tegemoet treden. Ze maken bewust deel uit van een professionele leef- en leeromgeving. Positief gedrag draagt bij aan de (beleving van) veiligheid op school. We bevorderen, versterken en belonen positief gedrag om zo de veiligheid in en rond de school te vergroten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Onderwijsgroep Buitengewoon handelt volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekijk hier de meldcode en het stappenplan.

Privacy
Onderwijsgroep Buitengewoon hecht veel waarde aan veiligheid. Alle locaties moeten veilig zijn als leer- en werkomgeving. Naast sociale veiligheid en fysieke veiligheid is - zeker in de huidige informatiesamenleving - informatieveiligheid en privacy een belangrijk thema.

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Er wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. bij publicatie van beeldmateriaal.

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouders/verzorgers wordt gevraagd om schriftelijk toestemming te geven of hun kind op foto- of filmmateriaal mag voorkomen ten behoeve PR-doeleinden (o.a. in de schoolgids, op de website, op social media kanalen, etc.). Toestemming kan aangepast worden. Hier wordt jaarlijks op gewezen. In het social media protocol staan meer aandachtspunten over het (on)geoorloofd delen van gegevens.

 

Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school bijv. bij voorstellingen of bij schoolactiviteiten zoals schoolreisjes mag, mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet online gedeeld wordt, en de privacy van anderen niet in het geding komt. School is dan niet verantwoordelijk. Ouders/verzorgers hebben een eigen inspanningsverplichting om de privacy te waarborgen.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband audiovisueel worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires), of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in het bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist,

tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

In de Privacyverklaring van de school wordt beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen of klachten over privacy altijd terecht bij de directie van de school of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Onderwijsgroep Buitengewoon die daarvoor speciaal is aangewezen.

Contactgegevens FG
fg@ogbuitengewoon.nl
077 355 90 56
Wylrehofweg 11, 5912 PM, VENLO

Schoolveiligheidsplan
In het schoolveiligheidsplan hebben we vastgelegd hoe we handelen bij grensverkennend en grensoverschrijdend gedrag. Als onderdeel van dit schoolveiligheidsplan zijn protocollen vastgesteld om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast worden er jaarlijks op elke school ontruimingsoefeningen gehouden en is er bedrijfshulpverlening aanwezig. U kunt dit schoolveiligheidsplan op verzoek inzien bij de schoolleiding.

Schoolzwemmen
Onze leerlingen kunnen deelnemen aan schoolzwemmen. Zwemmen kan de zelfredzaamheid bevorderen. De zwemlessen kunnen ook een stimulans zijn om dit als activiteit in de vrije tijd op te pakken. Op dinsdagmiddag is er zwemmen voor een aantal leerlingen. Leerlingen die nog moeten leren zwemmen gaan iedere dinsdagmorgen oefenzwemmen in zwembad de Wisselslag (Blerick). Ze zwemmen het hele jaar door en halen op termijn mogelijk een diploma of certificaat.

Klachtenregeling
We streven er naar het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen.

Als ouders/verzorgers desondanks problemen ondervinden doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. Neem hiervoor contact op met de leerkracht of indien nodig, met de interne vertrouwenspersoon of de directeur. De interne vertrouwenspersonen van Impuls zijn Huub Bex (h.bex@ogbuitengewoon.nl) en Loes Verbeek (l.verbeek@ogbuitengewoon.nl). 
In gevallen waar dit niet (naar tevredenheid) lukt kan de Vertrouwenscommissie of de externe klachtencommissie worden ingeschakeld.
Lees hierover meer op de website.

Anti-pestcoördinator
Als school hanteren wij een anti-pestbeleid. Om pesten nóg beter te bestrijden hebben wij een anti-pestcoördinator benoemd. Voor Impuls is dit Marieke van Helvoirt.

 

13

Samenwerkings-partners

Vanuit Impuls hebben wij contacten met diverse partners. Een opsomming van alle namen voert hier te ver. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn natuurlijk de ouders van onze leerlingen.

Daarnaast onderhouden wij contact met:

 • instellingen die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking;
 • instellingen die (gedeeltelijk) de zorg van ouders hebben overgenomen;
 • instellingen m.b.t. de begeleiding, verwijzing en plaatsing van leerlingen; o.a. Gemeenten, MEE, BJZ, instellingen voor Jeugdzorg, William Schrikker Groep en andere vormen van (voortgezet) speciaal onderwijs;
 • stage- en uitstroomplaatsen voor onze leerlingen; organisaties voor dagbesteding en bedrijven.

 

Lingsterhofweg 1 5931 MA Tegelen 077-354 22 07