Schoolgids

2020 | 2021

1

Velddijk

De school
De Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen met een gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Onze leerlingen hebben een specifieke onderwijs- of ontwikkelingsvraag. De school biedt diplomagericht onderwijs aan voor de niveaus vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t en daarnaast biedt de school onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid.

>> Lees verder voor meer informatie over onze school

Leerlingaantallen
Op onze school zitten met ingang van schooljaar 2020-2021 ongeveer 110 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar verdeeld over 10 klassen.

Contactgegevens
Bergstraat 58
5931 CE Tegelen
077-3542686
velddijk@ogbuitengewoon.nl


 

 

 

 

 

2

Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende stichting van de Velddijk. Naast de Velddijk maken nog zes andere scholen in Noord- en Midden-Limburg onderdeel uit van de stichting.

Aanbod Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep Buitengewoon biedt kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Dit gebeurt met aangepaste onderwijsprogramma’s in (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Doordat de scholen met elkaar samenwerken ontstaan er diverse synergievoordelen. Hierdoor hebben de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon toegang tot een scala aan vakkennis, expertises en ervaringen.

Samen met anderen
Samen met anderen halen wij het maximale uit de talenten van onze leerlingen. Dat doen we in een veilige, vertrouwde én uitdagende omgeving. Met onderwijsspecialisten die de leerlingen kennen. Samen zien we altijd kansen. Al onze leerlingen verdienen de toekomst die bij hen past.

Bij de scholen en diensten van Onderwijsgroep Buitengewoon kun je helemaal jezelf zijn. Dat is de basis, en vanuit daar zetten we de ontwikkeling in gang. Want: samen halen we het beste uit jezelf!

Welkom bij Onderwijsgroep Buitengewoon. Welkom bij jezelf!

Naar de website van Onderwijsgroep Buitengewoon

 

3

Waar staat de Velddijk voor?

Wie zijn we, wat doen we en hoe doen we dat?
De Velddijk is een VSO-school die onderwijs biedt aan jongeren van 12 tot en met 20 jaar met een gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Wij zijn er om het maximale te halen uit de talenten van jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Vanuit het Model Leerling in Beeld’ wordt gezocht naar antwoorden op de vragen ‘Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’ en werken we in samenwerking met de jongeren en hun ouder(s)/ verzorger(s) aan een realistisch toekomstperspectief binnen de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs of Arbeid.

Waar staan we voor?
Ons eerste uitgangspunt is dat een leerling graag naar school komt, zich prettig en veilig voelt én een betekenisvol onderwijsaanbod krijgt aangeboden.

‘Welkom op onze school, hier werken we met trots samen aan jouw toekomst!’
We zijn gericht op de toekomst van onze leerlingen en hun deelname aan de maatschappij.

School zijn we samen, de toekomst dat ben JIJ!
Ons onderwijsaanbod is gericht op ontwikkeling en passend bij het niveau van de leerling. We streven naar opbrengsten vanuit maximale verwachtingen. Het klimaat is open en veilig. Ons aanbod en begeleiding op het gebied van onderwijs en ondersteuning is niet alleen gericht op het hier en nu, maar ook op de volgende fase: na deze school. De leerling krijgt kansen, wij scheppen de omgeving waarbinnen de leerling deze kan benutten.

Uitgangspunten
Passend onderwijsaanbod voor Elk Talent!

De Velddijk wil een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling leveren. Dit in de vorm van onderwijsondersteuningsarrangementen.

De leerlingen zijn hierdoor betrokken en leren zich makkelijker aan te passen aan hun omgeving. De onderwijs-ondersteuningsarrangementen hebben vooral als doel toerusting en uitrusting voor maatschappelijke zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt hierbij gestreefd naar uitbreiding van de benodigde competenties om zo de zelfstuurbaarheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten. Hierbij zijn de aandachtsgebieden wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap belangrijk.

Uitgangspunt is vooral een uitdagende leer- en werkomgeving te creëren waarin jongeren zich thuis voelen, ze hun zelfvertrouwen kunnen uitbouwen en perspectief krijgen op hun toekomst. Dit wordt gerealiseerd middels een consequente en geduldige aanpak van docenten, deskundigen en hulpverlening. Zo ontstaan er reële uitstroomkansen voor de jongeren:

 • naar het vervolgonderwijs;
 • naar uitstroomplekken op de arbeidsmarkt;
 • naar andere passende uitstroomplekken.
4

Inhoud en organisatie van het onderwijs

Aanmelding en toelating
Scholen hebben sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elke leerling een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw zoon/dochter aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouder(s)/verzorger(s) geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die jongeren nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Lees meer over de procedure m.b.t. aanmelden en toelaten op onze website.

 

Onze leerlingen
Op 1 oktober 2019 telde onze school ongeveer 105 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. De leerlingen hebben een IQ tussen de 65 en 115.

Problemen in een onderwijssetting ontstaan vooral doordat onze leerlingen een achterstand hebben opgelopen in de ontwikkeling van leervaardigheden en/of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij hebben veel moeite met het plannen en organiseren van hun werk, generaliseren, overzicht bewaren enzovoorts. Daarnaast hebben leerlingen door de frustratie en de faalangst die ze hebben opgelopen een strategie geleerd om te overleven. Deze strategie uit zich vaak in ‘acting-out’ gedrag. Toch zijn er ook veel leerlingen op onze school die zich in zichzelf teruggetrokken hebben. De combinatie van beide doelgroepen in de school daagt ons uit tot een zorgvuldige afstemming op de onderwijsbehoeften en de ‘special needs’ van onze leerlingen!

 

Onderwijsaanbod
VSO Velddijk is een ambitieuze school. Wij streven ernaar dat iedere leerling die onze school verlaat zich optimaal voorbereid voelt om op een positieve wijze en met vertrouwen de volgende stap in het leven te zetten. 

In het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs wordt bij de vmbo-basisberoepsgerichte en vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg voor de vmbo-profielen: Media, Vormgeving en ICT (MVI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Zorg en Welzijn (Z&W) samengewerkt met 3 reguliere VO-scholen:

 • Blariacumcollege (Venlo);
 • College den Hulster (Venlo);
 • Valuascollege (Venlo).

Vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen wordt er gekeken of het mogelijk is regulier VO te volgen met (gedeeltelijke) ondersteuning vanuit de Velddijk. Het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) vanuit ‘vernieuwing vmbo’ kunnen we als Velddijk geheel zelf aanbieden.

Daarnaast biedt de Velddijk de vmbo- theoretische leerweg aan. Leerlingen die onderwijs volgen in het uitstroomprofiel Arbeid hebben de mogelijkheid uit te stromen naar een arbeidsplek (regulier bedrijf) in combinatie met landelijk erkende certificaten, naar een arbeidsplek (regulier bedrijf) zonder certificaten of naar een (beschermde) arbeidsvorm in een sociale werkvoorziening. Hierbij werken we samen met praktijkonderwijs in Venlo (het Wildveld).

De Velddijk kent 2 uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs en Arbeid. In uitgangspunt kent het profiel Vervolg-onderwijs 4 leerjaren en het uitstroomprofiel Arbeid 6 leerjaren.

Bekijk hier de profielen van de Velddijk.

Bij de start van leerlingen in leerjaar 1 en 2 (12-15 jaar) wordt er een ‘uitstroomperspectief’ bepaald. Hierbij gaan we uit van ‘hoge verwachtingen’.

Vanaf leerjaar 3 (15 jaar en ouder) wordt de uitstroom nog specifieker gemaakt: naar welk niveau van vervolgonderwijs of naar welke arbeidsplek stroomt een leerling uit. De eisen, voorwaarden en ver-wachtingen van de uitstroom-bestemming geven leerling en ons doelen waar we ons op richten. Als we het startniveau van de leerling in beeld brengen en de uitstroombestemming die nodig is kennen, weten we aan welke leerinhoud en vaardigheids-ontwikkeling(en) we aandacht moeten besteden. Afhankelijk van de uitstroomrichting wordt er voor de leerling een onderwijsprogramma samengesteld. Het programma bestaat, afhankelijk van het profiel van de leerling, uit een meer theoretisch aanbod, een meer arbeidsgericht aanbod of een combinatie hiervan.

Leerplein
Voor leerlingen die korte of langere tijd geen onderwijs in de groep kunnen volgen is er het ‘Leerplein’. Op het ‘Leerplein’ werken leerlingen individueel, in stilte en onder begeleiding, aan hun schoolwerk.

Maatwerkklas
In het schooljaar 2020-2021 start de Velddijk met een 'Maatwerkklas'. Deze 'Maatwerkklas' biedt naast individuele begeleiding afstands- en fysiek onderwijs aan leerlingen die om verschillende redenen (bijvoorbeeld angstproblematiek of overprikkeling) nu thuiszitter zijn. Voor iedere leerling is het doel terug te keren in de klas: dat proberen we gefaseerd en in passend tempo te realiseren.

Binnen het aanbod van ons onderwijs wordt extra aandacht besteed aan de leergebied overstijgende kerndoelen: leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

 

 

Binnen ons onderwijsaanbod en bij uitstroom werken we intensief samen met een aantal onderwijspartners (regulier voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs), werkgevers & leerwerkbedrijven, zorgpartners en gemeenten & gemeentelijke diensten. De Velddijk is onderdeel van het Samenwerkingsverband VO Noord- en Midden- Limburg (VO3101). De reguliere VO-scholen uit Noord-Limburg zijn dan ook onze samenwerkingspartners.

Samen met leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s) en partners wordt gezamenlijk het traject vormgegeven en zijn we in staat passende en duurzame uitstroom en opbrengst(en) te realiseren.

Onderwijsniveau
De Velddijk biedt (zoals ook te zien en te lezen is in de afbeelding ‘Profielen 2020 - 2021’) het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs en het uitstroom-profiel Arbeid aan. Ons onderwijs-programma is onderverdeeld in 2 uitstroomprofielen. Voor het uitstroomprofiel Arbeid geldt leerroute 4A, 4B of leerroute 5 en voor het

uitstroomprofiel Vervolgonderwijs geldt leerroute 6A of 6B.

4A. Arbeid - Beschut werk  
4B. Arbeid - Arbeid
5. Arbeid - Arbeid met certificaten - mbo 1
6A. Vervolgonderwijs - vmbo-b - mbo 2
6B. Vervolgonderwijs - vmbo-k/t - mbo 3/4

Bovengenoemde leerroutes zijn gebaseerd op het 'OPP Doelgroepen-model'. Binnen de leerroutes wordt rekening gehouden met het leerniveau van de leerlingen. Op deze wijze willen we over- of ondervraging voorkomen. Binnen het profiel Vervolgonderwijs bestaat de mogelijkheid door samenwerking met reguliere VO-scholen diploma’s/certificaten te behalen voor vmbo-t, vmbo-k, of vmbo-b. Tevens leiden we leerlingen op om een doorstroom te kunnen maken naar mbo-onderwijs en kunnen onze leerlingen die uitstromen binnen het profiel Arbeid deelnemen aan branchegerichte cursussen. We streven ernaar waar mogelijk de leerlingen maximaal te diplomeren en te kwalificeren of ze uit te laten stromen

naar de voor hen best passende werkplek.

Onderwijsconcept
Om recht te doen aan passend onderwijs aan élke leerling mét perspectief op een plaats op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs werkt de Velddijk met een eigen ontwikkeld onderwijsconcept.
In de Wet Kwaliteit VSO is het ontwikkelingsperspectief een belangrijk instrument om de ontwikkelingsmogelijkheden, door instroom en verwachte uitstroom met elkaar te verbinden, in kaart te brengen. Het ontwikkelingsperspectief bepaalt in welk uitstroomprofiel de leerling wordt geplaatst. De Velddijk heeft een vertaling gemaakt van de uitstroomprofielen naar onderwijs. Daarvoor heeft de Velddijk per uitstroomprofiel leerroutes vastgesteld. De Velddijk verzorgt het onderwijs zo regulier mogelijk waar het kan en zo speciaal als nodig is. We wijken van het normale lesaanbod af als de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft waar een regulier lesaanbod niet passend bij is.

Binnen algemeen geldende schoolkaders moet er in hoge mate worden gedifferentieerd om aan de vraag van de leerling(en) tegemoet te komen.

De Velddijk werkt met het Denkmodel 'Leerling in Beeld'. Dit model hebben we dan ook verwerkt in het OPP.

Ons onderwijs hebben we vertaald naar een manier van werken die past bij onze doelgroep. Docenten geven les volgens het Velddijk-model.

 

Examens
Aangezien het vso geen examenlicentie heeft om zelf examens af te nemen zijn deze leerlingen automatisch aangewezen op staatsexamens. Hierbij biedt de Velddijk een volledig onderwijsprogramma dat gericht is op het behalen van een diploma. Het staatsexamen kent geen traditioneel schoolexamen, maar in plaats daarvan leggen leerlingen een schriftelijk en mondeling examen af bij de staatsexamencommissie. Het (vmbo-)diploma dat behaald kan worden is echter een volledig erkend/regulier diploma. Voor het afnemen van het examen in de praktijkvakken (voor het niveau vmbo-b of vmbo-k) is een samenwerking gezocht met scholen in de regio. Het is mogelijk dat leerlingen tijdens de examenperiode als extraneus (om examen te kunnen/mogen doen) worden ingeschreven bij de reguliere VO-school.

 

Groepssamenstelling
Iedere leerling op de Velddijk is uniek en heeft zijn eigen ondersteunings-behoefte. Hier proberen we bij aan te sluiten. In de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met:

 • de aangeboden leerroute + leeftijd van de leerling;
 • ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Er wordt (door mentoren) gewerkt in clusters. De leerling wordt ingedeeld in 1 van de 4 clusters: Onderbouw-Arbeid, Onderbouw-Vervolgonderwijs, Bovenbouw-Arbeid of Bovenbouw-Vervolgonderwijs. Op deze manier willen we het onderwijsaanbod en de (onderwijs)ontwikkeling van leerlingen zo optimaal mogelijk laten zijn.

Eerste uitgangspunt is dat de leerling graag naar school komt (zich prettig en veilig voelt) en daarnaast een betekenisvol onderwijsaanbod krijgt aangeboden. Rekening houdend met de genoemde diversiteit van leerlingen zijn de groepsgroottes vastgesteld.

De gemiddelde groepsgrootte is ongeveer 12 leerlingen, afhankelijk van de leerroute en onderwijsbehoefte van de leerlingen. Iedere leerling heeft een eigen mentor die een deel van het onderwijsaanbod aan de eigen leerling verzorgt. De leerling is zoveel als mogelijk (mede)eigenaar van zijn leerproces, waarbij de mentor een coachende en ondersteunende rol heeft. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)/verzorger(s).

Soms kan een leerling vanwege de problematiek geen volledige dagen onderwijs volgen. In dat geval wordt er een ‘ingroeiregeling’ opgesteld. Leerlingen groeien dan middels een stappenplan ‘in’ de school. De reden hiervoor kan sterk verschillen, van gewenning via motivering tot inzicht krijgen in eigen functioneren. Het streven is echter dat leerlingen zo spoedig mogelijk, indien de specifieke problematiek dit toelaat, volledige dagen onderwijs volgen.

5

Zorg en (leerling) begeleiding

De zorg en begeleiding binnen de Velddijk is speciaal gericht op leerlingen met gedragsproblematiek die op diverse levensgebieden tot uiting komt. Wij staan voor multidisciplinaire aandacht en aanpak. De interne zorgstructuur gaat uit van de gedachte één kind, één plan. Dit wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP stellen we een aanbod op maat samen gericht op de onderwijsondersteuningsbehoefte(n) van leerlingen.

Commissie voor Begeleiding
De eindverantwoordelijkheid voor de totale ondersteuning en begeleiding ligt in handen van de Commissie voor Begeleiding (CvB). In de CvB nemen de schoolarts (vanuit GGD), een lid van het sociaal wijkteam + (gemeente Venlo), gedragswetenschapper(s), intern begeleider, coördinatoren en de directeur zitting. De CvB heeft de taak om samen met het team ervoor te zorgen dat iedere leerling maximaal kan profiteren van de aangeboden lesstof + ondersteuningsaanbod op school. Dat doet de CvB door het leveren van zorg op maat. Deze zorg wordt per leerling bepaald en vastgesteld in het ontwikkelings-perspectief (OPP) van de leerling. De CvB bespreekt leerlingen waarbij de basisondersteuning onvoldoende blijkt en handelingsverlegenheid dreigt te ontstaan. De CvB volgt een leerling vanaf de toelating tot het moment dat de leerling de school verlaat. De commissie geeft advies en stelt het ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Vervolgens wordt dit OPP vastgesteld in een op overeenstemmingsgericht overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.

Het eerste ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt op- en vastgesteld door de CvB. Het OPP is de stip op de horizon en leidraad voor het handelen in de klas. Het OPP wordt per schooljaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 

Instroom/doorstroom/uitstroom
Elke school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is verplicht aan te geven waar een leerling, na verlaten van de school, gaat uitstromen zoals vastgelegd in ‘De Wet Kwaliteit VSO’. Deze uitstroom wordt vastgelegd in twee uitstroomprofielen, te weten: vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

Lees hier welke stappen doorlopen worden voorafgaand aan de instroom, bij instroom, bij doorstroom en tenslotte bij uitstroom.

 

 

 

 

 

6

Medewerkers

Als team zijn we samen (mede)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. Naast de vaste lestaken heeft elke medewerker een aantal taken op schoolniveau. Denk aan deelnemen aan werkgroepen, organiseren van schoolactiviteiten, verzorgen van EHBO of Bedrijfshulpverlening.

Hans Beckers
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
h.beckers@ogbuitengewoon.nl
Ruud Beeren
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
r.beeren@ogbuitengewoon.nl
Bart Benders
Stagecoördinator
077-354 26 86 / 06-30674021
b.benders@ogbuitengewoon.nl
Kris Beurskens
Leerkracht - Horeca (profiel HBR)
077-354 26 86
k.beurskens@ogbuitengewoon.nl
Jacqueline Bouten
Gedragswetenschapper
077-354 26 86 / 06-14354511
jlg.bouten@ogbuitengewoon.nl
Ilona Braat-Pelzer
Technisch onderwijsassistente
077-354 26 86
i.pelzer@ogbuitengewoon.nl
Kim Derks
Gedragswetenschapper
077-354 26 86 / 06-41041127
k.derks@ogbuitengewoon.nl
Paul Effing
Hoofdconciërge
077-354 26 86
p.effing@ogbuitengewoon.nl
Henk Eickes
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
h.eickes@ogbuitengewoon.nl
Melanie Etty
Leerkracht Techniek
077-354 26 86
m.etty@ogbuitengewoon.nl
Julia Fassotte
Onderwijsassistente
077-354 26 86
j.fassotte@ogbuitengewoon.nl
Lotte Gielen
Onderwijsassistente
077-354 26 86
l.gielen@ogbuitengewoon.nl
Daniel Grob
Intern begeleider
077-354 26 86 / 06-41454666
d.grob@ogbuitengewoon.nl
Michael Heijnis
Technisch onderwijsassistent
077-354 26 86
m.heijnis@ogbuitengewoon.nl
Sander Hesen
Instructeur - Techniek (profiel PIE)
077-354 26 86
s.hesen@ogbuitengewoon.nl
Jenny Hiddes-Hendricks
Leerkracht LC
077-354 26 86 / 06-13738931
j.hiddes-hendricks@ogbuitengewoon.nl
Monique Huijs
Leerkracht LC
077-354 26 86 / 06-57386794
m.huijs@ogbuitengewoon.nl
Kees Janssen
Instructeur - Techniek (profiel PIE)
077-354 26 86
cjm.janssen@ogbuitengewoon.nl
Anique Julicher
Technisch onderwijsassistente
077-354 26 86
a.julicher@ogbuitengewoon.nl
Joyce Klerks
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
j.klerks@ogbuitengewoon.nl
Vonne Koopman
Administratief medewerkster
077-354 26 86
v.koopman@ogbuitengewoon.nl
Stella Laumans
Zorgcoördinator
077-354 26 86 / 06-41454664
s.laumans@ogbuitengewoon.nl
Annette Leipoldt
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
a.leipoldt@ogbuitengewoon.nl
Sandra Lempens-Stevens
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
s.lempens-stevens@ogbuitengewoon.nl
Koen Mijnster
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
k.mijnster@ogbuitengewoon.nl
André Mossel
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
a.mossel@ogbuitengewoon.nl
Kim Olders
Psychodiagnostisch medewerkster
077-354 26 86 / 06-81884595
k.olders@ogbuitengewoon.nl
Art Peeters
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
a.peeters@ogbuitengewoon.nl
Ludo Poussart
Conciërge
077-354 26 86
l.poussart@ogbuitengewoon.nl
Geert Rubie
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
g.rubie@ogbuitengewoon.nl
Marijn Selen
Gedragswetenschapper
077-354 26 86 / 06-41051574
m.selen@ogbuitengewoon.nl
Jean Smeets
Leerkracht Bewegingsonderwijs
077-354 26 86
j.smeets@ogbuitengewoon.nl
Marjo Spelbos
Administratief medewerkster
077-354 26 86
m.spelbos@ogbuitengewoon.nl
Géke Spreeuwers
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
g.spreeuwers@ogbuitengewoon.nl
Mirjam Veldman
Leerkracht / mentor
077-354 26 86
mab.veldman@ogbuitengewoon.nl
Angélique Vermeulen
Directeur
077-354 26 86 / 06-30440935
a.vermeulen@ogbuitengewoon.nl
Ingrid van Wijlick-Hendriks
Leerkracht - Horeca (profiel HBR)
077-354 26 86
i.vanwijlick-hendriks@ogbuitengewoon.nl
7

School en ouder(s) / verzorger(s)

Ouderbetrokkenheid
Het is belangrijk dat er een goede samenwerking bestaat tussen de school en de ouder(s)/verzorger(s). Ouderpartnerschap komt ten goede aan de ontwikkeling van de leerlingen. Via deelname aan de Medezeggenschapsraad (MR) denken ouder(s)/verzorger(s) mee over allerlei schoolzaken. De ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op begrip en steun van de school. De school heeft het vertrouwen nodig om te kunnen werken met de leerling.

Communicatie
Naast een goede samenwerking vinden wij een goede communicatie erg belangrijk. Nadat een leerling op school is geplaatst, is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s)/ verzorger(s). Afspraak is dat er via eventuele huisbezoeken, telefonische contacten, e-mailcontacten en/of oudergesprekken regelmatig overleg plaatsvindt. We streven naar een optimale communicatie en bereikbaarheid. De school kent geen vaste spreekuren. De teamleden zijn na schooltijd, op afspraak, bereikbaar.

Daarnaast zetten wij diverse communicatiemiddelen in om u te informeren en om de interactie aan te gaan. Lees hierover meer op onze website.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt aan ouder(s)/ verzorger(s) een (vrijwillige) ouderbijdrage voor kosten die niet gesubsidieerd worden. De ouderbijdrage is niet bedoeld om het primaire proces, het onderwijs, mee te bekostigen. Extra activiteiten als aanvulling op het onderwijs in de school kunnen wel bekostigd worden uit deze vrijwillige ouderbijdrage. Welke activiteiten bekostigd worden van de vrijwillige ouderbijdrage leest u in de overeenkomst.

Rechten van de ouder(s)/verzorger(s)
De ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op inzage in de rapportage van hun zoon/dochter. Dit kunnen verslagen van leerlingenbesprekingen, rapporten of onderzoeksgegevens zijn. Ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen dienen toestemming te verlenen om deze gegevens beschikbaar te stellen aan medewerkers van andere betrokken (hulpverlenings)instanties. 
 

 

Klachtenregeling 
Wij streven ernaar het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Ondervindt u desondanks problemen dan doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. U kunt hiervoor contact opnemen met de mentor of de directeur.
Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u hier.

 

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouder(s)/ verzorger(s), leerlingen, docenten, schooldirecties en schoolbesturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer ze met de directeur, het bestuur en de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing zijn gekomen.

Het gaat dan om problemen die zich in of rond de school voordoen op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 • psychisch en fysiek geweld;
 • discriminatie en radicalisering.

 

 

De rol van de vertrouwensinspecteur is adviserend en informerend. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111. Meer informatie over de inspectie en de vertrouwensinspecteur is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)
Ouder(s)/verzorger(s) hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) en uit (onderwijzend) personeel van de school. Interesse? Op de website vindt u meer informatie.

8

Ontwikkeling van het onderwijs in de school

In hoofdstuk 3 van deze schoolgids leest u waar de Velddijk voor staat en wat onze uitganspunten zijn. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we dit vormgeven en hoe het onderwijs zich binnen onze school ontwikkelt.

De opzet van het onderwijs
Wij bereiden onze leerlingen voor op zelfstandig maatschappelijk functioneren. Daar is ons onderwijs ook op ingericht. Het maakt dat onze leerlingen het onderwijs op de Velddijk als betekenisvol ervaren. Het onderwijs is zo opgezet dat het nauw aansluit bij de talenten en de impliciete onderwijshulpvraag van de leerling.

De inrichting van het onderwijs 
De Velddijk wil een passend onderwijsaanbod leveren in de vorm van onderwijsondersteuningsarrangementen. Deze sluiten aan bij het toekomstperspectief van de leerling. De leerlingen zijn hierdoor meer betrokken en leren zich makkelijker voorbereiden en aanpassen aan hun omgeving. Voor al onze leerlingen geldt dat wij aansluiten op hun eigen competentieniveau en ontwikkelingsmogelijkheden.

Het realistisch uitstroomperspectief vormt hierbij de kern.

Zorg & begeleiding
De leerlingen op de Velddijk kampen met gedragsproblematiek. Daar is onze zorg & begeleiding op ingericht. De gedragsproblematiek of de stoornis van de leerlingen dwingt ons hiermee rekening te houden. Vandaar dat wij staan voor multidisciplinaire aandacht en aanpak die onder meer tot uitdrukking komt in de vormgeving van onze interne zorgstructuur. De één kind, één plan gedachte wordt vormgegeven vanuit het Ontwikkelingsperspectief (OPP).

 


  

Ouder(s) en verzorger(s)
Ouders/verzorgers zijn direct betrokken bij het wel en wee van hun zoon/dochter. Ouders/verzorgers nemen deel aan en worden betrokken bij alle besprekingen vanuit de structuur leerlingenzorg waarvoor zij uitgenodigd worden (denk aan rapportbesprekingen en info-avonden). Samen geven we vorm aan het OPP.

Externe contacten
Om leerlingen een optimale ondersteuning te bieden is het noodzakelijk dat we structurele contacten onderhouden met onze onderwijs-, zorg- en maatschappelijke partners. Daar waar onze deskundigheid mogelijk tekortschiet zullen we in nauwe samenwerking met anderen garanderen dat onze leerlingen de ondersteuning krijgen aangeboden waar zij behoefte aan hebben.

 

Medewerkers
De Velddijk staat voor hoogwaardig orthopedagogisch en -didactisch handelen in een omgeving waar de leerling centraal staat. Dit stelt eisen aan het personeel van de school. De medewerkers van de Velddijk zijn, zonder uitzondering, gericht op de leerling en de perspectiefvolle toekomst in de wereld buiten de school. Zij zijn geschikt en bevoegd om met onze doelgroep te werken.

 

9

Resultaten van het onderwijs

Uitstroom schooljaar 2019 - 2020


* = definitie Inspectie van het Onderwijs gehanteerd.

Staatsexamens / Praktijkexamens

VMBO-B*
5 deelnemers namen deel aan de VMBO-B examens waarbij er de mogelijkheid was om 25 certificaten te behalen en 5 diploma’s, waarvan:

 • 19 certificaten zijn behaald;
 • 4 diploma’s zijn behaald.

Klik op een van de afbeeldingen voor een vergroting.

VMBO-K*
4 deelnemers namen deel aan de VMBO-K examens waarbij er de mogelijkheid was om 20 certificaten te behalen en 2 diploma’s, waarvan:

 • 12 certificaten zijn behaald;
 • 0 diploma’s zijn behaald.  

* = De vmbo-b en vmbo-k -diploma’s zijn behaald in samenwerking met regulier VO.

 • Valuascollege: 1 leerling is geslaagd voor vmbo-b diploma, HBR & 1 leerling doet nog herexamen t.b.v. het behalen van een vmbo-b diploma, HBR;
 • Valuascollege: 2 leerlingen doen nog herexamen t.b.v. het behalen van een vmbo-k diploma, HBR;
 • College den Hulster: 5 leerlingen zijn geslaagd voor vmbo-b diploma, PIE.

 

VMBO-T
5 deelnemers namen deel aan de VMBO-T examens waarbij er de mogelijkheid was om 20 certificaten te behalen en 3 diploma’s, waarvan:

 • 14 certificaten zijn behaald;
 • 3 diploma’s zijn behaald.

 

Training Brug naar Werk
1 (van de 1) leerling heeft de training Brug naar Werk volledig gevolgd en afgesloten met een diploma, waarvan:

 • 1 leerling de C-methode.

Verder zijn er door (een aantal) leerlingen de volgende (deel)certificaten behaald:

Door de coronacrisis hebben we het afgelopen schooljaar (2019-2020) niet de beoogde leerlingen kunnen laten deelnemen aan de training Brug naar Werk. Dit betekent dat er helaas minder (deel)certificaten en diploma’s zijn behaald.

 

(Branchegerichte) Cursussen / Opleidingen

Electrische pallettruck - EuroAttest
1 (van de 1) leerling heeft deelgenomen aan het assessment ‘Electrische pallettruck’ en een certificaat behaald.

Heftruck - EuroAttest
2 (van de 2) leerlingen hebben deelgenomen aan het assessment ‘Heftruck’ en een certificaat behaald.

Basisveiligheid (VCA) - IBEX
1 (van de 1) leerling heeft deelgenomen aan het VCA-examen en een diploma behaald.

SVH Keukenassistent (KAS)
4 (van de 5) leerlingen hebben deelgenomen aan het examen SVH Keukenassistent (KAS) en dit behaald.

SVH Bedieningsassistent (BAS)
3 (van de 4) leerlingen hebben deelgenomen aan het examen SVH Bedieningsassistent (BAS), maar dit helaas niet behaald.  


 

 

 

Stagecertificaten
Gedurende schooljaar 2019-2020 hebben 17 leerlingen een certificaat behaald voor externe stage en 3 leerlingen een certificaat behaald voor interne stage.
 

Getuigschriften
18 leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid hebben in schooljaar 2019-2020 een getuigschrift VSO ontvangen waarop staat vermeld:

 • aan welke leergebieden hij/zij heeft gewerkt;
 • aan welke leergebied overstijgende thema’s hij/zij heeft gewerkt;
 • op welke manier er voorbereiding op arbeid heeft plaatsgevonden;
 • in welke sector(en) er voorbereiding op arbeid heeft plaatsgevonden;
 • bij welke bedrijven hij/zij eventueel stage heeft gelopen.  

 

 

 

 

10

Onderwijstijd, vakanties en jaarplanning

Agenda 2020 - 2021
Zomervakantie
26-07-2021 t/m 03-09-2021
11

Praktische informatie

Veiligheid
De Velddijk bevordert, versterkt en beloont positief gedrag om zo de veiligheid in en rond de school te vergroten. Meer informatie over veiligheid zoals het schoolveiligheidsplan en het veiligheidsteam leest u hier.

Veiligheid & ARBO
Vanuit de Arbowet zijn we als school verplicht zorg te dragen voor voldoende veiligheid in en rondom de school. Daarbij zijn de praktijklessen een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor zijn de navolgende afspraken gemaakt.

Veilige & gezonde school
Lichamelijk en geestelijk welzijn zijn voor ieder mens waardevol. Als school gebruiken we 'De Gezonde School' als  basis om met leerlingen bewust aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl. In schooljaar 20-21 is er een schoolbreed lesuur waarbij leerlingen aan de slag gaan met thema's die helpen om te werken aan een gezonde leefstijl.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Onderwijsgroep Buitengewoon handelt volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon hebben een meldcode

 

die gebaseerd is op het basismodel dat ontwikkeld is door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Bekijk hier de meldcode en het stappenplan. 

Omgaan met (grensoverschrijdend) gedrag
Elke leerling wil het van nature goed doen, mee kunnen in de dagelijkse schoolactiviteiten, leren en onderdeel zijn van een groep. Als een leerling lastig gedrag laat zien is dat haast altijd onmacht. We hanteren een positieve aanpak waarin tact centraal staat. Bij onze manier van handelen hanteren we de niveaus van agressie vanuit de GRT-methode als leidraad. GRT staat voor GedragsRegulatieTraining. Er kunnen echter situaties zijn waarbij het gewenste effect bij de leerling uitblijft. In dat geval hanteren we het protocol ‘omgaan met (grensoverschrijdend) gedrag’. Dit om duidelijke reële grenzen aan te geven en een veilige schoolomgeving te creëren voor al onze leerlingen en personeelsleden. Dit protocol wordt tijdens elk intake-/oudergesprek met nieuwe leerlingen en tijdens startgesprekken bij aanvang van ieder (nieuw) schooljaar besproken en ondertekend door zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s).

 

 

 

Privacy
Onderwijsgroep Buitengewoon hecht veel waarde aan veiligheid. Alle locaties moeten veilig zijn als leer- en werkomgeving. Naast sociale veiligheid en fysieke veiligheid is - zeker in de huidige informatiesamenleving - informatieveiligheid en privacy een belangrijk thema.

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Er wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. bij publicatie van beeldmateriaal.

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouders/verzorgers wordt gevraagd om schriftelijk toestemming te geven of hun kind op foto- of filmmateriaal mag voorkomen ten behoeve PR-doeleinden (o.a. in de schoolgids, op de website, op social media kanalen, etc.). Toestemming kan aangepast worden. Hier wordt jaarlijks op gewezen. In het social media protocol staan meer aandachtspunten over het (on)geoorloofd delen van gegevens.

 

Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school bijv. bij voorstellingen of bij schoolactiviteiten zoals schoolreisjes mag, mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet online gedeeld wordt, en de privacy van anderen niet in het geding komt. School is dan niet verantwoordelijk. Ouders/verzorgers hebben een eigen inspanningsverplichting om de privacy te waarborgen.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband audiovisueel worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires), of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in het bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist,

tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

In de Privacyverklaring van de school wordt beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen of klachten over privacy altijd terecht bij de directie van de school of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Onderwijsgroep Buitengewoon die daarvoor speciaal is aangewezen.

Contactgegevens FG
fg@ogbuitengewoon.nl
077 355 90 56
Wylrehofweg 11, 5912 PM, VENLO

Praktische regelzaken

Schoolspullen

Leerlingen dienen zelf voor schoolspullen te zorgen. U krijgt daarover informatie van de mentor bij aanvang van het schooljaar tijdens het startgesprek.

Gymlessen

Alle leerlingen dienen in het bezit te zijn van gymschoenen (witte zolen) en sportkleding. Als leerlingen om welke reden dan ook de gymlessen niet kunnen volgen, kan dit alleen na een schriftelijke of telefonische mededeling van thuis.

De schoolagenda

De leerlingen dienen zelf te zorgen voor een schoolagenda. 

Huiswerk

Wanneer de leerling dit aankan en het functioneel is, kan er huiswerk worden meegegeven. Dit zal in de schoolagenda worden genoteerd.

Mobiele telefoons

Op de Velddijk is het de regel dat tijdens lesmomenten de mobiele telefoon ‘thuis of in de kluis is’. Bij overtreding van deze regel wordt de telefoon ingenomen en krijgen leerlingen deze na afloop van de schooldag weer terug.
Luisteren naar muziek tijdens ‘zelfstandig werken’ – met toestemming van de docent – mag uitsluitend via een geluidsdrager (MP3-speler of IPod).

Gezonde School

De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan wordt er gewerkt aan verschillende thema's. Zo zorgen we ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt bij onze leerlingen en medewerkers.

Dit schooljaar gaan we aan de slag met de thema's voeding, bewegen, relaties en seksualiteit. Binnen het rooster hebben alle klassen deze les op hetzelfde moment, waardoor we groepsoverstijgend kunnen werken en maatwerk kunnen bieden aan alle leerlingen. 
Onze schoolkantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. 
Meer informatie over de actuele thema's en de gezonde schoolkantine kunt u terugvinden op onze website.

Rookvrije school
Per 01 augustus 2020 zijn we een rookvrije school. Dit betekent dat we van leerlingen verwachten dat ze onder schooltijd – ook tijdens pauzes én na schooltijd rondom het schoolgebouw – niet roken.
 

Praktijklessen: veiligheidsschoenen

Het is voor alle leerlingen van de Velddijk verplicht veiligheidsschoenen te dragen tijdens de praktijklessen in het kader van veiligheid en de Arbowetgeving. De schoenen moeten het S3-keurmerk hebben. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van deze schoenen. Deze schoenen zijn verkrijgbaar bij winkels zoals Bristol of Scapino voor een prijs van ongeveer €30,-. Zonder veiligheidsschoenen met het S3-keurmerk is het niet toegestaan dat leerlingen deelnemen aan de praktijklessen.

Schoolregels en schoolreglement
Als de leerlingen en het personeel zich veilig voelen op school en elkaar behandelen met respect, zal iedereen optimaal kunnen functioneren. De schoolregels geven aan wat er van de leerling verwacht wordt ten aanzien van zijn of haar gedrag in en om de school. Iedere leerling krijgt de schoolregels uitgereikt aan het begin van het schooljaar. Een samenvatting van de schoolregels leest u op onze website.

Aansprakelijkheid
Laat uw zoon of dochter geen waardevolle spullen of veel geld mee naar school nemen. Voor beschadigingen, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen (zoals mobiele telefoons, fietsen, scooters, kleding) kan de school geen verantwoordelijkheid dragen, ook niet als deze bij een medewerker van school in bewaring zijn gegeven. Alle schade door leerlingen aan of in de school veroorzaakt, wordt op hun kosten of die van de wettelijk aansprakelijke ouders of verzorgers verhaald.

Anti-pestcoördinator
Als school hanteren wij een anti-

 

 

pestbeleid. Om pesten nóg beter te bestrijden hebben wij een anti-pestcoördinator benoemd. Voor de Velddijk is dit Art Peeters.

Regels voor schorsing en verwijdering
De regels voor schorsing en verwijdering hebben wij vormgegeven in een protocol. Het volledige protocol leest u hier.

Medicatie
Een aantal leerlingen is aangewezen op het gebruik van voorgeschreven medicatie. Het is van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) samen met mentoren goede afspraken maken over het gebruik van de medicatie, de dosering en de inname. De afspraken en het medicijnprotocol zijn te vinden op onze website.

Sponsoractiviteiten
De Velddijk wordt geldelijk gesponsord om specifieke extra leerlingenactiviteiten mogelijk te maken. Hiervoor wordt geen tegenprestatie verwacht. In natura worden soms materialen vanuit het bedrijfsleven geschonken. Ook hiervoor wordt geen tegenprestatie verwacht.

12

Samenwerkings-partners

Binnen ons onderwijsaanbod en bij de uitstroom van leerlingen werken we intensief samen met een aantal onderwijspartners (regulier voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs), werkgevers en leerwerkbedrijven, zorgpartners, gemeenten en gemeentelijke diensten.

Externe partners
Om leerlingen optimale ondersteuning te kunnen bieden onderhouden we structurele contacten met enkele vaste onderwijs-, zorg- en maatschappelijke partners. Als onze deskundigheid tekortschiet kunnen we in nauwe samenwerking en afstemming met derden ervoor zorgen dat onze leerlingen de ondersteuning krijgen waar zij behoefte aan hebben.

Een overzicht van onze samenwerkingspartners

 

 

 

Bergstraat 58
5931 CE Tegelen
077-3542686