Schoolgids

2018 | 2019

1

Impuls

Impuls bestaat sinds 1964 als zelfstandige school. Op onze school geven we onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren (ZML) en leerlingen met een meervoudige beperking (MB) in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

De leerlingen zijn afkomstig uit Noord-Limburg uit de gemeenten Venlo, Peel en Maas, Beesel, Venray en Horst aan de Maas. De school wordt bezocht door leerlingen uit verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

Schoolleiding
De school wordt geleid door een schoolleider. De schoolleider behartigt de algemene schoolzaken en heeft de dagelijkse leiding over het team van de school. De schoolleider wordt ondersteund door een teamleider

De schoolleiding van Impuls bestaat uit:
Gert-Jan Wismans, Schoolleider
Thijs van Montfort, Teamleider

Leerlingaantallen
De leerlingaantallen bij Impuls liggen al jarenlang ongeveer op 150 leerlingen. Aankomend schooljaar is dit iets hoger namelijk 158. Binnen Impuls werken 54 medewerkers met een formatie van in totaal 35 fte.

Contactgegevens
Impuls
Lingsterhofweg 1
5931 MA Tegelen
impuls@ogbuitengewoon.nl
impuls.ogbuitengewoon.nl

2

Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende stichting van Impuls. Naast Impuls maken nog zes andere scholen in Noord- en Midden-Limburg onderdeel uit van de stichting. Ook beschikt de organisatie over een sector Advies & begeleiding waar diverse professionals op het gebied van onderwijs en leer- en gedragsproblemen werkzaam zijn.

Aanbod Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep Buitengewoon biedt kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Dit gebeurt met aangepaste onderwijsprogramma’s in (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en advies en begeleiding.

rond

Doordat de scholen en diensten onderling met elkaar samenwerken ontstaan er diverse synergievoordelen. Hierdoor hebben de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon toegang tot een scala aan vakkennis, expertises en ervaringen.

Samen met anderen
Samen met anderen halen wij het maximale uit de talenten van onze leerlingen. Dat doen we in een veilige, vertrouwde én uitdagende omgeving. Met onderwijsspecialisten die de leerlingen kennen. Samen zien we altijd kansen. Al onze leerlingen verdienen de toekomst die bij hen past.

Bij de scholen en diensten van Onderwijsgroep Buitengewoon kun je helemaal jezelf zijn. Dat is de basis, en vanuit daar zetten we de ontwikkeling in gang. Want; samen halen we het beste uit jezelf!

Welkom bij Onderwijsgroep Buitengewoon. Welkom bij jezelf!

Naar de website van Onderwijsgroep Buitengewoon

3

Waar staat Impuls voor?

We willen de aanwezige competenties van leerlingen optimaal ontwikkelen. Met andere woorden: wij halen eruit wat erin zit. Vanuit een veilige en uitdagende omgeving met persoonlijke contacten werken we gericht aan kennis, werkhouding en praktische- en sociale vaardigheden.

We richten ons onderwijs zo in dat het bijdraagt aan een positief zelfbeeld. Onze teamleden zorgen voor zoveel mogelijk succeservaringen van de leerlingen. Dit heeft een positieve wisselwerking tot gevolg: een goede prestatie geeft de leerling een gevoel van eigenwaarde en competentie. Dit geeft weer meer zelfvertrouwen om te presteren. De missie en visie van Onderwijsgroep Buitengewoon vormen het kader voor onze school, zie hiervoor hoofdstuk 2 Onderwijsgroep Buitengewoon.

Doelstelling
Binnen Impuls begeleiden we onze leerlingen richting dagbesteding, beschut werk of werk. Dit doen we door de leerling te stimuleren tot ontwikkeling van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid. We noemen dit “autonomie”. Dit geldt voor de leefgebieden wonen, werken en vrije tijd. Geleerde vaardigheden moeten worden toegepast in de leefomgeving van de leerling zodat die zo actief mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij.

Bij het schoolverlaten stroomt de leerling door naar een perspectiefvolle plek passend bij zijn mogelijkheden en beleving. In zijn algemeenheid stromen leerlingen uit rond hun 18e  levensjaar. Op basis van de (verwachte) leerresultaten ten opzichte van het uitstroomperspectief kan hiervan worden afgeweken naar beneden of boven. Uiterlijk vanaf 20 jaar moet de uitstroom zijn gerealiseerd.

Ons onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod is gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de individuele leerling. Het ontwikkelingsperspectief is een beschrijving van de toekomst van een leerling ten aanzien van wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap.

Lees meer over ons aanbod

Sport en bewegen
Het team van Impuls heeft sport en bewegen hoog in het vaandel staan. We hebben voor onze inspanningen op dit gebied in 2016 het vignet gezonde veilige school ontvangen. Dit vignet staat voor een bepaald niveau van kwaliteit op het gebied van bewegen en sport. Niet alleen de lessen bewegingsonderwijs maar ook de  sportmogelijkheden van het schoolplein en de buitenschoolse activiteiten worden hiervoor bekeken.

 

Sport en bewegen, zowel in als buiten de lessituatie, draagt bij aan de ontwikkeling van motorische en sociale vaardigheden. Het levert een bijdrage aan zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Wij vinden daarom dat het een grote plaats in ons rooster verdient.

Het bewegingsonderwijs is onder meer gericht op  aansluiting op vrije tijdsbesteding op het gebied van sport en bewegen. De leerlingen leren vaardigheden die ze kunnen toepassen in de huidige bewegingscultuur.

Naast de lessen bewegingsonderwijs en zwemmen worden er sportdagen georganiseerd en krijgen de leerlingen kans om deel te nemen aan projecten en toernooien zoals de Venloop, de Dancebattle, het voetbaltoernooi voor Limburgse vso-scholen, VenloStormt. De leerlingen maken op deze manier kennis met sportmogelijkheden in de regio. We worden daarin ondersteund door externe partners zoals Special Heroes en Iedereen Kan Sporten.

4

De organisatie van ons onderwijs

De groepering van leerlingen
Impuls heeft te maken met een brede doelgroep. De leerlingen ervaren problemen in hun leerontwikkeling, sociaal-emotioneel functioneren, zelfredzaamheid, motoriek, spraak- en taalontwikkeling en kunnen lichamelijke en/of psychische problemen hebben.

Er is niet één leerling hetzelfde. Er zijn leeftijdsverschillen, verschillen in de mate van verstandelijke beperking, verschillen in hoe ze met elkaar en met hun emoties omgaan en verschillen in hoe ze naar zichzelf kijken. Tegelijkertijd willen we de leerlingen een aanbod op maat geven. Deze twee gegevens zijn niet samen te brengen door middel van een zelfde aanpak en aanbod voor alle leerlingen.

Drie stromingen
Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes van leerlingen wordt er binnen Impuls gewerkt in drie stromingen. Iedere stroming heeft zijn eigen pedagogisch klimaat. Binnen deze stromingen varieert het didactische aanbod, al naar gelang de mogelijkheden van de leerling.

Elke leerling maakt deel uit van één van de stromingen.

Op dit moment hebben we op onze school 13 groepen: drie in stroming 1, zeven in stroming 2 en drie in stroming 3. De groepsgrootte varieert van zes tot achttien leerlingen. Van de drie groepen in stroming 1 zijn er twee regulier en een specifiek; een onderwijszorggroep. Voor de begeleiding werken we intensief samen met begeleiders vanuit een zorginstelling.

5

De inhoud van ons onderwijs

Algemeen
De onderwijsinhoud is ontwikkelingsgericht  en doelgericht. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen (sociale-) redzaamheid, praktische vaardigheden en cognitieve vaardigheden. Taal, lezen en rekenen spelen daarbinnen een functionele rol. De hoeveelheid tijd die besteed wordt aan praktijkvakken wordt uitgebreid naar mate de leerling langer op school is.

Uitgaande van wat de leerling al zelf kan (actuele ontwikkeling) proberen we de leerlingen zaken te leren die ze nog net niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Op basis van het OPP (vastgesteld in samenwerking met ouders, verzorgers)  wordt een keuze gemaakt voor het passende onderwijsaanbod. Dit gebeurt met behulp van doelgerichte diagnostiek, handelingsplanning en perspectiefstelling.

Eenmaal geleerde kennis en vaardigheden zullen voldoende herhaald en gegeneraliseerd moeten worden, zodat de leerling deze ook in andere situaties kan toepassen. De onderwijsinhoud dient daarom op

verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken aangeboden te worden. Naarmate een leerling verder komt in zijn schoolloopbaan wordt de onderwijsinhoud steeds meer afgestemd op de verwachte vervolgplek na school. Praktijkvakken en stages vormen een wezenlijk onderdeel van het onderwijsaanbod.

Aan welke kennisgebieden wordt aandacht besteed?
Deze vakken worden aangeboden.

Impuls is gericht op het deelnemen in de maatschappij. Dit wordt vanuit school onder andere geoefend door het aanleren van boodschappen doen, deelname in het verkeer, deelname aan openbaar vervoer (vanuit het maatjesproject van de gemeenten) en naar de bibliotheek gaan. Afhankelijk van de mogelijkheden en leerdoelen leren wij dit de leerlingen stap voor stap aan. Het leeraanbod vindt dus gedeeltelijk buiten de school plaats, in echte situaties. Uiteraard wordt nauwlettend in de gaten gehouden of een leerling toe is aan een volgende stap en wordt de nodige begeleiding geboden.

Op enig moment in de ontwikkeling kan een leerling er aan toe zijn om zelfstandig te winkelen, boodschappen te doen of zelf naar een stageplaats te reizen. Als principe hanteren wij hierin: “wat je kan, doe je zelf”. Het leren en oefenen van het zelfstandig functioneren in de maatschappij is een leermethode die aansluit bij de leerstijl van de meeste leerlingen. Hierdoor is het een krachtig leermiddel bij het realiseren van de opdracht van de school.

Typering van de fases
Binnen een stroming is er sprake van verschillende fases in het onderwijsproces, waarin een leerling zich kan bevinden. Elke leerling binnen school doorloopt de drie fases, ongeacht de stroming waar hij in zit.

Het volgende schema illustreert de samenhang tussen stromingen en fasen.

Profielonderwijs
De meeste leerlingen uit stroming 2 en 3 krijgen in fase B en C profielonderwijs aangeboden. Er worden 4 profielen aangeboden: Natuur - Horeca - Schoonmaak - Productie/winkel. Profielonderwijs leidt niet op tot een vakdiploma, maar is vooral gericht op het aanleren van arbeidsvaardigheden. Door aan te sluiten bij de interesses van de leerling, vergroten we de motivatie om te leren. Tijdens de perspectiefbespreking wordt de profielkeuze in overleg met ouders en leerling vastgesteld.

Uitstroomperspectief
Impuls werkt toe naar een vorm van dagbesteding en waar mogelijk naar betaald werk. Er bestaan verschillende vormen van dagbesteding: de belevingsgerichte dagbesteding, de activerende dagbesteding en de arbeidsmatige dagbesteding.

Lees meer over deze vormen van dagbesteding

Uitstroomprofiel
Aan het begin van de schoolloopbaan bepalen we aan de hand van de documenten die op dat moment beschikbaar zijn het verwachte uitstroomprofiel. We weten dan wat nodig is om aan dit profiel te voldoen en passen het onderwijsprogramma daar op aan.

Verwacht uitstroomprofiel
Leerlingen van stroming 1 stromen meestal door naar belevingsgerichte en activerende dagbesteding. Leerlingen van stroming 2 en 3 vinden hun toekomstige werkplek vaak in arbeidsmatige dagbesteding en enkele leerlingen vinden vanuit deze stromingen een betaalde baan waarbij ze begeleiding kunnen krijgen.

Arbeidstoeleiding
Onze leerlingen lopen op verschillende momenten stages, afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van de leerling. We kennen drie soorten stages: intern, Leren op Locatie en extern. Elke vorm heeft een eigen doelstelling.

Alle leerlingen gaan extern stage lopen. Doorgaans stromen alle leerlingen uit naar een passende werkplek. We streven daarbij naar een sluitende overgang van school naar werk.

Lees meer over de verschillende soorten stages

Brug naar werk
Ieder jaar volgt een aantal leerlingen de landelijk erkende training Brug naar Werk. Tijdens deze training leren leerlingen veel werkgerelateerde vaardigheden zoals; het omgaan met collega's en/of werkgever, het omgaan met kritiek en het eigen maken van een juiste arbeidshouding. Ook krijgt de leerling antwoord op vragen als; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik op het gebied van werken?

De lessen zijn verdeeld over twee schooljaren. Per week worden hier 3 lesuren aan besteed. Na het afsluiten van iedere module kan een certificaat worden behaald. Nadat alle modules succesvol zijn afgesloten, kan de leerling examen doen in de vorm van een eindgesprek, waarbij het officiële Brug naar Werk diploma behaald kan worden.

Voor meer informatie kunt u op school terecht en(/of) een kijkje nemen op de website: www.trainingbrugnaarwerk.nl.
De training is ontwikkeld door René Heijmans, een van onze samenwerkingspartners binnen Onderwijsgroep Buitengewoon.

Certificering groenonderhoud en schoonmaak
Onze leerlingen kunnen ook een branche-erkend certificaat behalen voor groenonderhoud of schoonmaak.

6

De zorg voor onze leerlingen

Commissie voor de Begeleiding
Samen met het team zorgt de Commissie voor de Begeleiding (CvB) ervoor dat iedere leerling de leerstof op school optimaal tot zich kan nemen en zich maximaal kan ontwikkelen. De CvB is hoofdverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van onze leerlingen. De commissie ziet erop toe dat het schoolverloop, zoals gepland in het ontwikkelingsperspectief van de leerling, beantwoordt aan de hulpvraag van de leerling en zijn ouders/verzorgers. Ook ziet de commissie toe op de kwaliteit van onderwijs en begeleiding, van aanmelding tot uitstroom.

Procedure nieuwe leerlingen
Als een leerling wordt aangemeld bij Impuls, vragen we een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het Samenwerkingsverband. Deze TLV is een voorwaarde voor plaatsing op onze school. Zodra deze verklaring binnen is, plannen we een intakegesprek. Dit gesprek vindt meestal plaats in mei of juni. De intern begeleider bespreekt dan alle belangrijke zaken met de ouders/verzorgers van de leerling.

Voor alle nieuwe leerlingen die na de zomervakantie starten is er een kennismakingsmiddag in de laatste week voor de zomervakantie. Ze ontmoeten dan hun nieuwe leerkracht en de klasgenoten. Soms lopen leerlingen eerder al een dag(deel) mee op school.

Ontwikkeling monitoren
Voor elke (nieuwe) leerling maken we een ontwikkelingsperspectief (OPP) waarin we de leerroute voor de leerling beschrijven en de te verwachte uitstroombestemming aan het eind van de schoolcarrière. Hierbij nemen we deze aspecten mee.

Dit ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders besproken als de leerling enkele weken op school zit. Daarna bespreekt dementor dit ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders tijdens de rapportbespreking aan het eind van het schooljaar. Tevens ontvangt de leerling nog een klein rapport in januari.

7

Medewerkers

Op onze school werken 55 medewerkers. Als team zijn we samen verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen op school. Naast de directe taken heeft elk personeelslid een aantal extra taken. Denk aan het deelnemen aan de redactie van de schoolkrant, het organiseren van activiteiten, verzorgen van EHBO, Bedrijfshulpverlening, enzovoort. Behalve door de medewerkers die in dienst zijn bij Impuls worden de leerlingen ook begeleid vanuit andere organisaties zoals zorgaanbieders, centra voor fysiotherapie, ergotherapie enz.

Monique Bakker
Groepsleerkracht
077-354 22 07
m.bakker@ogbuitengewoon.nl
Angelic Beek-Hermans
Onderwijsassistent
077-354 22 07
a.beek-hermans@ogbuitengewoon.nl
Huub Bex
Instructeur Groen & Techniek
077-354 22 07
h.bex@ogbuitengewoon.nl
Veronique Bloemen
Groepsleerkracht
077-354 22 07
v.bloemen@ogbuitengewoon.nl
Guusje Brummans-Reijnen
Onderwijsassistent
077-354 22 07
g.brummans-reijnen@ogbuitengewoon.nl
Judith Clabbers
Onderwijsassistent
077-354 22 07
j.clabbers@ogbuitengewoon.nl
Meta Coolen
Vakleerkracht Gymnastiek & Bewegen
077-354 22 07
m.coolen@ogbuitengewoon.nl
Ank Custers-Tagage
Groepsleerkracht
077-354 22 07
a.custers-tagage@ogbuitengewoon.nl
Henk Daniëls
Uitstroomcoördinator
077-354 22 07
h.daniels@ogbuitengewoon.nl
Marjon van Dartel
Groepsleerkracht
077-354 22 07
m.vandartel@ogbuitengewoon.nl
Susan Lenssen-van Deelen
Onderwijsassistent
077-354 22 07
s.lenssen-vandeelen@ogbuitengewoon.nl
Lotje Dirkse
Intern Begeleider Unit 1 en 3
077-354 22 07
l.dirkse@ogbuitengewoon.nl
Moniek Eickes-Hanegraaf
Groepsleerkracht
077-354 22 07
m.eickes-hanegraaf@ogbuitengewoon.nl
Hanneke van Elswijck
Groepsleerkracht
077-354 22 07
h.vanelswijck@ogbuitengewoon.nl
Dithiana Evers-Kolkman
Onderwijsassistent
077-354 22 07
d.evers-kolkman@ogbuitengewoon.nl
Natascha Flos
Groepsleerkracht
077-354 22 07
n.flos@ogbuitengewoon.nl
Marleen van Gardingen
Groepsleerkracht
077- 354 22 07
m.vangardingen@ogbuitengewoon.nl
Astrid Geujen
Onderwijsassistent
077-354 22 07
a.geujen@ogbuitengewoon.nl
Lotte Halmans-Lucas
Onderwijsassitent
077-354 22 07
l.halmans-lucas@ogbuitengewoon.nl
Marieke van Helvoirt
Groepsleerkracht
077-354 22 07
m.vanhelvoirt@ogbuitengewoon.nl
Loes Hoeymakers
Groepsleerkracht
077-354 22 07
lde.hoeymakers@ogbuitengewoon.nl
Daniëlle Huibers
Groepsleerkracht
077-354 22 07
d.huibers@ogbuitengewoon.nl
Ans Janssen
Intern begeleider Unit 2
077-354 22 07
map.janssen@ogbuitengewoon.nl
Peter Janssen
Onderwijsassistent
077-354 22 07
p.janssen@ogbuitengewoon.nl
Sharon Joris
Onderwijsassistent
s.joris@ogbuitengewoon.nl
Heleen Juriens
Groepsleerkracht
077-354 22 07
h.juriens@ogbuitengewoon.nl
Anita Koppers
Administratief medewerker
077-354 22 07
a.koppers@ogbuitengewoon.nl
Sanne Leungen
Onderwijsassitent
077-354 22 07
s.leungen@ogbuitengewoon.nl
Inge van der Linden
Groepsleerkracht
077-354 22 07
i.vanderlinden@ogbuitengewoon.nl
Rylana Marks
Onderwijsassistent
077-354 22 07
r.marks@ogbuitengewoon.nl
Nellies van der Meer-Briels
Vakleerkracht Huishoudkunde
077-354 22 07
n.v.d.meer-briels@ogbuitengewoon.nl
Renée van Melick
Gedragswetenschapper
06-14354506
r.vanmelick@ogbuitengewoon.nl
Thijs van Montfort
Teamleider
077-354 22 07
t.vanmontfort@ogbuitengewoon.nl
Marlies van Mullekom
Onderwijsassistent
m.vanmullekom-reutelingsperger@ogbuitengewoon.nl
Beau Nellissen
Docent Zorg en Welzijn
077-354 22 07
Nicole Martens-van Nienhuijs
Groepsleerkracht
077-354 22 07
n.martens@ogbuitengewoon.nl
Gaby Nissen
Groepsleerkracht
077-354 22 07
g.nissen@ogbuitengewoon.nl
Lenny den Otter
Onderwijsassistent
077-354 22 07
l.denotter@ogbuitengewoon.nl
Nicole Peters
Groepsleerkracht
077-354 22 07
n.peters@ogbuitengewoon.nl
Annet Poulissen
Onderwijsassistent
077-354 22 07
a.poulissen@ogbuitengewoon.nl
Emil Rayer
Conciërge
077-354 22 07
e.rayer@ogbuitengewoon.nl
Sandra Rechlin-Rebel
Onderwijsassistent
077-354 22 07
s.rechlin-rebel@ogbuitengewoon.nl
Christel Reijnen
Logopedist
077-354 22 07
c.reijnen@ogbuitengewoon.nl
Marjo Sanders
Administratief medewerker
077-354 22 07
m.sanders@ogbuitengewoon.nl
Eefje Selen
Groepsleerkracht
077-354 22 07
e.selen@ogbuitengewoon.nl
Frank Selen
Groepsleerkracht, ICT
077-354 22 07
f.selen@ogbuitengewoon.nl
Evy Smits
Groepsleerkracht
077-354 22 07
e.smits@ogbuitengewoon.nl
Wil Tissen-Aben
Onderwijsassistent
077-354 22 07
w.tissen-aben@ogbuitengewoon.nl
Cindy Ummenthun
Onderwijsassistent
077-354 22 07
c.ummenthun@ogbuitengewoon.nl
Fieke van de Ven-Hendrikx
Onderwijsassistent
077-354 22 07
f.vandeven-hendrikx@ogbuitengewoon.nl
Loes Verbeek
Groepsleerkracht, Stagecoördinator
077-354 22 07
l.verbeek@ogbuitengewoon.nl
Christel Verkoelen
Onderwijsassistent
077-354 22 07
c.verkoelen@ogbuitengewoon.nl
Oda Vermeulen
Groepsleerkracht
077-354 22 07
o.vermeulen@ogbuitengewoon.nl
Yvonne Vervoort
Onderwijsassistent
077-354 22 07
y.vervoort@ogbuitengewoon.nl
Rachelle Vissers
Facilitair medewerker
077-354 22 07
r.vissers@ogbuitengewoon.nl
Marleen Coenen-van der Werf
Groepsleerkracht
077- 354 22 07
m.coenen-vanderwerf@ogbuitengewoon.nl
Renee Westheim-Heyligers
Onderwijsassistent
077-354 22 07
r.westheim-heyligers@ogbuitengewoon.nl
Rick Wilms
Groepsleerkracht
077-354 22 07
r.wilms@ogbuitengewoon.nl
Gert-Jan Wismans
Schoolleider
077-354 22 07
g.wismans@ogbuitengewoon.nl
8

Ouder(s) / verzorger(s)

Ouderbetrokkenheid
We betrekken ouders/verzorgers van leerlingen nadrukkelijk bij onze school en vragen u mee te denken over de inhoud en vormgeving van het onderwijs.
 

 • Ouderbijdrage
  We vragen van u een bijdrage voor de kosten die buiten het normale lesprogramma vallen en daarom niet door het Rijk worden vergoed. Wij gebruiken dit geld onder meer voor het houden van vieringen, zwemlessen, vervoer naar een buitenschoolse activiteit, wat extra’s ter bevordering van de sfeer in de klas en een attentie voor de stagiaires.
   
 • Communicatie met ouders
  Via een communicatieschrift, mailverkeer of een agenda is dagelijkse communicatie mogelijk, als dat nodig is. Ook beschikt iedere medewerker over een eigen e-mailadres.

 

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over zaken die met het beleid van onze school te maken hebben.

Aan de orde komen onder andere het vakantierooster, het schoolplan, beleid op het gebied van veiligheid, taakverdeling van het personeel, nascholing en besteding van middelen.

Onze MR bestaat uit vier vertegenwoordigers vanuit het personeel en vier vertegenwoordigers vanuit de ouders/verzorgers. Over sommige onderwerpen hebben de ouders/verzorgers adviesrecht, over andere onderwerpen hebben zij instemmingsrecht.

Lees hier wie er in de medezeggenschapsraad zitten

 

Ouderbijeenkomsten
Gedurende het schooljaar zijn er enkele belangrijke ouderbijeenkomsten:

 • Startbespreking
  De jaarlijkse startbespreking tussen u, uw kind en de mentor vindt plaats op de eerste maandag na de zomervakantie. We geven dan informatie over het rooster en het aanbod. Ook maken we gerichte afspraken over de doelen van dat schooljaar.
   
 • Rapportbesprekingen
  Hiervoor plannen we twee avonden voor u en uw kind. Tijdens deze besprekingen laten we zien welke onderwijs-resultaten uw kind heeft behaald.

Uiteraard is het mogelijk om tussentijds met leerkrachten te overleggen over bepaalde ontwikkelingen.

 • Thema-avonden
  Elk jaar organiseren we een algemene themaouderavond over thema’s als omgang met leerlingen met autisme, seksueel gedrag, onderwijsvernieuwing binnen de ZMLK–scholen, diverse woonvormen en arbeidstoeleiding.

 

Ouderklankbordgroep
Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is van wezenlijk belang voor het welbevinden van de kinderen. Dat geldt op het niveau van de individuele leerling maar ook voor het algemene reilen en zeilen op school. Naast de Medezeggenschapsraad hebben we daarom een klankbordgroep van ouders/verzorgers. Deze groep komt op afroep bij elkaar als er thema’s spelen rondom grotere veranderingen binnen de school. In de klankbordgroep zitten ouders/verzorgers van leerlingen uit alle stromingen.

 

9

Ontwikkeling van het onderwijs in de school

Doelgroepenmodel
Impuls is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De diversiteit onder de leerlingen is groot. Als we echter kijken naar mogelijkheden van elke leerling is er telkens een hoge ambitie te stellen. Deze ambitie en de uitstroombestemming waar we naartoe werken leggen we vast in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er vervolgens bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Dit is een proactief en cyclisch proces.

Om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen is door LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs) het landelijk doelgroepenmodel ontwikkeld. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

De komende jaren gaat Impuls aan de slag om het doelgroepenmodel te integreren in het OPP en in het werken met de leerlingen op school, om zo nog meer opbrengstgericht te kunnen werken. Voor meer informatie over het landelijk doelgroepenmodel bekijk de volgende website.

Schoolondersteuningsprofiel
De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon hebben elk in een eigen schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden en hoe dat is georganiseerd.

Kwaliteit binnen Onderwijsgroep Buitengewoon
In het speciaal onderwijs ontstaat steeds meer een verdichting van problematiek door allerlei ontwikkelingen. Deze verdichting stelt andere (hogere) eisen aan de deskundigheid van de medewerkers. Het is lastig om op álle kennisterreinen een hoge mate van deskundigheid te ontwikkelen en te onderhouden. Medewerkers specialiseren zich daarom vooral op de groep leerlingen waar ze mee werken. Dit sluit zoveel mogelijk aan bij hun kennis en affiniteit.

 

 

Interne ontwikkelingen

EDI

Het Expliciete Directe Instructiemodel is een manier van lesgeven waarbij voor de leerlingen duidelijk is wat het doel van de les is en waarbij zij binnen een les aan de hand van geleidelijk afgebouwde intensiviteit van instructie steeds meer zelf aan de slag gaan. Op deze manier zijn de leerlingen meer betrokken bij de lesstof, wordt de les doelgerichter en de kwaliteit van het onderwijs beter.

Binnen Impuls wordt het les geven aan de hand van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) steeds verder geïntegreerd. Het personeel heeft in een aantal scholingen kennisgemaakt en ervaring opgedaan in deze manier van lesgeven en zet dit steeds meer in.

Het nieuwe werken in stromingen

Momenteel werken we binnen Impuls in drie stromingen, met name ingedeeld op de pedagogische behoeften van de leerlingen. De huidige indeling wordt geëvalueerd en mogelijk bijgesteld omdat we het doelgroepenmodel meer willen integreren in de praktijk, nog meer opbrengstgericht willen werken en nog beter tegemoet willen komen aan de begeleidingsbehoefte van onze leerlingen. Dit zal in schooljaar 2018-2019 verder vorm gaan krijgen.

10

Resultaten van het onderwijs

Instroom leerlingen Impuls

Uitstroomgegevens Impuls

Klik op de schema's voor een vergroting

Om de bevindingen van de inspectie te lezen kunt u op de website van de Onderwijsinspectie in het zoekvenster Impuls typen. U krijgt dan een overzicht van alle inspecties. Let op, er staan ook documenten van de SO afdeling op de Talentencampus in Venlo.

11

Onderwijstijd, vakanties en jaarplanning

Jaarplanning schooljaar 2018 - 2019
Carnavalsviering
21-02-2020
Carnavalsvakantie
24-02-2020 t/m 28-02-2020
Thema-ouderavond
10-03-2020
Studiedag
12-03-2020
Modeshow
23-03-2020
Venloop
29-03-2020
Studiedag
03-04-2020
Open dag
05-04-2020
Paasviering
10-04-2020
Pasen
13-04-2020
Meivakantie
22-04-2020 t/m 05-05-2020
Impulsrun
15-05-2020
Studiedag
20-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren
01-06-2020
Prokkelstage
11-06-2020
Studiedag
16-06-2020
Rapportgesprekken
23-06-2020
Rapportgesprekken
25-06-2020
Beachsportdag
03-07-2020
Kennismaken nieuwe groepen
06-07-2020
Schoolverlatersavond
08-07-2020
Afsluitingsdag
09-07-2020
Laatste schooldag
10-07-2020
Zomervakantie
13-07-2020 t/m 21-08-2020

Onderwijstijd

 • Schooltijden

De schooltijden voor het schooljaar 2017-2018 zijn:
Maandag:    8.45 uur - 15.00 uur
Dinsdag:      8.45 uur - 15.00 uur
Woensdag:  8.45 uur - 13.00 uur
Donderdag: 8.45 uur - 15.00 uur
Vrijdag:        8.45 uur - 15.00 uur

De leerlingen van Impuls zijn op bovenstaande tijden aanwezig op school. In de ochtend is er een pauze van 15 minuten, tussen de middag is de pauze 25 minuten. De ruimte en vrijheid die uw kind in de pauze krijgt, is afhankelijk van de sociale zelfredzaamheid en de onderlinge afspraken die we hierover maken met de ouders.

 • Spreekuren
  Onze lesgevende medewerkers zijn na lestijd te bereiken onder het voor u bekende telefoonnummer. Verder kunt u met uw vragen terecht bij onze medewerkers tussen 8.00 en 17.00 uur.
 • Verlofregeling
  De leerlingen van Impuls vallen onder de leerplichtwet. Alleen voor uitzonderingen ( minder dan 10 dagen) kan er een verlofaanvraag ingediend worden bij de schoolleiding ( formulier is te vinden op de website). De schoolleiding beoordeelt deze schriftelijke aanvraag. Bij accordering hiervan krijgt u een bericht van de school en zal de aanvraag in het dossier van uw zoon/ dochter worden gevoegd.
 • Lestijd
  De lestijd voor de leerlingen van Impuls bedraagt 1000 uur op jaarbasis. Stage wordt gezien als lestijd. Wanneer alle schooldagen bij elkaar worden opgeteld levert dit in totaal 1368,64 lesuren op. Bij het aftrekken van alle vakantie-uren 338,16 uren, blijven er nog 30,48 uren over. Dit betekent dat we in het schooljaar 2016 – 2017 vier hele en twee halve studiedagen inplannen. Bekijk hier de uitgewerkte berekening van de lestijd.
 • Vakanties
  Bij het bepalen van het vakantierooster hanteren wij de volgende uitgangspunten:
 1. De landelijke vakantieregeling
 2. Zoveel mogelijk aansluiten bij het advies commissie Schoolleiders (w.o. VO)
 3. Streven naar aaneengesloten blokken
 4. Eigen beleid: Studiedagen (niet aaneengesloten plannen, niet meer dan één dag aan vakantieperiode koppelen én spreiding in weekdagen)

Bekijk hier het actuele overzicht van het vakantierooster en de studiedagen.

 • Luxe verzuim
  Vakantie aan het plannen? Dan kan de verleiding groot zijn om een dag vóór de schoolvakantie te vertrekken. Lekker voor de drukte uit. Of nog net even een goedkopere vlucht meepikken. Aantrekkelijk? Bedenk dan dat een dagje eerder weg een duur grapje kan worden. Dit wordt luxeverzuim genoemd en hiervoor kan er een boete worden opgelegd aan de

ouders/verzorgers door het openbaar ministerie.

Lees hier wat luxe verzuim inhoudt.

 • Te laat komen
  Te laat komen is ongeoorloofd schoolverzuim en is strafbaar. Als school zijn we verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtconsulent, hier valt dus ook het te laat komen onder. Vanaf het moment dat een leerling 12 jaar is, is hij of zij mede verantwoordelijk voor verzuim op school. De leerplichtconsulent kan in sommige situaties kiezen voor een Halt straf. De leerling zal dan doorverwezen worden naar Bureau Halt. Hier zal bekeken worden welke straf het meest passend is voor de desbetreffende leerling. Het doel hiervan is het voorkomen van nog meer verzuim en/of schooluitval.
12

Praktische zaken

Schoolreglement
Als onze leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op school en elkaar met respect behandelen, functioneert iedereen het beste. Onze schoolregels geven aan wat we van leerlingen verwachten als het gaat om zijn of haar gedrag in en om de school. Op de website leest u enkele afspraken en regels en vindt u ook het volledige schoolreglement.

Als een leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit direct gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Medische zorg
Op het moment dat een leerling zich niet lekker voelt, nemen we contact met u op over het eventueel toedienen van paracetamol. Als een leerling onder schooltijd structureel medicatie moet innemen, kan de leerkracht dit doen.

Leerlingenvervoer
Impuls ligt als regioschool voor de meeste leerlingen niet in de buurt. U bent als ouder/verzorger verantwoordelijk voor het vervoer naar en van school. Ook tijdens stages moet u het vervoer naar het stageadres regelen. Vanuit de gemeente is

ondersteuning mogelijk als zelfstandig reizen niet mogelijk is. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente van uw eigen woonplaats.

Veiligheid
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Leren, ontwikkelen, groeien en werken kan niet zonder een veilige schoolomgeving. We hebben daarom gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers van alle scholen en diensten binnen de stichting elkaar respectvol tegemoet treden. Ze maken bewust deel uit van een professionele leef- en leeromgeving. Positief gedrag draagt bij aan de (beleving van) veiligheid op school. We bevorderen, versterken en belonen positief gedrag om zo de veiligheid in en rond de school te vergroten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Onderwijsgroep Buitengewoon handelt volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekijk hier de meldcode en het stappenplan.

Privacy
De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere

organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouders/verzorgers en/of de leerling van 16 jaar of ouder wordt gevraagd om schriftelijk aan te geven of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school. In het social media protocol staan nog meer aandachtspunten rondom het (on)geoorloofd delen van gegevens.

Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school (bijv. voorstellingen) of bij schoolactiviteiten zoals schoolreisje mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen dan het eigen kind niet in het geding komt.

 

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires) of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in bezit van medewerkers of schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

Aan het volledige Privacy statement van onze school wordt nog gewerkt. Daarin is beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

Algemene afspraken over privacy worden momenteel beschreven in het Privacyreglement van de stichting waartoe onze school behoort. U kunt zich voor vragen of klachten over privacy richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die daarvoor speciaal is aangewezen.

Contactgegevens FG
E-mail: fg@ogbuitengewoon.nl
Telefoon: 077 355 90 56
Postadres: Wylrehofweg 11, 5912 PM, VENLO

Schoolveiligheidsplan
In het schoolveiligheidsplan hebben we vastgelegd hoe we handelen bij grensverkennend en grensoverschrijdend gedrag. Als onderdeel van dit schoolveiligheidsplan zijn protocollen vastgesteld om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast worden er jaarlijks op elke school ontruimingsoefeningen gehouden en is er bedrijfshulpverlening aanwezig. U kunt dit schoolveiligheidsplan op verzoek inzien bij de schoolleiding.

Schoolzwemmen
Onze leerlingen kunnen deelnemen aan schoolzwemmen. Zwemmen kan de zelfredzaamheid bevorderen. De zwemlessen kunnen ook een stimulans zijn om dit als activiteit in de vrije tijd op te pakken. Op dinsdagmiddag is er zwemmen voor een aantal leerlingen. Leerlingen die nog moeten leren zwemmen gaan iedere dinsdagmorgen oefenzwemmen in zwembad de Wisselslag (Blerick). Ze zwemmen het hele jaar door en halen op termijn mogelijk een diploma of certificaat.

Klachtenregeling
We streven er naar het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen.

Als ouders/verzorgers desondanks problemen ondervinden doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. Neem hiervoor contact op met de leerkracht of indien nodig, met de interne vertrouwenspersoon of de schoolleider. In gevallen waar dit niet (naar tevredenheid) lukt kan de Vertrouwenscommissie of de externe klachtencommissie worden ingeschakeld.
Lees hierover meer op de website.

Anti-pestcoördinator
Als school hanteren wij een anti-pestbeleid. Om pesten nóg beter te bestrijden hebben wij een anti-pestcoördinator benoemd. Voor Impuls is dit Marieke van Helvoirt.

 

13

Samenwerkings-partners

Vanuit Impuls hebben wij contacten met diverse partners. Een opsomming van alle namen voert hier te ver. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn natuurlijk de ouders van onze leerlingen.

Daarnaast onderhouden wij contact met:

 • instellingen die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking;
 • instellingen die (gedeeltelijk) de zorg van ouders hebben overgenomen;
 • instellingen m.b.t. de begeleiding, verwijzing en plaatsing van leerlingen; o.a. Gemeenten, MEE, BJZ, instellingen voor Jeugdzorg, William Schrikker Groep en andere vormen van (voortgezet) speciaal onderwijs;
 • stage- en uitstroomplaatsen voor onze leerlingen; organisaties voor dagbesteding en bedrijven.

 

Lingsterhofweg 1 5931 MA Tegelen 077-354 22 07