Leerlingenzorg

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB)
De Zorg- en begeleidingsstructuur van VSO de Velddijk neemt het Individueel Ontwikkelingsperspectief (IOP) van de leerling als uitgangspunt. Door onderwijszorgarrangementen samen te stellen probeert de Velddijk een “aanbod op maat” voor de leerling te realiseren. De verantwoordelijkheid voor de zorg en begeleiding is in handen van de Commissie voor de Begeleiding. De CvdB (Commissie voor de Begeleiding) volgt de leerlingen vanaf de toelating tot het moment waarop de leerling wordt uitgeschreven van school. De CvdB geeft advies en stelt samen met ouders/verzorgers en relevante hulpverleners het ontwikkelingsperspectief op. Dit gebeurt volgens het model van de handelingsgerichte proces diagnostiek (HGPD). De CvdB (Commissie voor de Begeleiding) bestaat uit de JGZ-arts, de maatschappelijk deskundige, gedragswetenschapper, instroomcoördinator, uitstroomcoördinator en de directeur. De directeur is tevens voorzitter van deze commissie.

(Klik hier voor het organogram zorgstructuur Velddijk)

De mentor
In de begeleiding speelt de mentor een cruciale rol. Deze is voor de leerling, ouders/ verzorgers en hulpverlening het eerste aanspreekpunt. De mentor volgt en evalueert gedurende het schooljaar zowel de persoonlijke als de functionele ontwikkeling van de leerling. Een van de primaire taken van de mentor is het onderhouden van het contact tussen school, ouders en hulpverlening.


Aanmelding/ intake
Als een jongere een indicatie heeft, kan deze aangemeld worden bij de Velddijk. Na aanmelding vindt er een oriëntatiegesprek plaats waarna een intakegesprek volgt.
Instroomprofiel
Bij de start op de Velddijk wordt een instroomprofiel voor de leerling opgesteld. In dit instroomprofiel wordt een globaal perspectief (een eerste richting van mogelijke uitstroom) vastgesteld.


Plaatsing
Na plaatsing/instroom volgt de leerling een oriëntatieprogramma van 6 tot 8 weken. Het eerste ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld tijdens een eerste leerlingbespreking met mentor, gedragswetenschapper, afdelingsleider en ouders. Waar mogelijk wordt ook de leerling, externe hulpverlening en school van herkomst betrokken.


Uitvoering gestelde doelen
De gemeenschappelijke leerdoelen van alle leerlingen zijn opgenomen in een groepsplan. Aanvullend aan dit groepsplan wordt een individueel plan opgesteld voor iedere leerling, daar waar de leerling onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod zoals beschreven in het groepsplan en de leerling zich niet ontwikkelt zoals verwacht.


Voortgangsbespreking
Het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt met regelmatige tussenpozen besproken met ouders en begeleiders van de leerling.. De mentor zorgt dat hij vóór de leerlingbespreking op de hoogte is van de stand van zaken over wonen, vrije tijd en andere relevante ontwikkelingen. Hiertoe gaat de mentor minimaal tweemaal per jaar op huisbezoek. De mentor stelt met de leerling leerdoelen en deze doelen worden met regelmaat door de mentor geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens de leerlingbespreking wordt direct betrokken partijen ( ouders, hulpverlening en andere begeleiders) besproken hoe de leerling zich ontwikkelt. Dit hele proces wordt vastgelegd in het individueel ontwikkelingsperspectief.


Doorstroomprofiel
Zodra de ontwikkeling van de leerling hiervoor aanleiding geeft wordt er gesproken over een doorstroomprofiel. Bepaald worden de maximale ambities (wat is reëel te bereiken) van de leerling.
Naast de vastgelegde leerresultaten wordt tevens gebruikgemaakt van een assessmentprogramma, een programma met diverse testen en onderzoeken, wordt gekeken voor welk uitstroomprofiel de leerling in aanmerking komt.


Uitstroomprofiel
Zodra de leerling toe is aan een reële uitstroom wordt zijn uitstroomperspectief, de vervolgroute/plek, vastgesteld. Voor de ‘warme overdracht’ wordt gebruikgemaakt van een voorgeschreven document (overgangsdocument). Hierin staat beschreven wat de ondersteuningsbehoefte is om zijn/haar vervolgplek een succesvolle voortzetting te kunnen maken. VSO de Velddijk verzorgt waar nodig nazorg. De school blijft gedurende een aantal maanden de leerling volgen en ondersteunt de vervolgplek en de leerling in het omgaan met de nieuwe situatie.