Schoolgids

2019 | 2020

1

Velddijk

De school
De Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen met een gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Onze leerlingen hebben een specifieke onderwijs- of ontwikkelingsvraag. De school biedt diplomagericht onderwijs aan voor de niveaus vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t en daarnaast biedt de school onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid.

>> Lees verder voor meer informatie over onze school

Leerlingaantallen
Op onze school zitten met ingang van schooljaar 2019-2020 ongeveer 105 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar verdeeld over 10 klassen.

Contactgegevens
Bergstraat 58
5931 CE Tegelen
077-3542686
velddijk@ogbuitengewoon.nl


 

 

 

 

 

2

Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende stichting van de Velddijk. Naast de Velddijk maken nog zes andere scholen in Noord- en Midden-Limburg onderdeel uit van de stichting.

Aanbod Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep Buitengewoon biedt kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Dit gebeurt met aangepaste onderwijsprogramma’s in (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Doordat de scholen met elkaar samenwerken ontstaan er diverse synergievoordelen. Hierdoor hebben de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon toegang tot een scala aan vakkennis, expertises en ervaringen.

Samen met anderen
Samen met anderen halen wij het maximale uit de talenten van onze leerlingen. Dat doen we in een veilige, vertrouwde én uitdagende omgeving. Met onderwijsspecialisten die de leerlingen kennen. Samen zien we altijd kansen. Al onze leerlingen verdienen de toekomst die bij hen past.

Bij de scholen en diensten van Onderwijsgroep Buitengewoon kun je helemaal jezelf zijn. Dat is de basis, en vanuit daar zetten we de ontwikkeling in gang. Want: samen halen we het beste uit jezelf!

Welkom bij Onderwijsgroep Buitengewoon. Welkom bij jezelf!

Naar de website van Onderwijsgroep Buitengewoon

 

3

Waar staat de Velddijk voor?

Wie zijn we, wat doen we en hoe doen we dat?
De Velddijk is een VSO-school die onderwijs biedt aan jongeren van 12 tot en met 20 jaar met een gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Wij zijn er om het maximale te halen uit de talenten van jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Vanuit het Model Leerling in Beeld’ wordt gezocht naar antwoorden op de vragen ‘Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’ en werken we in samenwerking met de jongeren en hun ouder(s)/ verzorger(s) aan een realistisch toekomstperspectief binnen de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs of Arbeid.

Waar staan we voor?
Ons eerste uitgangspunt is dat een leerling graag naar school komt, zich prettig en veilig voelt én een betekenisvol onderwijsaanbod krijgt aangeboden.

‘Waar anders gewoon is, kan meer’
Als school bieden we unieke leerlingen een podium om hun talenten te ontwikkelen en te laten groeien. We zijn gericht op de toekomst van onze leerlingen en hun deelname aan de maatschappij.

School zijn we samen, de toekomst dat ben JIJ!
Wij doen dit samen met leerlingen, ouders en andere partners. Iedere dag heten wij onze leerlingen welkom vanuit het idee dat zij zichzelf mogen zijn, dit binnen de mogelijkheden en kaders die school biedt. Ons onderwijsaanbod is gericht op ontwikkeling en passend bij het niveau van de leerling. We streven naar opbrengsten vanuit maximale verwachtingen. Het klimaat is open en veilig. Ons aanbod en begeleiding op het gebied van onderwijs en ondersteuning is niet alleen gericht op het hier en nu, maar ook op de volgende fase: na deze school. De leerling krijgt kansen, wij scheppen de omgeving waarbinnen hij/zij deze kan benutten.

Uitgangspunten
Passend onderwijsaanbod voor Elk Talent!

De Velddijk wil een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling leveren. Dit in de vorm van onderwijsondersteuningsarrangementen.

De leerlingen zijn hierdoor betrokken en leren zich makkelijker aan te passen aan hun omgeving. De onderwijs-ondersteuningsarrangementen hebben vooral als doel toerusting en uitrusting voor maatschappelijke zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt hierbij gestreefd naar uitbreiding van de benodigde competenties om zo de zelfstuurbaarheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten. Hierbij zijn de aandachtsgebieden wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap belangrijk.

Uitgangspunt is vooral een uitdagende leer- en werkomgeving te creëren waarin jongeren zich thuis voelen, ze hun zelfvertrouwen enigszins kunnen herwinnen en weer perspectief krijgen op hun toekomst. Dit wordt gerealiseerd middels een consequente en geduldige aanpak van docenten, deskundigen en hulpverlening. Zo ontstaan er reële uitstroomkansen voor de jongeren:

 • naar het vervolgonderwijs;
 • naar uitstroomplekken op de arbeidsmarkt;
 • naar andere passende uitstroomplekken.
4

Inhoud en organisatie van het onderwijs

Aanmelding en toelating
Scholen hebben sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elke leerling een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw zoon/dochter aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouder(s) worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouder(s) geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die jongeren nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Lees meer over de procedure m.b.t. aanmelden en toelaten op onze website.

 

Onze leerlingen
Op 1 oktober 2018 telde onze school ongeveer 125 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. De leerlingen hebben een IQ tussen de 65 en 115.

Problemen in een onderwijssetting ontstaan vooral doordat onze leerlingen een achterstand hebben opgelopen in de ontwikkeling van leervaardigheden en/of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij hebben veel moeite met het plannen en organiseren van hun werk, generaliseren, overzicht bewaren enzovoorts. Daarnaast hebben leerlingen door de frustratie en de faalangst die ze hebben opgelopen een strategie geleerd om te overleven. Deze strategie uit zich vaak in ‘acting-out’ gedrag. Toch zijn er ook veel leerlingen op onze school die zich in zichzelf teruggetrokken hebben. De combinatie van beide doelgroepen in de school daagt ons uit tot een zorgvuldige afstemming op de onderwijsbehoeften en de ‘special needs’ van onze leerlingen!

 

Onderwijsaanbod
De Velddijk is een ambitieuze vso-school. Wij willen het maximale halen uit de talenten van jongeren met specifieke onderwijs- en ontwikkelingsvragen. Per leerling bekijken we hoe we zijn of haar talenten zo maximaal mogelijk kunnen benutten.

De Velddijk heeft de afgelopen schooljaren ontwikkelingen doorgemaakt richting het nieuwe vmbo. In het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs wordt bij de vmbo-basisberoepsgerichte en vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg voor de praktijkvakken samengewerkt met 2 reguliere VO-scholen:

 • College den Hulster (Venlo);
 • Valuascollege (Venlo).


 

Vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen wordt er gekeken of het mogelijk is regulier VO te volgen met (gedeeltelijke) ondersteuning vanuit de Velddijk. Het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) vanuit ‘vernieuwing vmbo’ kunnen we als Velddijk geheel zelf aanbieden.
Daarnaast biedt de Velddijk de vmbo- theoretische leerweg aan. Leerlingen die onderwijs volgen in het uitstroomprofiel Arbeid hebben de mogelijkheid uit te stromen naar een arbeidsplek (regulier bedrijf) in combinatie met landelijk erkende certificaten, naar een arbeidsplek (regulier bedrijf) zonder certificaten of naar een (beschermde) arbeidsvorm in een sociale werkvoorziening. Hierbij werken we samen met praktijkonderwijs in Venlo (het Wildveld).

 

 

De Velddijk kent 2 uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs en Arbeid. In uitgangspunt kent het profiel Vervolg-onderwijs 4 leerjaren en het uitstroomprofiel Arbeid 6 leerjaren. Bekijk hier de profielen van de Velddijk.

Bij de start van leerlingen in leerjaar 1 en 2 (12-15 jaar) wordt er een ‘uitstroomperspectief’ bepaald. Hierbij gaan we uit van ‘hoge verwachtingen’. Vanaf leerjaar 3 (15 jaar en ouder) wordt de uitstroom nog specifieker gemaakt: naar welk niveau van vervolgonderwijs of naar welke arbeidsplek stroomt een leerling uit. De eisen, voorwaarden en ver-wachtingen van de uitstroom-bestemming geven leerling en ons doelen waar we ons op richten. Als we het startniveau van de leerling in  
 

beeld brengen en de uitstroom-bestemming die nodig is kennen, weten we aan welke leerinhoud en vaardigheids-ontwikkeling(en) we aandacht moeten besteden. Afhankelijk van de uitstroomrichting wordt er voor de leerling een onderwijsprogramma samengesteld. Het programma bestaat, afhankelijk van het profiel van de leerling, uit een meer theoretisch aanbod, een meer arbeidsgericht aanbod of een combinatie hiervan.

Binnen het aanbod van ons onderwijs wordt extra aandacht besteed aan de leergebied overstijgende kerndoelen: leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

Binnen ons onderwijsaanbod en bij uitstroom werken we intensief samen met een aantal onderwijspartners (regulier voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs), werkgevers & leerwerkbedrijven, zorgpartners en gemeenten & gemeentelijke diensten. De Velddijk is onderdeel van het Samenwerkingsverband VO Noord- en Midden- Limburg (VO3101). De reguliere VO-scholen uit Noord-Limburg zijn dan ook onze samenwerkingspartners.

Samen met leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s) en partners wordt gezamenlijk het traject vormgegeven en zijn we in staat passende en duurzame uitstroom en opbrengst(en) te realiseren.

Onderwijsniveau
De Velddijk biedt (zoals ook te zien en te lezen is in de afbeelding ‘Profielen 2019 - 2020’ het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs en het uitstroom-profiel Arbeid aan. Ons onderwijs-programma is onderverdeeld in 2 leerroutes. Voor het uitstroomprofiel Arbeid geldt leerroute 5 en voor

uitstroomprofiel Vervolgonderwijs geldt leerroute 6.

5. Arbeid
6. Vervolgonderwijs - vmbo-bb
6. Vervolgonderwijs - vmbo-kb
6. Vervolgonderwijs - vmbo-tl

Bovengenoemde leerroutes zijn gebaseerd op het 'OPP Doelgroepenmodel'. 
Binnen de leerroutes wordt rekening gehouden met het leerniveau van de leerlingen. Op deze wijze willen we over- of ondervraging voorkomen. Binnen het profiel Vervolgonderwijs bestaat de mogelijkheid door samenwerking met reguliere VO-scholen diploma’s/certificaten te behalen voor vmbo-t, vmbo-k, of vmbo-b. Tevens leiden we leerlingen op om een doorstroom te kunnen maken naar entree-onderwijs (mbo) en kunnen onze leerlingen die uitstromen binnen het profiel Arbeid deelnemen aan branchegerichte cursussen. We streven ernaar waar mogelijk de leerlingen maximaal te diplomeren en te kwalificeren of ze uit te laten stromen naar de voor hen best passende werkplek.

Onderwijsconcept
Om recht te doen aan passend onderwijs aan élke leerling mét perspectief op een plaats op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs werkt de Velddijk met een eigen ontwikkeld onderwijsconcept.

In de Wet Kwaliteit VSO is het ontwikkelingsperspectief een belangrijk instrument om de ontwikkelingsmogelijkheden, door instroom en verwachte uitstroom met elkaar te verbinden, in kaart te brengen. Het ontwikkelingsperspectief bepaalt in welk uitstroomprofiel de leerling wordt geplaatst. De Velddijk heeft een vertaling gemaakt van de uitstroomprofielen naar onderwijs. Daarvoor heeft de Velddijk per uitstroomprofiel een leerroute vastgesteld. De Velddijk verzorgt het onderwijs zo regulier mogelijk waar het kan en zo speciaal als nodig is. We wijken van het normale lesaanbod af als de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft waar een regulier lesaanbod niet passend bij is.

Binnen algemeen geldende schoolkaders moet er in hoge mate worden gedifferentieerd om aan de vraag van de leerling(en) tegemoet te komen.

De Velddijk werkt met het Denkmodel 'Leerling in Beeld'. Dit model hebben we dan ook verwerkt in het OPP.

Ons onderwijs hebben we vertaald naar een manier van werken die past bij onze doelgroep. Docenten geven les volgens het Velddijk-model.

 

Examens
Aangezien het vso geen examenlicentie heeft om zelf examens, voor het niveau vmbo-t, af te nemen zijn deze leerlingen automatisch aangewezen op staatsexamens. Hierbij biedt de Velddijk een volledig onderwijsprogramma dat gericht is op het behalen van een diploma. Het staatsexamen kent geen traditioneel schoolexamen, maar in plaats daarvan leggen leerlingen een schriftelijk en mondeling examen af bij de staatsexamencommissie. Het vmbo-t diploma dat behaald kan worden is echter een volledig erkend/regulier diploma. Voor het afnemen van het examen in de praktijkvakken (voor het niveau vmbo-b of vmbo-k) is een samenwerking gezocht met scholen in de regio: College den Hulster, een school voor vmbo en Valuascollege, een school voor vmbo. Het is mogelijk dat leerlingen tijdens de examenperiode als extraneus (om examen te kunnen/mogen doen) worden ingeschreven bij de reguliere VO-school.

 

Groepssamenstelling
Iedere leerling op de Velddijk is uniek en heeft zijn eigen ondersteunings-behoefte. Hier proberen we bij aan te sluiten. In de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met:

 • het verwachte uitstroomprofiel van een leerling;
 • het leerniveau + de leeftijd;
 • onderwijsbehoefte.

Eerste uitgangspunt is dat de leerling graag naar school komt (zich prettig en veilig voelt) en daarnaast een betekenisvol onderwijsaanbod krijgt aangeboden. Rekening houdend met de genoemde diversiteit van leerlingen zijn de groepsgroottes vastgesteld. De gemiddelde groepsgrootte is ongeveer 12 leerlingen, afhankelijk van de leerroute en onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Iedere leerling heeft een eigen mentor die een deel van het onderwijsaanbod aan de eigen leerling verzorgt. De leerling is zoveel als mogelijk (mede)eigenaar van zijn leerproces, waarbij de mentor een coachende en ondersteunende rol heeft. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)/verzorger(s).

Soms kan een leerling vanwege de problematiek geen volledige dagen onderwijs volgen. In dat geval wordt er een ‘ingroeiregeling’ opgesteld. Leerlingen groeien dan middels een stappenplan ‘in’ de school. De reden hiervoor kan sterk verschillen, van gewenning via motivering tot inzicht krijgen in eigen functioneren. Het streven is echter dat leerlingen zo spoedig mogelijk, indien de specifieke problematiek dit toelaat, volledige dagen onderwijs volgen.

5

Zorg en (leerling) begeleiding

De zorg en begeleiding binnen de Velddijk is speciaal gericht op leerlingen met gedragsproblematiek die op diverse levensgebieden tot uiting komt. Wij staan voor multidisciplinaire aandacht en aanpak. De interne zorgstructuur gaat uit van de gedachte één kind, één plan. Dit wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP stellen we een aanbod op maat samen gericht op de onderwijsondersteuningsbehoefte(n) van leerlingen.

Commissie voor de Begeleiding
De eindverantwoordelijkheid voor de totale ondersteuning en begeleiding ligt in handen van de Commissie voor de Begeleiding (CvdB). In de CvdB nemen de JGZ-schoolarts, een lid van het sociaal wijkteam + gemeente Venlo, een gedragswetenschapper, intern begeleider, coördinatoren en de schoolleider zitting. De CvdB heeft de taak om samen met het team ervoor te zorgen dat iedere leerling maximaal kan profiteren van de aangeboden lesstof + ondersteuningsaanbod op school. Dat doet de CvdB door het leveren van zorg op maat. Deze zorg wordt per leerling bepaald en vastgesteld in het ontwikkelings-perspectief (OPP) van de leerling. De CvdB bespreekt leerlingen waarbij de basisondersteuning onvoldoende blijkt en handelingsverlegenheid dreigt te ontstaan. De CvdB volgt een leerling vanaf de toelating tot het moment dat de leerling de school verlaat. De commissie geeft advies en stelt het ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Vervolgens wordt dit OPP vastgesteld in een op overeenstemmingsgericht overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.

De mentor werkt het OPP uit naar een passend les- en ondersteuningsaanbod. Dit beschrijft de mentor in het planningsdeel van het OPP. Het OPP en planningsdeel wordt 2 keer per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld volgens een vastgestelde cyclus. OPP deel 2 wordt 1 keer per jaar vastgesteld en geëvalueerd.

Instroom/doorstroom/uitstroom
Elke school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is verplicht aan te geven waar een leerling, na verlaten van de school, gaat uitstromen zoals vastgelegd in ‘De Wet Kwaliteit VSO’. Deze uitstroom wordt vastgelegd in twee uitstroomprofielen, te weten: vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

Lees hier welke stappen doorlopen worden voorafgaand aan de instroom, bij instroom, bij doorstroom en tenslotte bij uitstroom.

 

 

 

 

 

6

Medewerkers

Als team zijn we samen (mede)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. Naast de vaste lestaken heeft elke medewerker een aantal taken op schoolniveau. Denk aan deelnemen aan werkgroepen, organiseren van schoolactiviteiten, verzorgen van EHBO of Bedrijfshulpverlening.

Hans Beckers
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
h.beckers@ogbuitengewoon.nl
Ruud Beeren
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
r.beeren@ogbuitengewoon.nl
Bart Benders
Stagecoördinator
077-354 26 86 / 06-30674021
b.benders@ogbuitengewoon.nl
Kris Beurskens
Leerkracht - Horeca profiel HBR > vervanging
077-354 26 86
k.beurskens@ogbuitengewoon.nl
Jacqueline Bouten
Gedragswetenschapper
077-354 26 86 / 06-14354511
jlg.bouten@ogbuitengewoon.nl
Kim Derks
Gedragswetenschapper
077-354 26 86 / 06-41041127
k.derks@ogbuitengewoon.nl
Paul Effing
Hoofdconciërge
077-354 26 86
p.effing@ogbuitengewoon.nl
Henk Eickes
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
h.eickes@ogbuitengewoon.nl
Melanie Etty
Leerkracht Techniek
077-354 26 86
m.etty@ogbuitengewoon.nl
Lotte Gielen
Onderwijsassistente
077-354 26 86
l.gielen@ogbuitengewoon.nl
Daniel Grob
Intern begeleider
077-354 26 86 / 06-41454666
d.grob@ogbuitengewoon.nl
Michael Heijnis
Technisch onderwijsassistent
077-354 26 86
m.heijnis@ogbuitengewoon.nl
Sander Hesen
Instructeur - Techniek (profiel PIE)
077-354 26 86
s.hesen@ogbuitengewoon.nl
Jenny Hiddes-Hendricks
Leerkracht LC
077-354 26 86 / 06-13738931
j.hiddes-hendricks@ogbuitengewoon.nl
Monique Huijs
Leerkracht LC
077-354 26 86 / 06-57386794
m.huijs@ogbuitengewoon.nl
Kees Janssen
Instructeur - Techniek (profiel PIE)
077-354 26 86
cjm.janssen@ogbuitengewoon.nl
Anique Julicher
Technisch onderwijsassistente
077-354 26 86
a.julicher@ogbuitengewoon.nl
Joyce Klerks
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
j.klerks@ogbuitengewoon.nl
Vonne Koopman
Administratief medewerkster
077-354 26 86
v.koopman@ogbuitengewoon.nl
Stella Laumans
Zorgcoördinator
077-354 26 86 / 06-41454664
s.laumans@ogbuitengewoon.nl
Annette Leipoldt
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
a.leipoldt@ogbuitengewoon.nl
Sandra Lempens-Stevens
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
s.lempens-stevens@ogbuitengewoon.nl
Koen Mijnster
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
k.mijnster@ogbuitengewoon.nl
André Mossel
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
a.mossel@ogbuitengewoon.nl
Kim Olders
Psychodiagnostisch medewerkster
077-354 26 86 / 06-81884595
k.olders@ogbuitengewoon.nl
Art Peeters
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
a.peeters@ogbuitengewoon.nl
Ilona Pelzer
Technisch onderwijsassistente
077-354 26 86
i.pelzer@ogbuitengewoon.nl
Ludo Poussart
Conciërge
077-354 26 86
l.poussart@ogbuitengewoon.nl
Geert Rubie
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
g.rubie@ogbuitengewoon.nl
Marijn Selen
Ambulant begeleidster
077-354 26 86 / 06-41051574
m.selen@ogbuitengewoon.nl
Jean Smeets
Leerkracht Bewegingsonderwijs
077-354 26 86
j.smeets@ogbuitengewoon.nl
Marjo Spelbos
Administratief medewerkster
077-354 26 86
m.spelbos@ogbuitengewoon.nl
Christa Tunnessen
Technisch onderwijsassistente
077-354 26 86
c.tunnessen@ogbuitengewoon.nl
Mirjam Veldman
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
mab.veldman@ogbuitengewoon.nl
Angélique Vermeulen
Directeur
077-354 26 86 / 06-30440935
a.vermeulen@ogbuitengewoon.nl
Ingrid van Wijlick-Hendriks
Leerkracht - Horeca (profiel HBR)
077-354 26 86
i.hendriks@ogbuitengewoon.nl
7

School en ouder(s) / verzorger(s)

Ouderbetrokkenheid
Het is belangrijk dat er een goede samenwerking bestaat tussen de school en de ouder(s)/verzorger(s). Ouderpartnerschap komt ten goede aan de ontwikkeling van de leerlingen. Via deelname aan de Medezeggenschapsraad (MR) denken ouder(s)/verzorger(s) mee over allerlei schoolzaken. De ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op begrip en steun van de school. De school heeft het vertrouwen nodig om te kunnen werken met de leerling.

Communicatie
Naast een goede samenwerking vinden wij een goede communicatie erg belangrijk. Nadat een leerling op school is geplaatst, is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s)/ verzorger(s). Afspraak is dat er via huisbezoeken, telefonische contacten en/of oudergesprekken regelmatig overleg plaatsvindt. We streven naar een optimale communicatie en bereikbaarheid. De school kent geen vaste spreekuren. De teamleden zijn na schooltijd, op afspraak, bereikbaar.

Daarnaast zetten wij diverse communicatiemiddelen in om u te informeren en om de interactie aan te gaan. Lees hierover meer op onze website.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt aan ouder(s)/ verzorger(s) een (vrijwillige) ouderbijdrage voor kosten die niet gesubsidieerd worden. De ouderbijdrage is niet bedoeld om het primaire proces, het onderwijs, mee te bekostigen. Extra activiteiten als aanvulling op het onderwijs in de school kunnen wel bekostigd worden uit deze vrijwillige ouderbijdrage. Welke activiteiten bekostigd worden van de vrijwillige ouderbijdrage leest u in de overeenkomst.

Rechten van de ouder(s)/verzorger(s)
De ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op inzage in de rapportage van hun zoon/dochter. Dit kunnen verslagen van leerlingenbesprekingen, rapporten of onderzoeksgegevens zijn. Ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen dienen toestemming te verlenen om deze gegevens beschikbaar te stellen aan medewerkers van andere betrokken (hulpverlenings)instanties. 
 

 

Klachtenregeling 
Wij streven ernaar het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Ondervindt u desondanks problemen dan doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. U kunt hiervoor contact opnemen met de mentor of de schoolleider.
Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u hier.

 

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouder(s)/ verzorger(s), leerlingen, docenten, schooldirecties en schoolbesturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer ze met de schoolleider, het bestuur en de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing zijn gekomen.

Het gaat dan om problemen die zich in of rond de school voordoen op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 • psychisch en fysiek geweld;
 • discriminatie en radicalisering.

 

 

De rol van de vertrouwensinspecteur is adviserend en informerend. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111. Meer informatie over de inspectie en de vertrouwensinspecteur is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)
Ouder(s)/verzorger(s) hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) en uit (onderwijzend) personeel van de school. Interesse? Op de website vindt u meer informatie.

8

Ontwikkeling van het onderwijs in de school

In hoofdstuk 3 van deze schoolgids leest u waar de Velddijk voor staat en wat onze uitganspunten zijn. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we dit vormgeven en hoe het onderwijs zich binnen onze school ontwikkelt.

De opzet van het onderwijs
Wij bereiden onze leerlingen voor op zelfstandig maatschappelijk functioneren. Daar is ons onderwijs ook op ingericht. Het maakt dat onze leerlingen het onderwijs op de Velddijk als betekenisvol ervaren. Het onderwijs is zo opgezet dat het nauw aansluit bij de talenten en de impliciete onderwijshulpvraag van de leerling.

De inrichting van het onderwijs 
De Velddijk wil een passend onderwijsaanbod leveren in de vorm van onderwijsondersteuningsarrangementen. Deze sluiten aan bij het toekomstperspectief van de leerling. De leerlingen zijn hierdoor meer betrokken en leren zich makkelijker voorbereiden en aanpassen aan hun omgeving. Voor al onze leerlingen geldt dat wij aansluiten op hun eigen competentieniveau en ontwikkelingsmogelijkheden.

Het realistisch uitstroomperspectief vormt hierbij de kern.

Zorg & begeleiding
De leerlingen op de Velddijk kampen met gedragsproblematiek. Daar is onze zorg & begeleiding op ingericht. De gedragsproblematiek of de stoornis van de leerlingen dwingt ons hiermee rekening te houden. Vandaar dat wij staan voor multidisciplinaire aandacht en aanpak die onder meer tot uitdrukking komt in de vormgeving van onze interne zorgstructuur. De één kind, één plan gedachte wordt vormgegeven vanuit het Ontwikkelingsperspectief (OPP).

 


  

Ouder(s) en verzorger(s)
Ouders/verzorgers zijn direct betrokken bij het wel en wee van hun zoon/dochter. Ouders/verzorgers nemen deel aan en worden betrokken bij alle besprekingen vanuit de structuur leerlingenzorg waarvoor zij uitgenodigd worden (denk aan rapportbesprekingen en info-avonden). Samen geven we vorm aan het OPP.

Externe contacten
Om leerlingen een optimale ondersteuning te bieden is het noodzakelijk dat we structurele contacten onderhouden met onze onderwijs-, zorg- en maatschappelijke partners. Daar waar onze deskundigheid mogelijk tekortschiet zullen we in nauwe samenwerking met anderen garanderen dat onze leerlingen de ondersteuning krijgen aangeboden waar zij behoefte aan hebben.

 

Medewerkers
De Velddijk staat voor hoogwaardig orthopedagogisch en -didactisch handelen in een omgeving waar de leerling centraal staat. Dit stelt eisen aan het personeel van de school. De medewerkers van de Velddijk zijn, zonder uitzondering, gericht op de leerling en de perspectiefvolle toekomst in de wereld buiten de school. Zij zijn geschikt en bevoegd om met onze doelgroep te werken.

Bekijk hier het overzicht van al onze medewerkers.

9

Resultaten van het onderwijs

Uitstroom schooljaar 2018 - 2019


* = definitie Inspectie van het Onderwijs gehanteerd.

Staatsexamens

Rekentoets 2F
9 deelnemers hebben deelgenomen aan de rekentoets 2F, waarvan 7 deelnemers een certificaat behaald hebben.

Rekentoets 3F
1 deelnemer heeft deelgenomen aan de rekentoets 3F, waarvan 1 deelnemer een certificaat behaald heeft.

VMBO-B
7 deelnemers namen deel aan de VMBO-B examens waarbij er de mogelijkheid was om 35 certificaten te behalen en 7 diploma’s, waarvan: 33 certificaten zijn behaald en 7 diploma’s zijn behaald.

 

 

VMBO-K

2 deelnemers namen deel aan de VMBO-K examens waarbij er de mogelijkheid was om 10 certificaten te behalen en 2 diploma’s, waarvan: 9 certificaten en 2 diploma's zijn behaald.

 

Klik op een van de afbeeldingen voor een vergroting.

VMBO-T
4 deelnemers namen deel aan de VMBO-T examens waarbij er de mogelijkheid was om 18 certificaten te behalen en 1 diploma, waarvan: 16 certificaten zijn behaald en 1 diploma. 

VMBO-diploma’s door middel van samenwerking regulier VO

College den Hulster

 • 2 leerlingen zijn geslaagd voor vmbo-b diploma, E&O;
 • 1 leerling is geslaagd voor vmbo-k diploma, MOB&T;
 • 1 leerling is geslaagd voor vmbo-k diploma, BWI.

Valuascollege

 • 3 leerlingen zijn geslaagd voor vmbo-k diploma, HBR.

Praktijkexamen(s) profielen ‘vernieuwing VMBO’

HBR – in samenwerking met Valuascollege

 • 4 (van de 5) leerlingen hebben praktijkcertificaat HBR vmbo-b/k behaald.

PIE – in samenwerking met College den Hulster

 • 4 (van de 4) leerlingen hebben praktijkcertificaat PIE vmbo-b/k behaald.

 

 

Praktijkexamen(s) profielen ‘vernieuwing VMBO’

HBR – in samenwerking met Valuascollege

 • 4 (van de 5) leerlingen hebben praktijkcertificaat HBR vmbo-b/k behaald.

PIE – in samenwerking met College den Hulster

 • 4 (van de 4) leerlingen hebben praktijkcertificaat PIE vmbo-b/k behaald.
   


Training Brug naar Werk

 • 11 (van de 11) leerlingen hebben de training Brug naar Werk gevolgd en afgesloten met een diploma, waarvan: 11 leerlingen de C-methode.

Daarnaast heeft een groot aantal leerlingen verschillende certificaten behaald in schooljaar 2018-2019. Naar verwachting ronden ze komend schooljaar (2019-2020) de training Brug naar Werk af met een diploma. 

 

(Branchegerichte) Cursussen / Opleidingen

MAG-Lassen niveau 1 (Nederlands Instituut voor Lastechniek, NIL)

 • 1 (van de 1) leerling heeft een diploma behaald;
 • 1 (van de 2) leerling heeft een praktijkcertificaat behaald.  

SVA 1 Werken in de Metaal

 • 3 (van de 3) leerlingen hebben met goed gevolg het programma ‘Werken in de Metaal SVA1’ doorlopen en een certificaat behaald.

SVA 1 Werken in de Houtbranche

 • 1 (van de 1) leerling heeft met goed gevolg het programma ‘Werken in de Houtbranche SVA1’ doorlopen en een certificaat behaald.

SVH Keukenassistent (KAS)

 • 4 (van de 5) leerlingen hebben deelgenomen aan het examen SVH Keukenassistent (KAS) en dit behaald met fantastische punten. Van 1 leerling is de uitslag nog niet bekend.

 

 

Getuigschriften

24 leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid hebben in schooljaar 2018-2019 een getuigschrift VSO ontvangen waarop staat vermeld:

 • aan welke leergebieden hij/zij heeft gewerkt;
 • aan welke leergebied overstijgende thema’s hij/zij heeft gewerkt;
 • op welke manier er voorbereiding op arbeid heeft plaatsgevonden;
 • in welke sector(en) er voorbereiding op arbeid heeft plaatsgevonden;
 • bij welke bedrijven hij/zij eventueel stage heeft gelopen.  

 

 

 

10

Onderwijstijd, vakanties en jaarplanning

Agenda 2019 - 2020
Stageperiode 1
31-08-2020 t/m 16-10-2020
OPP-besprekingen nieuwe lln.
14-09-2020 t/m 02-10-2020
Afname ZIEN!
05-10-2020 t/m 09-10-2020
Afname CITO-toets 1-2-3 (van schooljaar 19-20)
12-10-2020 t/m 16-10-2020
Afname CITO-toets 0 + Arbeid
12-10-2020 t/m 16-10-2020
Herfstactiviteit lln. OB+BB
16-10-2020
Herfstvakantie
19-10-2020 t/m 23-10-2020
Stageperiode 2
26-10-2020 t/m 18-12-2020
Uitreiking 1ste tussentijdse cijferlijst
30-10-2020
Voortgangsgesprek(ken) lln. n.a.v. leerresultaten
02-11-2020 t/m 06-11-2020
Nationaal Schoolontbijt lln. OB+BB
06-11-2020
Koffie-ochtend ouder(s)/verzorger(s) lln. met directeur (10.30-12.00 uur)
12-11-2020
Sinterklaasviering lln. OB+BB
04-12-2020
Kerstactiviteit ouder(s)/verzorger(s) lln.
16-12-2020
Kerstbrunch lln. OB+BB
18-12-2020
Kerstvakantie
21-12-2020 t/m 01-01-2021
Sportieve activiteit(en) lln. OB
22-01-2021
Uitreiking rapport 1
22-01-2021
Stageweken lln. leerjaar 3+4 profiel HBR
25-01-2021 t/m 05-02-2021
Rapportbesprekingen
25-01-2021 t/m 29-01-2021
Afname leerling- & oudertevredenheidsonderzoek
25-01-2021 t/m 29-01-2021
Sportieve activiteit(en) lln. BB
29-01-2021
Ouderavond examens
08-02-2021
Koffie-ochtend ouder(s)/verzorger(s) lln. met directeur (10.30-12.00 uur)
09-02-2021
Carnavalsviering lln. OB+BB
12-02-2021
Carnaval
15-02-2021 t/m 19-02-2021
Stageperiode 3
22-02-2021 t/m 16-04-2021
Ouderavond (keuze per leerroute betreffende profiel/sector)
22-02-2021
Afname CITO-toets Arbeid
22-03-2021 t/m 26-03-2021
Pasen
05-04-2021
Afname ZIEN!
06-04-2021 t/m 09-04-2021
Digitale staatsexamens niveau vmbo-b/vmbo-k (meestal voor meivakantie afgerond)
06-04-2021 t/m 24-06-2021
Uitreiking 2de tussentijdse cijferlijst
09-04-2021 t/m 08-04-2021
Examentraining(en) lln. leerjaar 4 profiel HBR
12-04-2021 t/m 30-04-2021
Afname CITO-toets 1-2
12-04-2021 t/m 16-04-2021
Voortgangsgesprek(ken) lln. n.a.v. leerresultaten
12-04-2021 t/m 16-04-2021
Koningsontbijt + Sportdag IKS Battert lln. OB+BB
26-04-2021
Koningsdag
27-04-2021
Meivakantie
03-05-2021 t/m 12-05-2021
Hemelvaart
13-05-2021 t/m 14-05-2021
Stageperiode 4
17-05-2021 t/m 09-07-2021
Schriftelijke staatsexamens vmbo-b/k/t
17-05-2021 t/m 01-06-2021
Afname CITO-toets 3
17-05-2021 t/m 21-05-2021
Praktijkexamens lln. leerjaar 4 profiel HBR
17-05-2021 t/m 28-05-2021
Oriëntatiemiddag nieuwe lln. schooljaar 2021-2022 (15.00-16.30 uur)
19-05-2021
Pinksteren
24-05-2021
Praktijkexamens lln. leerjaar 3 profiel PIE+Z&W
31-05-2021 t/m 18-06-2021
Wandel/Fietssponsortocht lln. OB+BB
03-06-2021
Koffie-ochtend ouder(s)/verzorger(s) lln. met directeur (10.30-12.00 uur)
11-06-2021
Themalunch lln. profiel HBR
21-06-2021 t/m 25-06-2021
Schoolreis lln. OB+BB
25-06-2021
OPP-besprekingen + uitstroomgesprekken
05-07-2021 t/m 16-07-2021
Sportieve activiteit(en) lln. OB+BB
15-07-2021
Laatste schoolweek
19-07-2021 t/m 23-07-2021
Uitreiking rapport 2
21-07-2021
Mondelinge staatsexamens vmbo-b/k/t
21-07-2021 t/m 23-07-2021
Diploma-uitreiking
23-07-2021
Laatste schooldag
23-07-2021
Zomervakantie
26-07-2021 t/m 03-09-2021
Schooltijden

De schooltijden voor schooljaar 2019-2020 zijn als volgt:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30 - 14.30 u.

08.30 - 14.30 u.

08.30 - 14.30 u.

08.30 - 14.30 u.

08.30 - 14.30 u. 

De pauze voor leerlingen en leerkrachten is in de ochtend van 10.45 uur tot 11.00 uur en in de middag van 12.30 uur tot 12.55 uur.

Bereikbaarheid school

Onze leerkrachten zijn na schooltijd, tussen 14.30 – 16.30 uur, bereikbaar onder het voor u bekende telefoonnummer. Verder kunt u met uw vragen terecht bij onze medewerkers tussen 08.00 en 16.30 uur.

Verlofregeling

De leerlingen van onze school vallen onder de leerplichtwet. Alleen voor uitzonderingen en in zeer bijzondere gevallen kan er een verlofaanvraag (voor minder of meer dan 10 schooldagen) ingediend worden bij de schoolleiding (formulier is te vinden op de website). Verlof aaneengesloten aan schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan / uitgesloten. De schoolleiding beoordeelt deze schriftelijke aanvraag. Bij accordering hiervan krijgt u een bericht van de school en zal de aanvraag in het dossier van uw zoon/dochter worden gevoegd.

Onderwijstijd

Uitgangspunt is 1000 uren onderwijs voor alle leerlingen. Stage wordt gezien als onderwijstijd. Voor de leerlingen met een ingroeiregeling of leerlingen die vanwege te ernstige problematiek minder uren onderwijs kunnen volgen, wordt ontheffing van het aantal uren aangevraagd bij de Inspectie van het Onderwijs. Zo ook voor leerlingen die een overschrijding van het aantal stage-uren kennen.

Vakanties & vrije dagen

Bij het opstellen van het vakantierooster hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • de landelijke vakantieregeling regio Zuid;
 • streven naar aaneengesloten blokken;
 • eigen beleid: studiedagen niet aaneengesloten plannen en niet meer dan 1 dag aan vakantieperiode koppelen + spreiding in weekdagen.

De vakantieregeling en de vrije dagen worden aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen verstrekt en zijn te vinden op onze website.

11

Praktische informatie

Veiligheid
De Velddijk bevordert, versterkt en beloont positief gedrag om zo de veiligheid in en rond de school te vergroten. Meer informatie over veiligheid zoals het schoolveiligheidsplan en het veiligheidsteam leest u hier.

Veiligheid & ARBO
Vanuit de Arbowet zijn we als school verplicht zorg te dragen voor voldoende veiligheid in en rondom de school. Daarbij zijn de praktijklessen een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor zijn de navolgende afspraken gemaakt.

Veilige & gezonde school
Doel is een veilige & gezonde school te zijn met bewuste aandacht voor een gezonde leefstijl.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Onderwijsgroep Buitengewoon handelt volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon hebben een meldcode die gebaseerd is op het basismodel dat ontwikkeld is door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Bekijk hier de meldcode en het stappenplan. 

Omgaan met (grensoverschrijdend) gedrag
Elke leerling wil het van nature goed doen, mee kunnen in de dagelijkse schoolactiviteiten, leren en onderdeel zijn van een groep. Als een leerling lastig gedrag laat zien is dat haast altijd onmacht. We hanteren een positieve aanpak waarin tact centraal staat. Bij onze manier van handelen hanteren we de niveaus van agressie vanuit de GRT-methode als leidraad. GRT staat voor GedragsRegulatieTraining. Er kunnen echter situaties zijn waarbij het gewenste effect bij de leerling uitblijft. In dat geval hanteren we het protocol ‘omgaan met (grensoverschrijdend) gedrag’. Dit om duidelijke reële grenzen aan te geven en een veilige schoolomgeving te creëren voor al onze leerlingen en personeelsleden. Dit protocol wordt tijdens elk intake-/oudergesprek met nieuwe leerlingen en tijdens startgesprekken bij aanvang van ieder (nieuw) schooljaar besproken en ondertekend door zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s).

 

 

 

Privacy
De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere

organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouders/verzorgers en/of de leerling van 16 jaar of ouder wordt gevraagd om schriftelijk aan te geven of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school. In het social media protocol staan nog meer aandachtspunten rondom het (on)geoorloofd delen van gegevens.

Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school (bijv. voorstellingen) of bij schoolactiviteiten zoals schoolreisje mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen dan het eigen kind niet in het geding komt.

 

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires) of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in bezit van medewerkers of schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

Aan het volledige Privacy statement van onze school wordt nog gewerkt. Daarin is beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

Algemene afspraken over privacy worden momenteel beschreven in het Privacyreglement van de stichting waartoe onze school behoort. U kunt zich voor vragen of klachten over privacy richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die daarvoor speciaal is aangewezen.

Contactgegevens FG
E-mail: fg@ogbuitengewoon.nl
Telefoon: 077 355 90 56
Postadres: Wylrehofweg 11, 5912 PM, VENLO

 

Praktische regelzaken

Schoolspullen

Leerlingen dienen zelf voor schoolspullen te zorgen. U krijgt daarover informatie van de mentor bij aanvang van het schooljaar tijdens het startgesprek.

Gymlessen

Alle leerlingen dienen in het bezit te zijn van gymschoenen (witte zolen) en sportkleding. Als leerlingen om welke reden dan ook de gymlessen niet kunnen volgen, kan dit alleen na een schriftelijke of telefonische mededeling van thuis.

De schoolagenda

De leerlingen dienen zelf te zorgen voor een schoolagenda. 

Huiswerk

Wanneer de leerling dit aankan en het functioneel is, kan er huiswerk worden meegegeven. Dit zal in de schoolagenda worden genoteerd.

Mobiele telefoons

Op de Velddijk is het de regel dat tijdens lesmomenten de mobiele telefoon ‘thuis of in de kluis is’. Bij overtreding van deze regel wordt de telefoon ingenomen en krijgen leerlingen deze na afloop van de schooldag weer terug.
Luisteren naar muziek tijdens ‘zelfstandig werken’ – met toestemming van de docent – mag uitsluitend via een geluidsdrager (MP3-speler of IPod).

Verlaten schoolterrein

Leerlingen in de leeftijd van 15 jaar en ouder worden tijdens pauzes, indien er toestemming is van de ouder(s)/verzorger(s), in de gelegenheid gesteld het schoolterrein te verlaten. De leerlingen die tijdens pauzes het terrein mogen verlaten krijgen een pasje waar hun naam, de klas en de naam van de mentor op staat. Als leerlingen zich niet gedragen kan de toestemming voor het verlaten van het schoolterrein tijdens pauzes worden ontzegd. De duur van deze ontzegging is afhankelijk van de ernst van misdraging en de leerling zal de toestemming weer terug moeten verdienen.

Praktijklessen: veiligheidsschoenen

Het is voor alle leerlingen van de Velddijk verplicht veiligheidsschoenen te dragen tijdens de praktijklessen in het kader van veiligheid en de Arbowetgeving. De schoenen moeten het S3-keurmerk hebben. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van deze schoenen. Deze schoenen zijn verkrijgbaar bij winkels zoals Bristol of Scapino voor een prijs van ongeveer €30,-. Zonder veiligheidsschoenen met het S3-keurmerk is het niet toegestaan dat leerlingen deelnemen aan de praktijklessen.

Schoolregels en schoolreglement
Als de leerlingen en het personeel zich veilig voelen op school en elkaar behandelen met respect, zal iedereen optimaal kunnen functioneren. De schoolregels geven aan wat er van de leerling verwacht wordt ten aanzien van zijn of haar gedrag in en om de school. Iedere leerling krijgt de schoolregels uitgereikt aan het begin van het schooljaar. Een samenvatting van de schoolregels leest u op onze website.

Aansprakelijkheid
Laat uw zoon of dochter geen waardevolle spullen of veel geld mee naar school nemen. Voor beschadigingen, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen (zoals mobiele telefoons, fietsen, scooters, kleding) kan de school geen verantwoordelijkheid dragen, ook niet als deze bij een medewerker van school in bewaring zijn gegeven. Alle schade door leerlingen aan of in de school veroorzaakt, wordt op hun kosten of die van de wettelijk aansprakelijke ouders of verzorgers hersteld.

Anti-pestcoördinator
Als school hanteren wij een anti-

 

 

pestbeleid. Om pesten nóg beter te bestrijden hebben wij een anti-pestcoördinator benoemd. Voor de Velddijk is dit Art Peeters.

Regels voor schorsing en verwijdering
De regels voor schorsing en verwijdering hebben wij vormgegeven in een protocol. Het volledige protocol leest u hier.

Medicatie
Een aantal leerlingen is aangewezen op het gebruik van voorgeschreven medicatie. Het is van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) samen met mentoren goede afspraken maken over het gebruik van de medicatie, de dosering en de inname. De afspraken en het medicijnprotocol zijn te vinden op onze website.

Sponsoractiviteiten
De Velddijk wordt geldelijk gesponsord om specifieke extra leerlingenactiviteiten mogelijk te maken. Hiervoor wordt geen tegenprestatie verwacht. In natura worden soms materialen vanuit het bedrijfsleven geschonken. Ook hiervoor wordt geen tegenprestatie verwacht.

12

Samenwerkings-partners

Binnen ons onderwijsaanbod en bij de uitstroom van leerlingen werken we intensief samen met een aantal onderwijspartners (regulier voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs), werkgevers en leerwerkbedrijven, zorgpartners, gemeenten en gemeentelijke diensten.

Externe partners
Om leerlingen optimale ondersteuning te kunnen bieden onderhouden we structurele contacten met enkele vaste onderwijs-, zorg- en maatschappelijke partners. Als onze deskundigheid tekortschiet kunnen we in nauwe samenwerking en afstemming met derden garanderen dat onze leerlingen de ondersteuning krijgen waar zij behoefte aan hebben.

Een overzicht van onze samenwerkingspartners

 

 

 

Bergstraat 58
5931 CE Tegelen
077-3542686