Toetsen en rapporten

Rapportage over de vorderingen van de leerlingen.

Tweemaal per jaar, in januari / februari en juni / juli, wordt er een rapport gemaakt over de vorderingen van de leerlingen. Dit rapport wordt mondeling toegelicht aan de ouders/verzorgers in een gesprek op school. 
 
Naar derden:

Rapportage over een kind wordt alleen verzonden als er schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers is. Het kan dan gaan om:

  • een andere school in verband met terug- of doorplaatsing;
  • begeleidingsinstellingen zoals Bureau Jeugdzorg etc.

Afhankelijk van de informatievraag wordt bepaald welke gegevens worden verzonden.

In uitzonderlijke gevallen, b.v. als de veiligheid van een kind er mee is gemoeid, kan de directie zonder toestemming van de ouders/verzorgers informatie verstrekken. Dit gaat dan om verzoeken van het AMK, de Raad voor de Kinderbescherming of de politie. De directie zal desgevraagd aan de ouders/verzorgers verklaren, waarom de informatie werd verstrekt.

Onderwijskundig rapport bij het verlaten van de school

In het onderwijskundig rapport wordt een met onderzoeken onderbouwd verslag gegeven
over de volgende vier terreinen:

  1. de biologische ontwikkeling;
  2. de persoonlijkheidsontwikkeling;
  3. de functionele ontwikkeling;
  4. de sociale omgeving, waaronder het gezin en de vrijetijdsbesteding.

De actuele stand van zaken wordt gerelateerd aan de weging van de problematiek, zoals deze bij de start door de Commissie van Begeleiding werd geformuleerd. Anders gezegd: er wordt gekeken hoe de leerling is binnengekomen en hoe hij nu op school, in de vrije tijd en thuis functioneert. Op deze manier wordt duidelijk, hoe de leerling zich gedurende het verblijf op Het Poortje heeft ontwikkeld. Het rapport bevat naast een schooladvies veelal een aantal hulpvragen, die voor de ontvangende school handreikingen vormen voor de begeleiding van de leerling.Het rapport wordt in zijn geheel met de ouders/verzorgers besproken. De ouders/verzorgers beslissen of de beschreven informatie al dan niet in de gepresenteerde vorm aan het vervolgonderwijs wordt aangeboden.
De ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport.