Ontwikkelingen

VSO de Velddijk kent een aantal belangrijke actuele ontwikkelingen:

Landelijke ontwikkelingen
De belangrijkste landelijke beleidslijnen in het voortgezet speciaal onderwijs die de komende jaren bepalend zullen zijn voor de ontwikkeling van VSO De Velddijk zijn:

• Passend Onderwijs
De in 2009 aangekondigde maatregelen krijgen langzamerhand hun vertaling en naar verwachting zal september 2012 de stelselwijziging Passend Onderwijs aangenomen worden in de Eerste Kamer.       Meer info hierover: http://www.passendonderwijs.nl/

• Kwaliteit Speciaal Onderwijs
De beleidslijn Kwaliteit Speciaal Onderwijs heeft als streven om in 2013 in het VSO ingevoerd te zijn. De wettelijke kaders zullen vertaald moeten worden naar stichting- en schoolbeleid. Vormgeving van onderwijsprofielen (vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding) in beeld brengen, ontwikkelingsperspectief vaststellen en opstellen transitiedocument zijn voorbeelden van aandachtsgebieden.  

Meer info hierover: http://www.wetkwaliteitvso.nl/                                                                                            

• Inspectie toezicht
De onderwijsinspectie heeft een koers ingezet om haar toezichtkader bij te gaan stellen t.a.v. het speciaal onderwijs. Accent op intern kwaliteitstoezicht en opbrengstgericht werken zijn kernthema’s. Het nieuwe toezichtkader zal in 2012-2013 ingevoerd worden.

Regionale ontwikkelingen
• Huisvesting
In 2011 is besluit genomen om een deel van de huisvesting in samenwerking met De Wijnberg en de Mutsaersstichting vorm te gaan geven. In 2012 wordt dit verder uitgewerkt.
Tevens wordt er intensief samengewerkt met gemeente om in samenspel een arbeidstoeleidingslocatie vorm te gaan geven.

• Leerlingenaantallen
Na jaren van groei, in 2010 stabilisatie is in 2011 het leerlingenaantal opnieuw toegenomen. In 2012 starten we weer met een stabilisatie.  Dit betekent ook dat we kritisch overleg hebben met College van Bestuur en samenwerkingsverband hoe we anticiperen op deze groeiende vraag in de toekomst. Dit in kader van Passend Onderwijs in de toekomst.

• Organisatieontwikkeling og Buitengewoon

In 2012 heeft og Buitengewoon (toen SSO NML) vorm gegeven aan Koers 2012-2016.  Deze laatste gaat als Missie & Visie ‘de paraplu’ zijn voor de uitwerking en vormgeving van SSO NML en haar scholen en diensten in de toekomst.

Klik hier voor Koers 2012-2016 og Buitengewoon.