Klachtenregeling

Wij streven ernaar om het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Wanneer leerlingen, ouders/verzorgers of medewerkers daarover toch vragen hebben, kunnen zij altijd terecht bij de mentor of directie van de school. Gestreefd wordt ernaar om problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen.


Vertrouwenscommissie

Voor alle gevallen waarin dat niet lukt of iets niet naar tevredenheid wordt afgehandeld is er de Vertrouwenscommissie. De voorzitter van het College van Bestuur zorgt ervoor dat een van de vertrouwenspersonen contact opneemt met de betrokkene.

De vertrouwenscommissie bestaat uit:


• mevr. E. Caris, ecaris@planet.nl  – bij afwezigheid mevr. E. Schippers, emmyschippers@hotmail.com ;


• dhr. H. Engels, hein.engels@planet.nl   – bij afwezigheid dhr. P. Nagelmaeker, paulnagelmaeker@bjzlimburg.nl.


De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Zij hebben geen dienstverband met het schoolbestuur. De vertrouwenspersonen kunnen door bemiddeling zorgen dat het probleem opgelost wordt. Ook kunnen zij u
helpen met het indienen van uw klacht bij de externe klachtencommissie.

De stichting is aangesloten bij de externe klachtencommissie van het BKO(voorheen VBKO).

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
070 - 392 55 08 (van 9.00 – 12.00 uur)

www.gescjillencies-klachtencies.nl 
 
Onderwijsgroep Buitengewoon. hanteert een klachtenregeling opgesteld conform modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.


- Deel 1 Klachtenregeling
- Deel 2 Klachtenregeling


Bezwarenprocedure CvdB:


Tegen de besluiten van de Commissie voor de Begeleiding kunt u bezwaar aantekenen volgens deze procedure.
Contactpersoon vertrouwenszaken
VSO de Velddijk heeft twee contactpersonen vertrouwenszaken aangesteld. Deze contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders(s)/ verzorger(s) en collega’s.
Zij behandelen de vragen volgens een vastgestelde procedure. Waar nodig hebben zij contact met de vertrouwenscommissie van de stichting.
De contactpersonen vertrouwenszaken zijn mevrouw Annemie Tijssen-Huberts en de heer Gerard Rosenbaum.
Vanaf 2010 is de Meldcode Kindermishandeling vastgesteld door onderwijsgroep Buitengewoon.. De Velddijk heeft voor de uitvoering van de Meldcode Kindermishandeling per afdeling een contactpersoon aangesteld.