Schoolgids

2022 | 2023

1

Ulingshof

Ulingshof is een regionaal kindcentrum voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 20 jaar met een lichamelijke, neurologische, cognitieve en/of (ernstig) meervoudige beperking en langdurig somatisch zieke kinderen, geïntegreerd met kinderrevalidatie en zorg.   

Naast deze doelgroep zien we dat er ook leerlingen naar ons toe komen die aangewezen zijn op een setting waarin onderwijs en zorg nadrukkelijk geïnte-greerd zijn. Deze leerlingen zijn mogelijk niet direct aangewezen op een revali-datieprogramma, maar profiteren wel van de omgeving binnen Ulingshof. Voor het realiseren van het geïntegreerde aanbod onderwijs – revalidatie – zorg werken wij samen met onze partners Adelante kinderrevalidatie, PSW en Dichterbij.  

Focus
Binnen Ulingshof vindt nadrukkelijke focus plaats op het onderwijsleerproces en leeropbrengsten met tegelijkertijd specifiek aandacht voor onze pedago-gische opdracht en de sociaal emotio-nele ontwikkeling van de leerlingen.

Grondslag
De school gaat uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen en wordt bezocht door leerlingen met verschil-lende culturen en geloofsovertuigingen.

Ligging 
Ulingshof is gelegen op het terrein van Zorggroep Noord-Limburg, buiten de bebouwde kom van Venlo. Vast verbonden aan de school liggen een hydrotherapie bad, de afdeling

kinderrevalidatie van Adelante en de Therapeutische Peuter Groep ‘Dikkertje Dap’ van Adelante.  

Leerlingaantallen
Dit schooljaar starten we met 120 leerlingen, verdeeld over 13 groepen; 11 groepen in de SO-afdeling en 2 groepen in de VSO-afdeling.  

Schoolleiding
De school wordt geleid door een directeur, Gert-Jan Wismans. Hij behartigt de algemene schoolzaken en heeft de dagelijkse leiding over het team van de school. Bij de uitvoering van de taken wordt de directeur ondersteund door de leden van het management-team. Ulingshof maakt deel uit van Onderwijsgroep Buitengewoon. De directeur-bestuurder van Onderwijs-groep Buitengewoon is Peter Schutte.

Ulingshof
Ulingshofweg 26
5915PM Venlo
077 355 38 55
[email protected]
www.ulingshof.nl

 

2

Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende stichting van Ulingshof. Naast Ulingshof maken nog zes andere scholen in Noord- en Midden-Limburg onderdeel uit van de stichting.

Aanbod Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep Buitengewoon biedt kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Dit gebeurt met aangepaste onderwijsprogramma’s in (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Doordat de scholen en diensten onderling met elkaar samenwerken ontstaan er diverse synergievoordelen. Hierdoor hebben de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon toegang tot een scala aan vakkennis, expertises en ervaringen.

 

Samen met anderen
Samen met anderen halen wij het maximale uit de talenten van onze leerlingen. Dat doen we in een veilige, vertrouwde én uitdagende omgeving. Met onderwijsspecialisten die de leerlingen kennen. Samen zien we altijd kansen. Al onze leerlingen verdienen de toekomst die bij hen past.

Bij de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon kun je helemaal jezelf zijn. Dat is de basis, en vanuit daar zetten we de ontwikkeling in gang. Want; Samen zijn we Buitengewoon Sterk!

Naar de website van Onderwijsgroep Buitengewoon

 

3

Waar staan we voor?

Het is ons doel leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding danwel een zo volwaardig mogelijke integratie in de maatschappij. We werken daarin nauw samen met de kinderrevalidatie afdeling van Adelante – zorggroep. Samen zorgen we voor een geïntegreerd aanbod van onderwijs- en revalidatiedoelen, passend bij de ontwikkeling van het kind.

In navolging van de missie en visie van Onderwijsgroep Buitengewoon heeft Ulingshof een eigen missie en visie opgesteld.

Missie
Wij geloven in de ontwikkelkracht van ieder kind en beloven aan het kind (en zijn/haar ouders) om hem/haar te laten ontwikkelen naar het hoogst haalbare.   

Ulingshof; Elk kind een belofte! 

 

 

Visie
Op Ulingshof zien en horen we kinderen voor wie ze zijn én wie ze kunnen worden. Door te werken vanuit de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie versterken we de eigenwaarde van onze leerlingen. Daarbij gaan wij uit van onze pedagogische kernwaarden; veiligheid, vertrouwen, eigen kracht en respect.    

We zien ouders als volwaardige partners waarmee we samen met anderen betrokkenen toe werken naar een – voor hun kind - optimale deelname aan de maatschappij.    

We bieden een krachtige, prikkelbewuste en veilige leeromgeving waarin we in samenwerking met onze partners elk kind het beste onderwijs en (revalidatie)zorg, op de juiste plaats en op het passende moment gunnen en geven.   

De teamleden van Ulingshof zijn er binnen een professionele leer-/werkomgeving op gericht hun vakmanschap te versterken, om het maximale uit zichzelf, uit elkaar en uit de leerling te halen.   

Pedagogisch klimaat
Op Ulingshof zien wij leerlingen als opgroeiende mensen die leren om hun mogelijkheden en talenten zo maximaal mogelijk in te zetten, ondanks hun beperkingen. Wij willen ze leren om te gaan met hun beperkingen, zodat ze kracht en mogelijkheden optimaal kunnen benutten.  

Als school willen we er zorg voor dragen dat leerlingen en leerkrachten op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan en er een veilige leer- en werksituaties is. Dat doen we door tegemoet te komen aan de drie psychologische basisbehoeften; relatie, competentie en autonomie. We vinden het belangrijk dat de leerlingen graag naar school komen en zich er ‘thuis’ voelen. Dat ze zich geaccepteerd en gewaardeerd weten en dat ze er veel kunnen leren, ervaren en beleven. De pedagogische kernwaarden van waaruit wij op Ulingshof ons pedagogisch klimaat vormgeven zijn veiligheid, vertrouwen, eigen kracht en respect.  Binnen dit pedagogisch klimaat stellen we leerlingen in staat om samen met anderen die vaardigheden op het gebied van leren leren en leven op te

doen om optimaal in onze samenleving te kunnen functioneren.  

Onderwijskundig klimaat
In een positief onderwijskundig klimaat creëren we een overzichtelijke leer-, werk- en speelomgeving waarin volop ontwikkelingskansen geboden worden. We stimuleren de mogelijkheden van de leerlingen doelgericht, op een logische en planmatige wijze en volgens duidelijke ontwikkellijnen. We zorgen voor een breed onderwijsaanbod dat is afgestemd op het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind, waarbij we de best mogelijke resultaten en opbrengsten (prestaties) nastreven.

Binnen de SO-groepen varieert het aanbod van zeer individueel en gerelateerd aan de ZML-leerdoelen  tot en met meer groepsgewijs en gericht op de kerndoelen van het basisonderwijs. Onze VSO-afdeling richt zich met name op leerlingen die uitstromen op niveau van belevingsgerichte en activiteitgerichte dagbesteding. Een enkeling stroomt uit naar arbeidsmatige dagbesteding.

 

4

De inhoud van ons onderwijs

Ulingshof biedt (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met verschillende beperkingen; lichamelijke (lg), neurologische, cognitieve en/of (ernstig) meervoudige beperking (mg/emb) en langdurig somatisch zieke kinderen (lz).  We stemmen ons onderwijs altijd af op de individuele vraag van de leerling. Onze leerlingen vragen niet om onderwijs op maat. 

Lees meer over meer over ons onderwijs.

Leerroutes
Binnen onze onderwijsexpertise is een grote spreiding te vinden in niveau van de leerlingen, variërend van leerlingen met een IQ beneden 35 t/m leerlingen met een IQ van 120 of hoger. We kennen dan ook een grote diversiteit in uitstroomniveaus. Aan deze uitstroomniveaus zijn leerroutes gekoppeld.

 

 

Leerlingen in groep 1-2 krijgen gedurende hun kleuterperiode onderwijs aangeboden op basis van de gecombineerde ontwikkellijnen peuters en kleuters van CED-Groep. Vanaf groep 3 zullen zij de leerroute gaan volgen die aansluit bij hun OPP.

Bij de start in het VSO wordt de inhoud van het lesprogramma afgestemd op de domeinen wonen, werken en vrije tijd. In nauwe samenwerking met VSO Impuls van Onderwijsgroep Buitengewoon worden onze VSO-leerlingen voorbereid op hun uitstroom. Praktijkvakken en stages vormen hier een wezenlijk onderdeel van.

 

 

Burgerschapsvorming en sociale integratie
De essentie van burgerschapsvorming richt zich op drie onderdelen (SLO, 2009):

 • democratie
 • participatie
 • identiteitsvorming

De school fungeert voor leerlingen als oefenplaats om kennis en vaardigheden op te doen en om te ervaren welke houding je aan kunt nemen als burger in Nederland. Rekening houdend met de verschillende niveaus van onze leerlingen besteden we aandacht aan burgerschapsvorming en sociale integratie binnen ons pedagogisch handelen, binnen wereldoriënterende vakken en projecten.

 

5

Organisatie van het onderwijs

De leerlingen van onze school zijn ingedeeld in basisgroepen. Dit schooljaar hebben we 11 SO-groepen en 2 VSO-groepen.

De groepen worden samengesteld op basis van de ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) van de leerlingen, de mate van zelfsturing, zelfredzaamheid en de ondersteuningsbehoefte. Ook houden we rekening met de leeftijd van de leerling. In het SO en het VSO werken we met gemiddelde groepsgroottes van 12 leerlingen. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte wordt naar beneden of naar boven afgeweken. In de Onderwijs-Zorggroepen hanteren wij een groepsgroote van gemiddeld 8/9 leerlingen.

Op onze school werken we met units. Het werken in units houdt in dat meerdere groepen intensief samenwerken met elkaar. De samenwerking ligt op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Leerlingen zitten in een basisgroep met een vaste leerkracht en onderwijsassistent. Leerlingen die het aankunnen krijgen de mogelijkheid om het onderwijsaanbod buiten de eigen basisgroep te halen.

De roosters van de verschillende basisgroepen worden zo op elkaar afgestemd dat uitwisseling van leerlingen binnen de unit mogelijk is. Voor leerlingen die (nog) moeite hebben met het wisselen van groepsleerkracht, ruimte en/of andere leerlingen is de vaste plek bij de eigen groepsleerkracht gewaarborgd.

In het SO maken we voor de benaming van de groepen gebruik van uilensoorten. In het VSO maken we gebruik van numerieke benaming.

Unit 1:

 • Dwerguilen
 • Velduilen
 • Bosuilen
 • Steenuilen
 • Sneeuwuilen
 • Briluilen
 • Oehoes

Unit 2 (OZG):

 • Kabouteruilen
 • Kerkuilen 
 • Grasuilen 
 • Lachuilen 
 • VSO 1 
 • VSO 2

Om het onderwijs op onze school vorm te kunnen geven zoals we doen, werken we met ruim 60 professionals. Op het eerste gezicht ziet het personeelsbestand er uit zoals het er op elke school uitziet: onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel met en zonder behandeltaken en schoolleiding. Toch is het zo dat er zeker in het onderwijsondersteunende deel van de organisatie specifieke functies aanwezig zijn om het onderwijs aan leerlingen van onze doelgroep mogelijk te maken. Wil je weten wie er allemaal werkzaam zijn op Ulingshof? Kijk dan bij het hoofdstuk medewerkers of bekijk de website.

Het schoolklimaat
Het welbevinden van de leerlingen en het personeel is van het grootste belang, wil eenieder optimaal functioneren. De leerlingen moeten zich thuis voelen op school, zich veilig weten.

Veiligheid betekent een heldere regelgeving en een respectvolle omgang met elkaar. Als team betekent dit, vanuit regelmaat, duidelijkheid en een rustige werksfeer, veel aandacht schenken aan het individuele ontwikkelingsperspectief van elk kind. Meestal is deze veilige omgeving te waarborgen. Incidenteel is bijsturing nodig.

Indien door een gerichte actie van een leerling de veiligheid van een medeleerling en/of volwassene binnen de schoolsituatie in het geding komt, zijn uitgebreidere maatregelen nodig. Deze maatregelen kunnen zijn schorsing of verwijdering.

Lees meer hierover op onze website.

6

Leerlingenzorg

Om onze missie en visie waar te maken is het belangrijk dat wij leerlingen goed in beeld hebben en houden en dat we ons onderwijs goed plannen.

Commissie voor de Begeleiding
Als school voor speciaal onderwijs hebben we een Commissie voor de Beleiding (CvdB). Een CvdB Klein voor onderwijs en een CvdB Groot voor onderwijs en zorg.

De CvdB Klein is verantwoordelijk voor een goede leerlingenzorg. Het is haar taak en zorg om samen met het team de ontwikkeling van elke leerling goed in beeld te hebben en te houden en te zorgen voor langdurige en kwalitatief goede, geplande begeleiding. Dat begint bij de aanname van leerlingen en het opstellen van het OPP. De commissie ziet erop toe dat het schoolverloop, zoals gepland in het OPP van de leerling, beantwoord aan de hulpvraag van de leerling en zijn ouders. Daarvoor worden alle leerlingen jaarlijks in CvdB Groot besproken en wordt een individueel advies uitgesproken over de best mogelijke door- of uitstroommogelijkheden. Dit advies bespreken we vervolgens met de ouders van de leerling en daar waar mogelijk ook met de leerling zelf en stellen we het vast.

 

Toelating van leerlingen
Voor ons onderwijs hebben leerlingen een geldige Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Een TLV wordt afgegeven door een van onze samenwerkingsverbanden. De regels en criteria voor toelaatbaarheid, maar ook de procedure voor de aanvraag kunnen per samenwerkingsverband verschillen. Hierdoor is het raadzaam om voor meer informatie over de werkwijze van toelating van leerlingen contact op te nemen met de instroomcoördinator van school.
Klik hier voor meer informatie over het toelatingsbeleid.

De aanmeld- en toelatingsprocedure gaat als volgt;

 

Ontwikkelingsperspectief en HGPD
Van elke leerling op onze school stelt de CvdB Groot een voorstel voor het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In een bespreking met ouders en daar waar mogelijk ook met de leerling bespreken we het OPP en wordt het vastgesteld. In het OPP beschrijven we onze verwachting van het te bereiken eindniveau en de bestemming waarnaar een leerling uit zal stromen (bijv. vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding). Daarin zijn we bewust ambitieus en optimistisch. De basis voor het OPP is het denken en handelen volgens HPGD (handelingsgerichte procesdiagnostiek). We brengen daarin de leerling in kaart met al zijn belemmerende en compenserende factoren.

Leerlingbespreking
Naast het hierboven beschreven overleg tussen ouders en school over het OPP vinden er nog andere leerlingbesprekingen plaats.

Twee keer per jaar vinden er binnen school didactische groepsbesprekingen plaats tussen de leerkracht, de intern

begeleider en de gedragswetenschapper. In dezelfde samenstelling vindt ook twee keer per jaar een bespreking plaats over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het pedagogisch klimaat.

Alle leerlingen worden minimaal één keer per jaar besproken in een KB (kindbespreking). Dit is een overleg georganiseerd vanuit de revalidatie. Daarbij zijn de ouders, alle behandelaars en school aanwezig. De ouders ontvangen ter voorbereiding op deze bespreking een vragenlijst en een rapportage.

Groepsplan
Alle leerlingen maken deel uit van een groep leerlingen uit dezelfde leeftijdscategorie of met enigszins gelijke ontwikkelingsmogelijkheden, mede op basis van de individuele OPP’s.
De doelen van de individuele leerlingen worden zoveel mogelijk in een gezamenlijk onderwijsprogramma verwerkt. Het aanbod en de werkwijze van dit onderwijsprogramma beschrijven we in het groepsplan.

Interne begeleiding (IB)
Op school werken twee IB-ers die leerkrachten en assistenten begeleiden in hun verdere professionele ontwikkeling op didactisch en pedagogisch gebied. Zij sturen ook het proces van toetsen en testen aan en maken analyses van de resultaten. Zij leiden ook de didactische groepsbesprekingen die twee keer per jaar gevoerd worden.

Toetsen, rapporten en gesprekken met ouders
Bij leerlingen worden zowel methode-gebonden toetsen als toetsen die landelijk genormeerd zijn (bijv. Cito) afgenomen. Daarnaast wordt twee keer per jaar ZIEN! ingevuld door de leerkrachten. ZIEN! is een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

In januari en juni krijgen de leerlingen een schoolrapport, waarin hun vorderingen op de diverse gebieden beschreven staan. Dit wordt door de leerkrachten met de ouders besproken.

Leerlingdossier
Van iedere leerling leggen we een dossier aan dat we bijhouden gedurende het verblijf op school. We bewaren dit dossier tot vijf jaar nadat de leerling is uitgeschreven. Als ouders hebben jullie recht op inzage, daarvoor kunnnen jullie contact opnemen met school.

Integratieplaatsing regulier onderwijs
Er bestaat bij ons op school de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten ‘integratieplaatsing regulier onderwijs’. Een leerling van onze school bezoekt dan gedurende een dagdeel c.q. een dag per week een klas binnen het regulier onderwijs. Het doel van deze plaatsing kan verschillen: van sociale integratie in de eigen woonomgeving tot voorbereiding op instroom in een meer reguliere vorm van onderwijs. Dit gebeurt uiteraard via zorgvuldige afwegingen van alle betrokkenen met de ondersteuningsbehoefte van het kind als uitgangspunt.

7

Medewerkers

De medewerkers van Ulingshof halen elke dag het maximale uit de talenten van onze leerlingen. Hieronder een overzicht van al onze professionals.

Joëlle Benders
Onderwijsassistent
Gertie Beurskens
Logopedist
Marij Bierstekers-Janssen
Facilitair medewerker
Carolien Coppens
Leerkracht
Jos Cremers
Onderwijsassistent
Karin Denessen-Lebesque
Leerkracht
Petra Dings
Leerkracht
Simone Dinnissen
Leerkracht
Hanneke Galstaun
IB-er / lid MT
Judith Sitsen-van Gassel
Onderwijsassistent
Debbie Geraads
Onderwijsassistent
077-355 38 55
[email protected]
Merel Geraedts
Leerkracht
Britt Geurts
Onderwijsassistent
Elvira Geurts
Leerkrachtondersteuner
Sandra Gielen
Leerkracht
Annette van Kleef-van Heijst
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Marian Hekking
Onderwijsassistent
Berdien van Helden
Teamleider
Marja Jacobs-van Heugten
Leerkracht
Heidy Houben
Onderwijsassistent
Nicole Jacobs
Leerkracht
Maartje Janssen
Onderwijsassistent
Shari Janssen
Leerkracht
Stans Jetten
Gedragswetenschapper
Anique Julicher
Onderwijsassistent
Wieneke van Kessel
Onderwijsassistent
Cindy In den Kleef
IB-er / lid MT
Vincent van Knotsenburg
Conciërge
José Kuijpers
Leerkracht
Rich Leuijerink
Conciërge
Hilde Cremers-van Lier
Facilitair medewerker
Lia Berden-van Megen
Onderwijsassistent
Patricia van Mosseveld
Leerkracht
Sharon Munten
Onderwijsassistent
Wendy Neessen
Gedragswetenschapper
Nicole Niessen
Onderwijsassistent
Ruth Obers
Leerkracht
Froukje Peeters-Verkoijen
Leerkracht
Loes Peters
Onderwijsassistent
Nicole Peters
Leerkracht
Hans Ploum
ICT-coördinator
Erik Pouwels
Verpleegkundige/ Onderwijsassistent
Eefje Raedts
Leerkracht
Lisette Reinen-Verstraeten
Administratief medewerker
Dries Rooijakkers
Leerkracht
Igor Smeets
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Nelly Spreeuwenberg
Leerkracht
Bianca Stans
Onderwijsassistent
Jill Steegh
Onderwijsassistent
Vera Thijssen
Onderwijsassistent
Inge van Tilburg-Peeters
Leerkracht
Nicky Tegels - Vergeldt
Leerkracht
Susan Verheijen
Leerkracht
Diana Verrijt
Onderwijsassistent
Josien Vosdellen-Keulers
Verpleegkundige
Marita van Wanrooij
Administratief medewerker
Gert-Jan Wismans
Schoolleider
Lotty van der Zande
Orthopedagoog
8

De ouders / verzorgers

We zien ouders als een belangrijke partner in de ontwikkeling van de leerlingen én in de ontwikkeling van de school. Daarom zijn er verschillende momenten en manieren waarop we met ouders in contact zijn. Informatie, communicatie en participatie zijn sleutelbegrippen.

Informatie
We informeren ouders op verschillende manieren:

 • In het begin van het schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een informatieavond in de groep van hun kind.
 • Er zijn individuele KB’s en OPP-gesprekken.
 • Bij nieuwe leerlingen komt de leerkracht eventueel samen met de onderwijsassistent op huisbezoek. Bij zittende leerlingen kan dit ook wanneer daar vanuit ouders of leerkracht behoefte aan is.
 • Er is een themabijeenkomst die samen met de Ouderraad wordt ingevuld.

Communicatie

 • Voor elke vakantie verschijnt er een nieuwsbrief van de school. Die wordt in principe digitaal aan alle ouders verstuurd.
 • Voor dagelijkse communicatie kan gebruikt worden gemaakt van onze oudercommunicatie-app Social Schools. Ook kan er telefonisch of via de e-mail contact gezocht worden.
 • Op onze website is veel aanvullende informatie te vinden.
 • Via Facebook brengen we u graag op de hoogte van leuke activiteiten.

Informatieverstrekking aan ouders met een verbroken relatie
Als school hebben we te maken met ouders met een verbroken relatie. In dat geval is het goed om te weten hoe de informatieverstrekking aan gescheiden ouders geregeld is in de wet. De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in boek 1 van het burgerlijk Wetboek, de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

In eerste instantie is het aan (gescheiden) ouders om élkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. In sommige gevallen is de relatie tussen ouders zo vertroebeld, dat goede onderlinge communicatie niet meer aan de orde is. In dat geval komt de school in beeld. De verplichtingen die wij als school hebben m.b.t. de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is afhankelijk of een ouder het ouderlijk gezag heeft of niet. In dit document leest u de meest belangrijke wettelijke bepalingen en de concrete afspraken die wij op school hebben gemaakt rondom het informeren van ouders met een verbroken relatie.

Ouderhulp

Voor verschillende activiteiten kunnen we hulp van ouders goed gebruiken. Daarbij maken we onderscheid tussen structurele en incidentele hulp. Zo zouden jullie  kunnen helpen bij het groepslezen, schoolzwemmen of bij bijzondere activiteiten die gedurende het jaar plaastvinden. 

Contactouders groepen

Tijdens de algemene ouderavond in september stelt de leerkracht in elke groep de vraag welke ouder dat schooljaar bereid is om als contactouder van de groep te fungeren. Als er bij een bepaalde activiteit hulp gewenst is, polst de contactouder alle ouders van de groep hiervoor. De contactouder geeft de namen door aan de leerkracht, zodat die weet wie kan komen helpen.

De Ouderraad

De Ouderraad, officieel aangeduid als Stichting Ouderraad Mytylschool Ulingshof, is een vertegenwoordiging van ouders van de school. De raad wil activiteiten voor de leerlingen op school ondersteunen en de samenwerking tussen ouders en school bevorderen. Zij streeft naar een actieve betrokkenheid van ouders.

Lees hier wie er in de ouderraad zitten.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Activiteiten zoals uitstapjes en excursies, maar ook festiviteiten zoals Sintermerte, Sinterklaas, Carnaval, Kerst- en Paasviering worden niet door het Ministerie van Onderwijs betaald. Om deze extraatjes te bekostigen vraagt de Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. De Ouderraad geeft wel een richtbedrag van €30,- per schooljaar. Daarvoor ontvangt u ieder schooljaar een brief. Alle leerlingen nemen deel aan activiteiten ook al is de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald.

Participatie

Er zijn verschillende vormen van ouderparticipatie. Deze hebben we vastgelegd in een schema voor wederzijdse betrokkenheid.

Sponsoring

Voor een gering aantal activiteiten die we voor onze leerlingen organiseren zijn we aangewezen op giften. Het gaat hier om (belangrijke) extraatjes. Als er bij deze giften geen tegenprestatie verwacht wordt, spreken we van schenking. Er is sprake van sponsoring als er wel op de een of andere manier van de school een wederdienst tegenover staat. Bij sponsoring hanteren we deze principes.

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de taken en doelstellingen van school;
 • Er mag geen schade berokkend worden aan onze leerlingen;
 • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen;
 • Sponsoring mag niet de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van school in gevaar brengen;
 • De school mag, voor het geven van onderwijs, niet afhankelijk worden van sponsorinkomsten.

De school onderschrijft hiermee de uitgangspunten zoals die staan vermeld in het convenant ‘scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Hierin staat ook de mogelijkheid vermeld om een klacht in te dienen over sponsoring. Indien hierover nadere informatie gewenst is, kan contact opgenomen worden met de schoolleider.

Benefietacties

Soms wordt Ulingshof begunstigd door een benefietactie. Dit gebeurt niet op initiatief van de school. Als groepen mensen iets voor de school willen betekenen vindt er samen met de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad (MR) een afweging plaats. Dit gebeurt op basis van de relatie tussen organisatoren, hun intenties en uitvoering. Objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van Ulingshof om tot een beslissing te komen worden middels bovenstaande werkwijze gewaarborgd.

Verantwoording

De sponsor- en benefietgelden worden beheerd door de penningmeester van de Ouderraad en staan op een rekening van de Ouderraad om daarmee ook onduidelijkheden met de basisbekostiging van de school te voorkomen. De jaarrekening van de Ouderraad is ook altijd een onderdeel van onderzoek door de accountant en wordt meegenomen in de financiële jaarrekeningen van de school en stichting. Daarnaast hebben ouders altijd inzage in de stukken van de Ouderraad, in de sponsorgelden, inkomsten en uitgaven die er zijn gedaan. Daarvoor kan altijd een afspraak met de penningmeester worden gemaakt. Bovendien worden ouders geïnformeerd via het jaarverslag in nieuwsbrieven.

De Medezeggenschapsraad

In elke school behoort volgens de wet een Medezeggenschapsraad actief te zijn, kortweg MR genoemd. De MR van Ulingshof bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Samen vertegenwoordigen zij ouders en team. In beleidszaken en diverse aangelegenheden die de school betreft hebben zij een stem. De MR vergaderingen zijn openbaar en vinden 5 tot 6 maal per schooljaar plaats.

Lees hier wie er in de medezeggenschapsraad zitten.

 

Klachtenregeling

We streven er naar het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Als ouders desondanks problemen ondervinden doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. Neem hiervoor contact op met de leerkracht of indien nodig met de directeur of interne vertrouwenspersoon; Josien Vosdellen. In gevallen waar dit niet (naar tevredenheid) lukt kan de Vertrouwenscommissie of de externe klachtencommissie worden ingeschakeld.

Lees meer hierover op de website.

 

9

Ontwikkeling van het onderwijs in de school

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Simpel gezegd komt dit neer op onderwijs dat passend is voor elk kind. Dus ook leerlingen en jongen die moeite hebben met leren, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, ADHD of dyslexie. Elke school moet een passend onderwijsaanbod bieden en leerlingen de begeleiding geven die ze nodig hebben om te kunnen leren. Liefst op een reguliere basisschool of middelbare school. Als dat niet kan, dan in het speciaal basisonderwijs of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In het kader van passend onderwijs werkt Onderwijsgroep Buitengewoon nauw samen met het reguliere onderwijs in de regio. Meer informatie over passend onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl.

 

Regionale samenwerkingsverbanden
In zes verschillende regionale samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs in Noord- en Midden-Limburg maken schoolbesturen uit zowel het reguliere als het speciale (voortgezet) onderwijs met elkaar afspraken over de uitvoering van deze wet. Alle afspraken binnen een regionaal samenwerkingsverband zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Schoolondersteuningprofiel
De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon hebben elk in een eigen schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden en hoe dat is georganiseerd.

Bekijk hier het schoolondersteunings-profiel van Ulingshof.

 

 

 

Kwaliteit
Het onderwijsaanbod van Ulingshof is erop gericht leerlingen voor te bereiden op hun vervolgbestemming en optimale deelname aan de samenleving. We zijn continu in ontwikkeling om de kwaliteit van dit onderwijsaanbod te verbeteren. Daarbij maken wij gebruik van een aantal instrumenten zoals de kwaliteitszorgkalender, onderwijsresultaten, tevredenheidsmetingen en het schooljaarplan.

 

 

In onze kwaliteitsontwikkeling sluiten we aan op de ontwikkelingen rondom kwaliteit van Onderwijsgroep Buitengewoon, waarin gewerkt wordt aan het doorontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Het schoolplan geeft een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop we werken aan kwaliteit en kwaliteitsbewaking. Om dat in te zien kan contact opgenomen worden met de directeur.

 

10

Resultaten van het onderwijs

De loopbaan van onze leerlingen is niet gebonden aan het systematisch doorlopen van de jaargroepen 1 t/m 8, zoals op een reguliere basisschool. Sommige leerlingen maken al op jonge leeftijd de overstap naar een andere vorm van onderwijs. Anderen maken die overstap wanneer zij naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan en sommige leerlingen blijven bij ons op school totdat zij een vorm van dagbesteding hebben gevonden die bij hen past. Voor elke leerling is dit anders, het is echt maatwerk. De Commissie voor de Begeleiding bewaakt de in-, door- en uitstroom en zal tijdig adviseren als een overstap in het belang van de leerling is.

Bekijk hier de instroomgegevens
Bekijk hier de uitstroomgegevens

Opbrengstgericht werken
Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren analyseren we jaarlijks de resultaten van ons onderwijs. Dat doen we met behulp van een opbrengstenanalyse. Zo kunnen we antwoord geven op vragen als ‘Doen we de goede dingen?’ en ‘Doen we de goede dingen goed?’.

VSO diploma
Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgen ook de leerlingen van VSO Ulingshof bij uitstroom naar dagbesteding een diploma. Voorheen was dit niet het geval en kregen onze leerlingen een getuigschrift. ,,Alle leerlingen verdienen een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd", volgens onze minister. Daarom is wettelijk geregeld dat niet alleen leerlingen die uitstromen naar een vervolgopleiding, maar ook leerlingen met de uitstroombestemmingen dagbesteding of (beschutte) arbeid een diploma krijgen.

Inspectie
In april 2017 heeft de Onderwijsinspectie onze school bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. De inspectie heeft op basis van dit onderzoek zowel het SO als de VSO van Ulingshof een basisarrangement toegekend. Het inspectierapport kunt u hier lezen.

 

 

11

Onderwijstijd, vakanties en jaarplanning

Jaarplanning schooljaar 2022 - 2023
Eerste schooldag
19-08-2024
Algemene ouderavond
10-09-2024
Schoolfotograaf Ulingshof
19-09-2024
Schoolfotograaf Ulingshof
20-09-2024
Studiedag SO en VSO
23-09-2024
Kinderboekenweek
02-10-2024 t/m 13-10-2024
Schoolfotograaf Twinkeluilen
09-10-2024
Informatie avond schoolverlaters SO
15-10-2024
Brusjesdag
16-10-2024
Herfstvakantie
21-10-2024 t/m 25-10-2024
Sintermerteviering
08-11-2024
Studiedag SO en VSO
15-11-2024
Sinterklaasviering
03-12-2024
Vrij i.v.m. Sinterklaas
06-12-2024
Venlo on Ice
19-12-2024
Kerstviering
20-12-2024
Kerstvakantie
23-12-2024 t/m 03-01-2025
Start nationale voorleesdagen
22-01-2025
Voorleesontbijt
22-01-2025
Studiedag SO
29-01-2025
Boccia toernooi
03-02-2025
OPP / Rapport 1 mee naar huis
13-02-2025
OPP gesprekken / adviesgesprekken
18-02-2025
OPP gesprekken / adviesgesprekken
19-02-2025
OPP gesprekken / adviesgesprekken
20-02-2025
Uitroepen Prins en Prinses
21-02-2025
Carnavalsviering
28-02-2025
Carnavalsvakantie
03-03-2025 t/m 07-03-2025
Uledag
18-03-2025
Studiedag SO
19-03-2025
Week van de lentekriebels
31-03-2025
Studiedag SO en VSO
15-04-2025
Koningsspelen / Paasviering
18-04-2025
Meivakantie
21-04-2025 t/m 05-05-2025
Moederdag
11-05-2025
Familiedag
17-05-2025
Dancebattle
27-05-2025
Studiedag SO
28-05-2025
Vrij i.v.m. Hemelvaart
29-05-2025 t/m 30-05-2025
Vrij i.v.m. Hemelvaart
30-05-2025
Vrij i.v.m. Pinksteren
09-06-2025
Vaderdag
15-06-2025
OPP / Rapport 2 mee naar huis
19-06-2025
OPP gesprekken
24-06-2025
OPP gesprekken
25-06-2025
Kennismaking nieuwe klas
25-06-2025
OPP gesprekken
26-06-2025
Afscheid schoolverlaters
01-07-2025
Laatste schooldag - 12.00 u school uit!
04-07-2025
Zomervakantie
07-07-2025 t/m 15-08-2025

Schooltijden

Bekijk hier de schooltijden voor de leerlingen van het SO en VSO.

We streven er naar om voor iedere leerling volledige schoolplaatsing te bieden. Er kunnen leerlingen zijn die vanwege diverse moverende redenen niet hele dagen de school kunnen bezoeken en daarom (voor een bepaalde tijd) aangepaste schooltijden hebben.

Overblijven
Alle leerlingen blijven tijdens de middagpauze op school. Dit houdt tevens in dat ze op school eten. Daarvoor dienen ze van thuis boterhammen, fruit en drinken mee te nemen. Op school kunnen zij water of thee krijgen. De begeleiding tijdens het overblijven wordt verzorgd door de leerkrachten en/of onderwijsassistenten. 

 

Urenberekening
In het SO maken de leerlingen minimaal 940 uur per jaar. De leerlingen in het VSO maken per jaar minimaal 1000 uur.

Bekijk hier de berekening van het aantal uren.

Vakantierooster
Bij het opstellen van het vakantierooster hebben we rekening gehouden met de volgende uitgangspunten;

 • De landelijke vakantieregeling
 • Aansluiten bij het advies van de Commissie Schoolleiders Noord-Limburg
 • Eigen beleid:
  - Studiedagen evenwichtig verspreiden over het schooljaar
  - Niet meer dan één dag koppelen aan een vakantieperiode
  - Spreiding in weekdagen

  Bekijk hier het vakantierooster 2022-2023

Verlofregeling
Voor leerplichtige leerlingen bestaan strikte regels over extra vrije dagen. Voor extra verlof moet u een schriftelijk verzoek bij de directeur indienen, minimaal twee weken vooraf. De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 9 schooldagen.

Als een aanvraag vanwege andere gewichtige omstandigheden 10 of meer schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Download hier het formulier om extra verlof minder dan 10 dagen aan te vragen.

Gronden voor vrijstelling
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag (dat is het bestuur van Onderwijsgroep Buitengewoon) kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts verleend worden op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerlingen in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

 

 

 

Maatregelen ter voorkoming van lesuitval
Het is de laatste jaren steeds moeilijker gebleken om bij (acute/incidentele) afwezigheid van medewerkers geschikte vervangers te vinden. Om het onderwijs desondanks doorgang te laten vinden, hebben we voor deze oplossingen gekozen.

 • Het inzetten van eventueel aanwezige vaste vervangers of aan de school verbonden parttimers;
 • het inzetten van leerkrachten met een speciale taak;
 • het inzetten van onderwijsassistenten onder supervisie van een leerkracht/coördinator;
 • eventueel andere creatieve mogelijkheden benutten.

 

Als deze mogelijkheden zijn uitgeput resteert er slechts 2 mogelijkheden: het verdelen van groepen of het naar huis sturen van leerlingen. Er is geen eenduidige procedure aan te geven op basis waarvan het naar huis zenden van leerlingen plaatsvindt. Niet elke situatie is gelijk en niet elke oplossing is passend voor elk probleem. We zullen steeds opnieuw afwegen of het naar huis sturen van een bepaalde groep in de gegeven situatie de enig overgebleven mogelijkheid is. We zullen jullie hiervan vooraf schriftelijk/telefonisch op de hoogte stellen, zodat in de thuissituatie voor opvang gezorgd kan worden. Het is te hopen dat wij niet tot deze maatregel over hoeven te gaan.

Maatregelen ter voorkoming van verzuim
Preventieve maatregelen

 • Gericht op ouders. We proberen de ouders te overtuigen van het belang van onderwijs voor de ontwikkeling van hun kind(eren). In gesprekken met ouders bespreken we met hen het belang van structuur en regelmaat voor de ontwikkeling, voor de leervorderingen en de prestaties.
 • Gericht op de leerling. Voor de kinderen trachten wij een sfeer te scheppen die door hen als positief wordt ervaren.

Correctieve maatregelen

 • Groepsmedewerkers noteren elke dag ’s ochtends eventuele afwezigheid van leerlingen en de

reden daarvan.

 • Bij onduidelijkheid over de reden van afwezigheid of als het vermoeden bestaat dat het verzuim onterecht is, doet de groepsmedewerker zo snel mogelijk navraag bij de ouders.
 • Bij signaleren van ongeoorloofd schoolverzuim en/of vermoeden van ongeoorloofd verzuim, wordt direct de leerplichtconsulent van de betreffende gemeente op de hoogte gesteld.
 • Na constatering van ongeoorloofd verzuim, neemt de school contact op met ouders ten einde herhaling te voorkomen.
 • Bij veelvuldig verzuim wordt onderzocht of en zo ja welke regelmaat daar in zit om zo de afwezigheid effectiever te bestrijden.
12

Praktische informatie

Schoolreglement
Onze schoolregels geven aan wat we van leerlingen verwachten als het gaat om zijn of haar gedrag in en om de school. Hieronder staan enkele afspraken en regels. Een volledig overzicht is te vinden in het schoolreglement.

Ziekmelding
Wanneer een leerling ziek is of vanwege andere redenen niet op school aanwezig kan zijn, verzoeken we de ouders allereerst het vervoersbedrijf te bellen. Daarna, tussen 8.15 u. en 8.45 u. de school bellen op 077-3553855, zodat wij op de hoogte zijn van de reden van afwezigheid en die kunnen aangeven en verantwoorden in het administratiesysteem. School zal de afwezigheid vervolgens melden bij de therapie.

Bewegingsonderwijs
Voor de gymles is nodig: sportbroek, shirt en eventueel gymschoenen.
Voor de zwemles is nodig: badkleding en een handdoek. Indien de leerling (nog) niet zindelijk is, is een zwemluierbroekje wenselijk.

 

Bereikbaarheid groepsmedewerkers
Tot een kwartier voor de start van de lestijd en vanaf een kwartier na beëindiging van de lestijd kan men de groepsmedewerkers telefonisch bereiken via het nummer van de school.

Veiligheid
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Leren, ontwikkelen, groeien en werken kan niet zonder een veilige schoolomgeving. We hebben daarom gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen, ouders en bezoekers van alle scholen en diensten binnen de stichting elkaar respectvol behandelen.

Ze maken bewust deel uit van een professionele leef- en leeromgeving. Positief gedrag draagt bij aan de (beleving van) veiligheid op school. We bevorderen, versterken en belonen positief gedrag om zo de veiligheid in en rond de school te vergroten.

 

 

Privacy
Onderwijsgroep Buitengewoon hecht veel waarde aan veiligheid. Alle locaties moeten veilig zijn als leer- en werkomgeving. Naast sociale veiligheid en fysieke veiligheid is - zeker in de huidige informatiesamenleving - informatieveiligheid en privacy een belangrijk thema.

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Er wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. bij publicatie van beeldmateriaal.

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouders/verzorgers wordt gevraagd om schriftelijk toestemming te geven of hun kind op foto- of filmmateriaal mag voorkomen ten behoeve PR-doeleinden (o.a. in de schoolgids, op de website, op social media kanalen, etc.). Toestemming kan aangepast worden. Hier wordt jaarlijks op gewezen. In het social media protocol staan meer aandachtspunten over het (on)geoorloofd delen van gegevens.

 

 

Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school bijv. bij voorstellingen of bij schoolactiviteiten zoals schoolreisjes mag, mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet online gedeeld wordt, en de privacy van anderen niet in het geding komt. School is dan niet verantwoordelijk. Ouders/verzorgers hebben een eigen inspanningsverplichting om de privacy te waarborgen.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband audiovisueel worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires), of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in het bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist,

tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

In de Privacyverklaring van de school wordt beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen of klachten over privacy altijd terecht bij de directie van de school of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Onderwijsgroep Buitengewoon die daarvoor speciaal is aangewezen.

Contactgegevens FG
José Schildwacht
[email protected]
0630243251

Schoolveiligheidsplan
In het schoolveiligheidsplan hebben we vastgelegd hoe we handelen bij grensverkennend en grensoverschrijdend gedrag. Als onderdeel van dit schoolveiligheidsplan zijn protocollen vastgesteld om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast worden er op elke school ontruimingsoefeningen gehouden en is er bedrijfshulpverlening aanwezig. Het schoolveiligheidsplan is in te zien bij de schoolleiding.

Anti-pestcoördinator
Als school hanteren we een anti-pestbeleid. Om pesten nóg beter de bestrijden hebben we een anti-pestcoördinator benoemd. Dit is Nicky Vergeldt.

Regels voor schorsing en verwijdering
De regels voor schorsing en verwijdering hebben wij vormgegeven in een protocol. Lees hier het protocol.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Onderwijsgroep Buitengewoon handelt volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon hebben een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dat gebaseerd is op het basismodel dat ontwikkeld is door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Bekijk hier de meldcode en het stappenplan.

Medisch
Ulingshof wordt bezocht door veel leerlingen die gebruik maken van medicatie of aangewezen zijn op medische handelingen. Op school zijn twee schoolverpleegkundigen werkzaam die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het opgestelde medicatieprotocol. Ook ondersteunen zij bij de autorisatie van medewerkers in het uitvoeren van voorbehouden handelen.

Wanneer er wijzigingen zijn in het medicatiegebruik van de leerling of wanneer een leerling een medische ingreep heeft ondergaan die tijdelijk

 

van invloed is op het deelnemen aan onderdelen van het schoolprogramma (bijv. gym of zwemmen) willen we de ouders vragen hierover in contact te treden met de schoolverpleegkundigen.

Verjaardagen leerlingen
Bij verjaardagen van de kinderen wordt daaraan in de klas aandacht besteed door de jarige in het zonnetje te zetten. Iedere klas geeft hier zelf een invulling aan. Op basis van een ouderenquête en met instemming van de OR heeft Ulingshof een beleid opgesteld m.b.t. traktaties. Als jullie kind jarig is, wordt er niets meer meegegeven om in de klas uit te delen of op te eten.

Verjaardagen van groepsmedewerkers
De leerkracht en de assistenten vieren hun verjaardag op één dag aan het einde van het schooljaar. Ook hierbij zullen de traktaties binnen de perken blijven.

13

Samenwerkings-partners

Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Sterker nog, we kunnen én willen het niet alleen. Om elke leerling zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen hebben we anderen nodig.

Ouders, zorgpartners, scholen in regulier en voortgezet (speciaal) onderwijs, organisaties voor dagbesteding en arbeid, gemeenten, het bedrijfsleven en de samenwerkingsverbanden. Samen gaan we voor het beste resultaat voor onze leerlingen.

Bekijk hier het overzicht van samenwerkingspartners

 

 

 

 

Ulingshofweg 26
5915PM Venlo

 

[email protected]
www.ulingshof.nl
Telefoon: 077 3553855